Seurattu SDK 834/2023 saakka.

7.9.2006/765

Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 22 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 447/2006, nojalla:

1 § (8.9.2022/808)
Yhteishankittavat tuotteet ja palvelut

Valtionhallinnossa voidaan yhteishankintoina hankkia seuraavia hallinnon käyttöön tarvittavia tavanomaisia tavaroita ja palveluita sekä laajasti käytettäviä tavanomaisia tietoteknisiä laitteistoja ja niiden ohjelmistoja sekä hallinnon yhteisiä tietojärjestelmiä (yhteishankittavat tuotteet ja palvelut):

1) painotuotteet ja painatuspalvelut:

a) kirjekuorien, lomakkeiden ja käyntikorttien painatus;

b) kotimaiset sanoma- ja aikakausilehdet;

c) julkaisujen ja kirjojen painatus;

2) sähkö, polttoaineet ja öljytuotteet:

a) sähkö ja siihen liittyvä salkunhoito;

b) bensiini (lyijytön ja lyijypitoinen) ja dieselöljy;

c) raskasöljyt ja niistä johdetut tuotteet, erityisesti kaasuöljyt, polttoöljyt ja voiteluöljyt;

3) toimistokoneet, -tarvikkeet ja -kalusteet:

a) toimiston koneet ja laitteet sekä niiden osat ja tarvikkeet;

b) toimistotarvikkeet ja -kalusteet;

c) toimiston koneiden, laitteiden ja kalusteiden huolto- ja asennuspalvelut;

4) tietokoneet ja tietotekniset laitteet, niiden osat ja tarvikkeet:

a) tietokoneet (työasemat ja kannettavat);

b) näytöt;

c) tulostimet;

d) kopiokoneet ja monitoimilaitteet;

e) tietoturvalaitteet;

f) tietokoneiden ja tietoteknisten laitteiden osat, varusteet ja lisätarvikkeet;

g) tietokoneiden ja tietoteknisten laitteiden huolto- ja asennuspalvelut;

h) televisiot ja kuvatallentimet;

5) tietojärjestelmät ja ohjelmistot:

a) toimistojärjestelmät ja toimiston perusohjelmistot, ohjelmistolisenssit ja ohjelmistojen päivittäminen;

b) taloushallinnon tietojärjestelmät ja taloushallinnon tietojärjestelmäpalvelut;

c) henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ja tietojärjestelmäpalvelut;

d) matkanhallinnan ja -varauksen tietojärjestelmät sekä tietojärjestelmäpalvelut;

e) dokumentinhallinta- ja arkistointijärjestelmät;

f) sähköisen asioinnin alusta ja komponentit;

g) tietojärjestelmien yhteentoimivuutta mahdollistavat ohjelmistot ja palvelut;

h) henkilöiden ja yritysten tunnistamisen sähköisessä asioinnissa mahdollistavat tietojärjestelmät, ohjelmistot ja palvelut;

i) tietoturvaohjelmistot ja -palvelut;

j) sähköpostijärjestelmät;

k) tietojärjestelmien, ohjelmistojen ja -laitteiden käyttö-, ylläpito- ja tukipalvelut sekä käyttäjä- ja asiantuntijakoulutus;

6) tieto- ja puheliikenne:

a) tietoliikenne ja tietoliikennepalvelut;

b) puheliittymät, puhepalvelut ja välitystoiminta;

c) puhelinlaitteet;

7) ajoneuvot ja ajoneuvopalvelut:

a) ajoneuvolain (82/2021) 20–41 §:ssä tarkoitetut ajoneuvot;

b) rengas- ja huoltopalvelut;

c) tilausajoneuvopalvelut;

8) turvallisuuspalvelut ja turvatekniikka:

a) aula- ja turvallisuuspalvelut;

b) turvallisuustekniikka;

c) turvakalusteet;

d) lukitusjärjestelmät;

9) matkustuspalvelut:

a) kotimaan ja ulkomaan matkustukseen käytettävät lentokuljetuspalvelut;

b) kotimaan ja ulkomaan matkustukseen käytettävät hotelli- ja majoituspalvelut;

c) matkatoimistopalvelut;

10) eräät muut palvelut:

a) työterveyshuolto;

b) siivoustarvikkeet ja kiinteistönhoidon tarvikkeet, välineet ja palvelut;

c) kielipalvelut;

d) virkojen ja tehtävien täyttöä koskevat palvelut;

e) tavarankuljetus- ja muuttopalvelut;

f) valtion virkamiesten ja työntekijöiden virkamatkavakuutus;

g) valtion maksuaikakorttiratkaisut;

h) tietokoneiden, tietoteknisten laitteiden, toimistokoneiden ja -laitteiden, toimistokalusteiden ja ajoneuvojen leasingpalvelut;

11) tarvittaessa muut kuin 1–10 kohdissa luetellut tavarat ja palvelut.

2 § (8.9.2022/808)
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista

Valtiovarainministeriö määrää päätöksellään, mitkä 1 §:ssä tarkoitetuista tuotteista ja palveluista kuuluvat kulloiseenkin valtionhallinnon yhteishankintaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla päätöksellä voidaan lisäksi määrätä yhteishankinnan valmistelun käynnistämisestä ja aikataulusta, kilpailutettavan tuotteen tai palvelun tarkemmasta kuvaamisesta, yhteishankinnan aikataulusta, yhteishankintojen koordinaatioryhmästä, yhteishankinnan suuruudesta ja jakamisesta, yhteishankinnan kohderyhmästä ja yhteishankinnan soveltamisalan rajaamisesta, yhteishankinnan hankintayksiköstä ja hankintasopimuksen allekirjoittamisesta sekä kilpailuttamista ja hankintaa koskevasta tiedottamisesta samoin kuin muista yhteishankinnan valmistelun ja toteuttamisen yksityiskohdista.

Virasto tai laitos ei saa ryhtyä kilpailuttamaan 1 momentissa tarkoitetulla päätöksellä määrättyä yhteishankittavaa tuotetta tai palvelua yhteishankinnan valmistelun tai toteuttamisen ollessa vireillä taikka valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 22 a §:n 2 momentin perusteella kilpailutetun yhteishankintasopimuksen voimassaoloaikana.

Jos virasto tai laitos järjestää 1 momentissa tarkoitetulla päätöksellä määrättyjen yhteishankittavien tuotteiden tai palveluiden hankinnan valtion talousarviosta annetun lain 22 a §:n 2 momentissa tai 1 momentissa tarkoitetussa päätöksessä tarkoitetusta erityisestä syystä muulla tavalla kuin yhteishankintana, sen on yksilöitävä erityinen syy hankintaa koskevassa päätöksessä.

3 §
Yhteishankinnan hankintayksikkö

Valtiovarainministeriö nimeää päätöksellään valtionhallinnon yhteishankintojen hankintayksikön (yhteishankinnan hankintayksikkö), joka vastaa yhteishankinnan kilpailuttamisesta ja julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta.

Yhteishankinnan hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen ja allekirjoittaa hankintaan liittyvät sopimukset. Valtiovarainministeriö voi päätöksellään määrätä, että hankintaan liittyvät sopimukset allekirjoittaa lisäksi muu päätöksessä nimetty valtion virasto tai laitos.

Yhteishankinnan hankintayksikkö tiedottaa kilpailuttamisesta, hankintapäätöksestä ja kilpailutetun sopimuksen käyttöönotosta valtion virastoille ja laitoksille. Valtiovarainministeriön päätöksellä voidaan kuitenkin määrätä tiedottaminen muun valtion viraston tai laitoksen taikka yhteishankinnan hankintayksikön tehtäväksi.

4 § (8.9.2022/808)
Yhteishankintojen koordinaatioryhmä

Valtiovarainministeriö voi asettaa valtionhallinnon yhteishankintojen kehittämistä varten 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteishankintojen koordinaatioryhmän. Koordinaatioryhmän tehtävänä on ohjata valtionhallinnon yhteishankintojen sisällöllistä kehittämistä. Koordinaatioryhmän tehtävistä määrätään tarkemmin valtiovarainministeriön asettamispäätöksellä. Koordinaatioryhmään kutsutaan myös virastojen ja laitosten edustajia.

Koordinaatioryhmän kokoamisessa tulee ottaa huomioon ainakin kilpailutettaville yhteishankittaville tuotteille ja palveluille asetetut vaatimukset, tuotteiden ja palveluiden käyttäjäryhmät sekä hankinnan teknisten ja kaupallisten vaatimusten edellyttämä asiantuntemus.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2006.

Tätä asetusta ei sovelleta hankintoihin, joita koskevat hankintailmoitukset on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.9.2022/808:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.