Seurattu SDK 766/2022 saakka.

22.12.2005/1171

Valtioneuvoston asetus ulkoministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin ja 25 §:n 1 momentin sekä 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun ulkoasiainhallintolain (204/2000) 14 §:n 3 momentin, 19 §:n 2 momentin ja 28 §:n 2 momentin nojalla:

1 § (27.6.2018/524)
Ministeriön tehtävät

Ulkoministeriön tehtäviä ovat:

1) ulko- ja turvallisuuspolitiikan valmistelu ja toimeenpano;

2) ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittaminen muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille;

3) rauhanturvaaminen, sotilaallinen kriisinhallinta ja siviilikriisinhallinta siltä osin kuin ne kuuluvat ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan;

4) monenkeskiseen asevalvontaan ja aseidenriisuntaan liittyvät tehtävät;

5) kansainväliset ihmisoikeusasiat;

6) Euroopan yhteisön kauppapolitiikan valmistelu ja toimeenpano sekä muut kauppapoliittiset asiat;

7) kaupallis-taloudelliset kansainväliset suhteet, viennin ja investointien edistämisen viranomaispalvelut ulkomailla sekä kansainvälinen vientivalvontayhteistyö ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta;

8) markkinoille pääsy, kaupan esteet, tuontisuoja ja polkumyynti;

9) kehityspolitiikan ja -yhteistyön valmistelu ja toimeenpano;

10) Kansainvälistä kehitysjärjestöä ja kehityskysymyksiä Maailmanpankkiryhmässä sekä Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehityspankkiryhmiä, Pohjoismaiden kehitysrahastoa ja Kansainvälistä maatalouden kehittämisrahastoa sekä osaltaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia koskevat asiat;

11) humanitaarinen apu;

12) lähialueyhteistyö;

13) pohjoismaisen yhteistyön yhteensovittaminen;

14) valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat ministeriön toimialalla ja asioissa, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan, sekä valtiosopimusten voimaansaattamista koskevan lainvalmistelun kehittäminen;

15) valtiosopimusten rekisteröintiä ja tallettamista koskevat asiat sekä muut valtiosopimusoikeudesta johtuvat tehtävät;

16) kansainvälisen oikeuden kehittäminen ja muut kansainvälistä oikeutta koskevat asiat;

17) suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen ulkomailla, ulkomaanedustustojen konsulipalvelut sekä edustustojen ohjaus muissa viranomaistehtävissä;

18) diplomaatti- ja virkapassit;

19) Suomen edustaminen kansainvälisissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä sekä muut tällaisia elimiä koskevat asiat;

20) Suomen edustaminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimissa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä;

21) Suomen diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot vieraissa valtioissa, edustustot kansainvälisissä järjestöissä ja yhteenliittymissä sekä muu ulkomaanedustus;

22) kansainvälisiä järjestöjä, laitoksia ja muita yhteenliittymiä koskevat asiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan;

23) valtionpäämies-, pääministeri- ja ulkoministerivierailut, kansainvälistä protokollaa koskevat asiat sekä valtiolliset juhlatilaisuudet;

24) vieraiden valtioiden diplomaattinen ja konsuliedustus sekä kansainvälisten järjestöjen edustautuminen Suomessa;

25) kansainväliset media- ja kulttuurisuhteet ministeriön toimialalla sekä Suomen tunnetuksi tekeminen; ja

26) kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttaminen Suomen kansallisena turvallisuusviranomaisena kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) nojalla.

Lisäksi ulkoministeriön tehtäviin kuuluu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:tä koskevien asioiden valmisteleminen.

2 § (26.8.2021/805)
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on poliittinen osasto, kansainvälisen kaupan osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto sekä viestintäosasto. Lisäksi ministeriössä on osastojaon ulkopuolisina toimintoina oikeuspalvelu, konsulipalvelut, protokollapalvelut, hallintopalvelut, talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö sekä kehitysevaluoinnin yksikkö. Ministeriön työjärjestyksessä voidaan määritellä myös muita osastojaon ulkopuolisia toimintayksikköjä.

3 § (15.11.2012/618)

3 § on kumottu A:lla 15.11.2012/618.

4 § (27.6.2018/524)
Henkilökunta

Ulkoministeriön tehtävissä toimii virkamiehiä ulkoasiainhallinnon yhteisissä viroissa. Lisäksi ministeriössä voi olla työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa ja harjoittelijoita.

5 § (27.6.2018/524)
Tehtäviin määrääminen

Ulkoasiainhallintolaissa (204/2000) säädetään valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävään määräämisestä.

Valtioneuvosto määrää alivaltiosihteerin, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, oikeuspäällikön, konsulipäällikön, protokollapäällikön, ulkoasiainhallinnon tarkastajan, henkilöstöjohtajan ja kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön tehtävään.

Ministeriön muihin tehtäviin määrää ulkoministeriö.

6 § (27.6.2018/524)
Eräiden tehtävien kelpoisuusvaatimukset

Osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, oikeuspäällikön, konsulipäällikön, protokollapäällikön, apulaisprotokollapäällikön ja ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään määrätään ulkoasiainneuvos tai yksikönpäällikkönä toiminut erityisvirkamies.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun toimintayksikön päällikön tehtävään määrätään ulkoasiainsihteerin virassa tai sitä vastaavassa tai ylemmässä virassa oleva yleisvirkamies taikka erityisvirkamies, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, oikeuspäällikön, konsulipäällikön ja protokollapäällikön tehtävässä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, muissa 1 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä 2 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä soveltuvuus johtamistehtäviin.

7 § (3.7.2008/477)
Eräiden asioiden ratkaiseminen ilman esittelyä

Protokollapalveluissa voidaan ratkaista ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen Suomessa olevien edustustojen henkilökunnan oleskelulupia ja lausuntoja tätä henkilöstöä koskevissa veroasioissa.

8 §
Ratkaisuvallan pidättäminen

Sen lisäksi, mitä ratkaisuvallan pidättämisestä muualla säädetään, ministeriön toimintayksikön päällikkö voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista.

9 § (3.7.2008/477)
Arvonimet

Oikeuspalvelussa toimivalla EU-tuomioistuinasiat-yksikön päälliköllä on EU-tuomioistuinasioiden johtajan arvonimi ja ihmisoikeustuomioistuin ja -sopimusasioiden yksikön päälliköllä ihmisoikeustuomioistuinasioiden johtajan arvonimi.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Tällä asetuksella kumotaan ulkoasiainministeriöstä 15 päivänä toukokuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (349/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.7.2008/477:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15.11.2012/618:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

25.6.2014/512:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.

9.4.2015/361:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2015.

27.6.2018/524:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

26.8.2021/805:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.