Seurattu SDK 761/2022 saakka.

21.10.2005/825

Laki riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa annetaan riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 805/2004, jäljempänä asetus, täydentävät säännökset.

2 §
Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavassa todistuksessa olevan virheen korjaaminen

Jos asetuksessa tarkoitetun tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan sisältö on esitetty asetuksen nojalla annetussa todistuksessa virheellisesti, todistuksen antaneen tuomioistuimen tai muun viranomaisen on sille tehdystä hakemuksesta korjattava virhe.

Todistuksen korjaamista koskeva hakemus voidaan tehdä käyttämällä asetuksen liitteen VI mukaista vakiolomaketta. Korjaus on merkittävä alkuperäiseen todistukseen. Jos alkuperäistä todistusta ei saada korjatuksi, velkojalle on annettava uusi todistus. Tehdystä korjauksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asianosaiselle, joka on pyytänyt todistuksesta jäljennöksen. Jos asiassa on haettu muutosta, tehdystä korjauksesta on ilmoitettava muutoksenhakutuomioistuimelle.

3 §
Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttaminen

Jos todistus, jossa asetuksessa tarkoitettu tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja vahvistetaan eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, on annettu selkeästi virheellisin perustein asetuksella säädetyt vaatimukset huomioon ottaen, todistuksen antaneen tuomioistuimen tai muun viranomaisen on sille tehdystä hakemuksesta peruutettava todistus.

Todistuksen peruuttamista koskeva hakemus voidaan tehdä käyttämällä asetuksen liitteen VI mukaista vakiolomaketta. Asiaan osalliselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksesta, jollei se ole selvästi tarpeetonta.

Peruutus on merkittävä alkuperäiseen todistukseen, jos se on mahdollista. Peruutuksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asianosaiselle, joka on pyytänyt todistuksesta jäljennöksen. Jos asiassa on haettu muutosta, peruutuksesta on ilmoitettava muutoksenhakutuomioistuimelle.

4 §
Käännökset

Kun ulosottomieheltä haetaan toisessa jäsenvaltiossa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistetun tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan täytäntöönpanoa Suomessa, hakijan on toimitettava ulosottomiehelle asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti käännös eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

5 §
Toimivalta ristiriitaisia tuomioita koskevassa asiassa

Asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa täytäntöönpanon epää velallisen asuin- tai kotipaikan käräjäoikeus taikka, jos velallisella ei ole asuin- tai kotipaikkaa Suomessa, Helsingin käräjäoikeus.

6 §
Toimivalta täytäntöönpanon lykkäämistä tai rajoittamista koskevassa asiassa

Toimivaltainen viranomainen asetuksen 23 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanon lykkäämistä tai rajoittamista koskevassa asiassa on ulosottomies.

Ulosottomiehen tulee itse päättää 23 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä.

7 §
Toimivalta vahvistaa virallinen asiakirja eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitetun virallisen asiakirjan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi se viranomainen, joka on asiakirjan laatinut tai vahvistanut.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2005.

HE 137/2005, LaVM 11/2005, EV 114/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004; EUVL N:o L 143; 30.4.2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.