Seurattu SDK 300/2021 saakka.

30.12.2004/1409

Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään öljysuojarahastosta 30 päivänä marraskuuta 2004 annetun lain (1406/2004) nojalla:

1 luku

Korvauksen ja avustuksen hakeminen öljysuojarahastosta

1 §
Korvauksen ja avustuksen hakeminen

Korvausta ja avustusta öljysuojarahastosta on haettava kirjallisella hakemuksella öljysuojarahastosta annetussa laissa (1406/2004) korvattavaksi tai avustettavaksi tarkoitettua tapahtumaa seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Erityisestä syystä voidaan määräajan jälkeenkin tehty hakemus ottaa käsiteltäväksi.

Hakemus on osoitettava öljysuojarahaston hallitukselle ja toimitettava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka on annettava hakemuksesta lausuntonsa ja toimitettava hakemus edelleen ympäristöministeriölle. Hakemus voidaan antaa myös öljysuojarahastosta annetun lain 26 §:ssä tarkoitetulle katselmuslautakunnalle. (29.12.2009/1814)

Korvauksen ja avustuksen myöntämisestä voidaan antaa ennakkolausunto.

2 §
Torjuntakustannuksia koskeva hakemus

Öljyvahingon torjuntakustannusten korvaamista koskevassa hakemuksessa on esitettävä

1) kuvaus öljyvahingosta;

2) tehdyt torjuntatoimenpiteet;

3) torjuntatyöstä aiheutuneet kustannukset;

4) vahingosta vastuussa oleva, jos tämä on tiedossa;

5) selvitys siitä, miten torjuntakustannuksia on yritetty periä vahingosta vastuussa olevalta;

6) muut öljysuojarahaston hallituksen edellyttämät tiedot ja selvitykset.

3 §
Maaperän ja pohjaveden puhdistamiskustannuksia koskeva hakemus

Öljysuojarahastosta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettua korvausta koskevassa hakemuksessa on esitettävä

1) tiedot puhdistettavasta maa-alueesta sekä asianomaisen kiinteistön omistajasta ja haltijasta;

2) kiinteistön omistajan suostumus puhdistamiseen, jos omistaja ei ole itse hakijana;

3) selvitys puhdistamistarpeesta, puhdistamisen kiireellisyydestä ja sen merkityksestä ympäristönsuojelun kannalta;

4) suunnitelma puhdistustyön suorittamisesta, puhdistamisessa syntyvän öljyisen jätteen käsittelystä sekä puhdistamisen ympäristövaikutusten seurannasta;

5) arvio kustannuksista sekä haettavan korvauksen määrä;

6) selvitys siitä, että korvauksen myöntämiseen on öljysuojarahastosta annetun lain 15 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset;

7) selvitys siitä, että puhdistamiseen on saatu ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa tai puhdistamisesta muuten päätetään ympäristönsuojelulain mukaisesti;

8) öljysuojarahastosta annetun lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu kiinteistön omistajan kirjallinen vakuutus;

9) muut öljysuojarahaston hallituksen edellyttämät tiedot ja selvitykset.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on annettava korvaushakemuksesta lausunto öljysuojarahaston hallitukselle. Lausunnossa on erityisesti otettava kantaa siihen, onko korvauksen myöntämiselle olemassa öljysuojarahastosta annetun lain 15 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset sekä esitettävä arvio puhdistamisen tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä ympäristönsuojelun kannalta. (29.12.2009/1814)

YmpäristönsuojeluL 86/2000 on kumottu YmpäristönsuojeluL:lla 527/2014 1.9.2014 alkaen.

2 luku

Öljysuojarahaston hallitus ja henkilöstö

4 §
Öljysuojarahaston hallituksen tehtävät

Öljysuojarahaston hallituksen tulee, sen lisäksi mitä öljysuojarahastosta annetussa laissa säädetään hallituksen tehtävistä korvausten ja avustusten myöntämisessä:

1) päättää rahaston toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

2) päättää rahaston talousarviosta ja varojen käyttösuunnitelmasta;

3) huolehtia rahaston maksuvalmiudesta;

4) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätös ja toimittaa se ympäristöministeriön vahvistettavaksi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä;

5) laatia vuosittain rahaston toimintakertomus;

6) huolehtia öljysuojarahastosta annetun lain 16 §:ssä tarkoitetun korvauksen perimisestä.

5 §
Hallituksen kokoonpano

Öljysuojarahaston hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi enintään kuusi jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajan tulee olla öljyvahinkoasioissa puolueettomaksi katsottava. Hallituksessa tulee olla edustaja sisäasiainministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, kunnista, ympäristönsuojelujärjestöistä sekä öljyalalta. Hallitus voi ottaa lisäksi yhden tai useampia pysyviä asiantuntijoita.

Hallituksen tulee kuulla asiantuntijana Ahvenanmaan maakunnan edustajaa, milloin käsiteltävänä on Ahvenanmaan maakunnan aluetta koskeva korvausasia. Hallitus voi tarpeen mukaan kuulla myös muita asiantuntijoita.

6 §
Työjaosto

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua ja korvaushakemusten käsittelyä varten työjaoston. Työjaostolla voi olla myös päätösvaltaa sen mukaan kuin öljysuojarahastolain 21 §:ssä säädetään.

Työjaostoon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen varsinaisista tai varajäsenistään valitsemat kolme muuta jäsentä, joista yksi edustaa valtion viranomaisia, yksi kuntia ja yksi öljyalaa. Varapuheenjohtajalla ja jäsenellä on hallituksen valitsema varajäsen, jona voi toimia myös hallituksen varajäsen.

7 §
Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä tai heidän varajäsenistään.

Työjaosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä tai heidän varajäsentään.

8 §
Asioiden käsittely hallituksessa ja työjaostossa

Hallitus ja työjaosto kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Jos asiaa käsiteltäessä ilmenee eriäviä mielipiteitä, päätetään asia äänestämällä samaa menettelyä noudattaen kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

Hallituksen ja työjaoston kokouksista pidettävät pöytäkirjat ja hallituksen toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

9 §
Rahaston henkilöstö ja palkkiot

Öljysuojarahastolla tulee olla pääsihteeri ja tarvittaessa muita sihteereitä, joina toimivat ympäristöministeriön virkamiehet.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen, sihteerin ja asiantuntijan palkkiot vahvistaa hallituksen ehdotuksesta ympäristöministeriö.

3 luku

Katselmuslautakunta ja voimaantulo

10 §
Katselmuslautakunnan tehtävät

Katselmuslautakunnan on suoritettava öljyvahingon johdosta katselmus, jossa selvitetään vahinko ja sen aiheuttaja sekä arvioidaan vahingon johdosta suoritettavat korvaukset. Lautakunnan lausunto on toimitettava öljysuojarahaston hallitukselle.

Asianosaisille on varattava tilaisuus tuulla kuulluksi katselmuksessa.

11 § (29.12.2009/1814)
Katselmuslautakunnan kokoonpano

Katselmuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jona toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tähän tehtävään määräämä henkilö, ja vähintään kaksi jäsentä. Jäsenistä toisella on oltava öljyvahingon luonteesta riippuen luonnontieteen tai -talouden asiantuntemus ja toisella perehtyneisyys vahinkojen arviointiin.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.2009/1814:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.