Seurattu SDK 761/2022 saakka.

16.12.2004/1163

Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään yleisistä kielitutkinnoista 12 päivänä marraskuuta 2004 annetun lain (964/2004) nojalla:

1 §
Yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunnan kokoonpano ja asettaminen

Opetushallitus nimeää tutkintotoimikuntaan enintään yhdeksän jäsentä. Jäsenten tulee edustaa ainakin kielen opetuksen, kielitaidon testauksen ja työmarkkinoilla tarvittavan kielitaidon asiantuntijoita.

Opetushallitus määrää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tutkintotoimikunnan toimikaudeksi. Jos jäsen eroaa kesken toimikauden, nimetään uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tutkintotoimikunta voi asettaa jaostoja tarkistusarviointeja koskevien päätösten valmistelua varten, kielikohtaisten kysymysten valmistelua varten ja tarvittaessa muita asioita varten. Jaostoon nimetään puheenjohtaja ja enintään neljä muuta jäsentä. Jaostojen jäsenet voivat olla tutkintotoimikuntaan kuulumattomia.

Tutkintotoimikunnan ja sen jaostojen sihteeri- ja toimistotehtävät hoidetaan opetushallituksessa virkatyönä.

2 §
Tutkintotoimikunnan tehtävät

Tutkintotoimikunnan tehtävänä on:

1) tehdä aloitteita tutkintojärjestelmän kehittämiseksi;

2) käsitellä valmistavasti yleisten kielitutkintojen perusteet;

3) käsitellä asiat, jotka koskevat uusien kielien liittämistä järjestelmään tai siitä poistamista; ja

4) käsitellä asiat, jotka liittyvät tutkinnoissa käytettäviin testeihin.

Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja allekirjoittaa tutkintotodistukset.

Tutkintotoimikunta laatii vuosittain työsuunnitelman ja toimintakertomuksen ja toimittaa ne opetushallitukselle.

3 §
Tutkintotoimikunnan kokoukset

Tutkintotoimikunta ja jaosto kokoontuvat puheenjohtajan tai tutkintotoimikunnan puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii.

4 §
Tutkintotoimikunnan päätöksenteko

Tutkintotoimikunta ja jaosto on päätösvaltainen kun puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien, on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5 § (3.11.2011/1109)
Kielitutkintojen osakokeet

Yleisten kielitutkintojen kunkin tutkintotason tutkinto sisältää seuraavat osakokeet:

1) puheen ymmärtäminen;

2) puhuminen;

3) tekstin ymmärtäminen;

4) kirjoittaminen.

6 §
Sopimus tutkinnon järjestämisestä

Tutkinnon järjestämistä koskevasta sopimuksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

1) kielet, joissa tutkintoja järjestetään;

2) tutkintotasot, joilla tutkintoja järjestetään;

3) tutkintojen järjestämispaikkakunnat;

4) tutkintojen järjestämiseen liittyvä yhteistyö muiden järjestäjien kanssa;

5) aika, jonka kuluessa tutkintosuoritukset on toimitettava arviointiin; ja

6) tutkintoihin liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan järjestäminen.

7 § (3.11.2011/1109)
Tutkintosuoritusten arvioijat

Arvioijarekisteriin merkittävältä vaaditaan yliopiston tai ammattikorkeakoulun asianomaisen kielen opettajalta vaadittu kelpoisuus tai ylempi korkeakoulututkinto sekä Opetushallituksen hyväksymä arvioijakoulutus.

Lisäksi perus- ja keskitason tutkintojen arvioijalta vaaditaan tutkintoon sisältyvänä tai erikseen suoritettuna vähintään perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot sekä ylimmän tason tutkintojen arvioijalta vähintään syventävät opinnot tai vastaavat opinnot tutkintokielessä.

Erityisestä syystä rekisteriin voidaan merkitä myös se, jolla on arvioitava tutkintokieli äidinkielenään, korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys arvioitavan kielen opetuksesta ja kielitaidon testauksesta sekä Opetushallituksen hyväksymä arvioijakoulutus.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.11.2011/1109:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.