Seurattu SDK 766/2022 saakka.

21.7.2006/694

Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala ja tarkoitus

Tässä laissa säädetään maanteiden tavarankuljetukseen ja linja-autolla tai henkilöautolla tapahtuvaan henkilöliikenteeseen liittyvän liikenneyrittäjäkoulutuksen järjestämisestä ja valvonnasta.

Lain tarkoituksena on varmistaa asianmukaisen ja laadukkaan opetuksen antaminen liikenneyrittäjäksi aikovalle.

2 § (23.11.2018/987)
Lupaa edellyttävä toiminta

Liikenneyrittäjäkoulutuksen antaminen edellyttää Liikenne- ja viestintäviraston lupaa.

Lupaan voidaan liittää opetuksen käytännön järjestämiseen liittyviä täydentäviä ehtoja. Ehdot on suhteutettava toiminnan luonteeseen ja laajuuteen ja niiden on oltava 1 §:ssä määriteltyjen tavoitteiden mukaisia.

3 §
Luvan edellytykset

Liikenneyrittäjäkoulutuslupa on myönnettävä, jos:

1) hakijalla on riittävä kyky ja ammattitaito;

2) hakijalla on toiminnan laajuuteen nähden riittävä henkilöstö ja muut voimavarat toiminnan asianmukaiseen hoitamiseen;

3) hakijan toimintakelpoisuutta ei ole holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 18 §:n nojalla rajoitettu eikä hänelle ole saman lain 8 §:n 1 momentin nojalla määrättyä edunvalvojaa.

(9.12.2011/1220)

Liikenneyrittäjäkoulutuslupa myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.

4 § (23.11.2018/987)
Liikenneyrittäjäkoulutusluvan hakeminen

Liikenneyrittäjäkoulutuslupaa on haettava Liikenne- ja viestintävirastolta kirjallisesti. Hakemuksessa on esitettävä lupaviranomaisen pyytämät hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.

5 §
Liikenneyrittäjäkoulutusluvan muuttaminen ja uusiminen

Liikenneyrittäjäkoulutusluvan muuttamista tai uusimista haetaan siinä järjestyksessä kuin luvan hakemisesta 4 §:ssä säädetään.

Jos uusiminen on pantu vireille viimeistään kolme kuukautta ennen liikenneyrittäjäkoulutusluvan viimeistä voimassaolopäivää, uusittavalla luvalla saa jatkaa koulutuksen antamista asian ratkaisemiseen saakka.

6 § (23.11.2018/987)
Liikenneyrittäjäkoulutusluvan peruuttaminen

Liikenne- ja viestintävirasto voi peruuttaa liikenneyrittäjäkoulutusluvan kokonaan tai määräajaksi:

1) jos luvanhaltija ei enää täytä liikenneyrittäjäkoulutusluvan saamisen edellytyksiä;

2) jos luvanhaltija rikkoo olennaisesti ja toistuvasti liikenneyrittäjäkoulutusluvan lupaehtoja;

3) jos opetuksessa on toistuvasti olennaisia puutteita;

4) jos luvanhaltija ilman hyväksyttävää syytä on toistuvasti järjestämättä Liikenne- ja viestintävirastolle ilmoittamiaan kursseja.

Liikenne- ja viestintävirasto voi peruuttamisen sijasta antaa luvan haltijalle varoituksen, jos luvan peruuttaminen olisi liikenneyrittäjäkoulutuksen tarkoitus ja tavoitteet huomioon ottaen kohtuutonta tai jos luvan haltija on jo korjannut havaitut puutteet.

Liikenne- ja viestintäviraston on peruutettava lupa luvan haltijan sitä pyytäessä.

7 § (23.11.2018/987)
Liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonta

Liikenne- ja viestintäviraston tulee säännöllisesti valvoa liikenneyrittäjäkoulutuksen järjestämistä maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 edellyttämällä tavalla. Virastolla on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa toimiluvan haltijat antavat tämän lain mukaista liikenneyrittäjäkoulutusta. Tarkastuksia ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa.

8 § (30.12.2019/1535)
Muutoksenhaku

Muuhun kuin liikenneyrittäjäkoulutusluvan peruuttamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksessään määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun henkilöliikenteen liikenneyrittäjäkoulutukseen lakia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt määräaikaiset oppilaitosten hyväksynnät pysyvät voimassa hyväksynnässä määrätyn ajan.

Toistaiseksi voimassa olevan hyväksynnän saanut oppilaitos on velvollinen hakemaan tässä laissa tarkoitetun luvan viimeistään vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

HE 24/2006, LiVM 12/2006, EV 71/2006

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.2009/1312:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ajoneuvohallintokeskuksen myöntämiin lupiin ja antamiin päätöksiin, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston luvista ja päätöksistä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

9.12.2011/1220:

Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2011.

HE 101/2011, LiVM 8/2011, EV 57/2011

7.8.2015/992:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

23.11.2018/987:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 987/2018 tulee voimaan L:n 937/2018 mukaisesti 1.1.2019.

HE 61/2018, HE 104/2018, LiVM 21/2018, EV 102/2018

30.12.2019/1535:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 91/2019, LiVM 9/2019, EV 75/2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.