Seurattu SDK 761/2022 saakka.

16.9.2004/862

Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain (459/1973) 17 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1215/2001, 28 päivänä tammikuuta annetun kansanterveyslain (66/1972) 49 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1216/2001, ja 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 59 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1217/2001, seuraavasti:

1 § (19.3.2020/133)

Lääkäri, joka on toimittanut täydellisen oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen, saa ruumiinavauksesta, siinä laaditusta lausunnosta ja pöytäkirjasta palkkiona yhteensä 265 euroa.

Ulkonaisesta ruumiintarkastuksesta, joka on suoritettu viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa palkkiona tarkastuksesta ja lausunnosta yhteensä 31 euroa. Ulkonaisen ruumiintarkastuksen yhteydessä suoritetusta verinäytteen ottamisesta vainajan tunnistamista tai oikeuskemiallista selvitystä varten sekä toimenpiteen suorittamisesta annettavasta todistuksesta palkkio on yhteensä 16 euroa.

2 § (19.3.2020/133)

Elävän henkilön kliinisestä tutkimuksesta, joka on suoritettu viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa palkkiona tutkimuksesta ja lausunnosta yhteensä 32 euroa. Jos tällainen lausunto annetaan aikaisemmin suoritetun tutkimuksen tai sairauskertomuksen perusteella, palkkio on 20 euroa.

Jos 1 momentissa tarkoitettuun tutkimukseen liittyy näytteiden ottaminen taikka oikeuskemiallinen tai mikroskooppinen tutkimus, lääkäri saa esittämiensä laskujen perusteella korvauksen myös täten hänelle aiheutuneista kuluista.

Lääkäri saa oikeuslääketieteellisestä päihdetutkimuksesta ja siitä antamastaan lausunnosta palkkiota yhteensä 39 euroa. Lääkärille tai muulle terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvalle maksettava palkkio verinäytteen ottamisesta alkoholipitoisuuden määrittämiseksi ja toimenpiteen suorittamisesta annetusta todistuksesta on yhteensä 8 euroa.

Jos 1 tai 3 momentissa tarkoitettu tutkimus suoritetaan yliopiston oikeuslääketieteen yksikössä, lääkäri saa tutkimusta tai näytteenottoa varten tapahtuneesta käynnistä sekä siihen liittyvästä verinäytteen otosta, tutkimuksesta ja lausunnosta palkkiona yhteensä 39 euroa.

Lääkäri saa seuraavista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista palkkiota yhteensä:

1) 20 euroa peräsuolen tähystyksestä;

2) 8 euroa hius-, karva-, kynsi-, tahra- tai eritenäytteen ottamisesta;

3) 37 euroa spermanäytteen mikroskooppisesta tutkimuksesta ja 12 euroa kunkin seuraavan näytteen tutkimuksesta, jos samaan lähetykseen kuuluu useamman näytteen tutkiminen.

3 § (19.3.2020/133)

Lääkäri, joka ei ole suorittanut 1 §:ssä tarkoitettua ruumiinavausta tai -tarkastusta taikka 2 §:ssä tarkoitettua tutkimusta, saa, jos ne eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, seuraavista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista palkkioita yhteensä:

1) 25 euroa yhden elimen mikroskooppisesta tutkimuksesta ja 8 euroa kunkin seuraavan näytteen tutkimuksesta, jos samaan lähetykseen kuuluu useamman näytteen tutkiminen;

2) 8 euroa näytteen ottamisesta sperma-analyysiä varten;

3) 25 euroa sperma- ja veritahran tutkimuksesta;

4) 37 euroa sperma-analyysin suorittamisesta.

Lääkäri, joka on suorittanut 1 §:ssä tarkoitetun ruumiinavauksen, saa, jos asianomaiset tutkimukset eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, palkkiota puolet edellä mainituista palkkioista.

Hammaslääkäri saa, jos ne eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, seuraavista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista palkkioita yhteensä:

1) 59 euroa tuntemattoman vainajan identifioimista varten suoritetusta suun tarkastuksesta ja hammasstatuksen laatimisesta;

2) 63 euroa iän määrittämistä varten suoritettavasta hampaiden histologisesta tutkimuksesta;

3) 25 euroa puremajälkien tutkimuksesta.

Oikeushammaslääketieteellisistä tutkimuksista ja niistä annetuista lausunnoista hammaslääkäri saa korvauksena työhön käytetyn ajan mukaan 83 euroa tunnilta.

Keuhkojen piileväpitoisuuden tutkimuksesta ja siitä antamastaan lausunnosta tutkimuksen tehnyt henkilö saa palkkiona yhteensä 48 euroa, samassa yhteydessä tapahtuvasta muun elimen tutkimuksesta lausuntoineen yhteensä 14 euroa ja vesinäytteen piileväpitoisuuden tutkimuksesta lausuntoineen yhteensä 48 euroa, jos ne eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä.

4 § (19.3.2020/133)

Edellä 1–3 §:ssä tarkoitettuihin oikeuslääkeopillisiin tutkimuksiin liittyviin matkakustannuksiin ja päivärahoihin sovelletaan valtion matkustussääntöä.

Muissa kuin 1–3 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tapahtuneesta tai niihin välittömästi liittyvästä poliisiviranomaisen avustamisesta kuulustelussa tai muussa rikoksen tutkinnassa lääkäri ja hammaslääkäri saa, jos avustaminen ei kuulu hänen virkatehtäviinsä, matkakustannusten korvauksen ja päivärahan lisäksi palkkiona avustamisestaan sekä asiassa mahdollisesti tarvittavasta lausunnosta siihen käytetyn ajan mukaan 83 euroa tunnilta.

5 § (19.3.2020/133)

Jos tarkastus, tutkimus tai avustaminen on viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä osaksi tai kokonaan tapahtunut kello 21–7 välillä tai pyhäpäivänä, on 1 §:n 1 ja 2 momentissa, 2 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu palkkio suoritettava kaksinkertaisena.

6 § (29.12.2009/1645)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suorittaa tämän asetuksen mukaiset palkkiot ja korvaukset.

Suoritettu palkkio ja korvaus on perittävä siltä, jonka tuomioistuin on velvoittanut ne korvaamaan valtiolle. Jos tällaista velvoitusta ei ole määrätty tai asia ei ole ollut tuomioistuimen käsiteltävänä, ne jäävät valtion vahingoksi.

7 §

Jos 1 §:n 2 momentissa tai 2–5 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen on suorittanut terveyskeskuksen palveluksessa oleva henkilö työaikanaan, suoritetaan tässä asetuksessa tarkoitettu korvaus ja palkkio terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle.

8 §

Lääkäri ja hammaslääkäri, joka on julkisessa palvelussuhteessa, on oikeutettu saamaan korvauksen toimiessaan tuomioistuimen määräämänä asiantuntijana. Asiassa, jossa hän virkansa tai toimensa nojalla on velvollinen antamaan tai jossa hän aikaisemmin on antanut lausunnon, hän on kuitenkin oikeutettu saamaan vain mahdolliset matkakulut ja päivärahan.

9 § (29.12.2009/1645)

Tässä asetuksessa määrätyt korvausperusteet eivät koske yliopiston henkilökunnan yliopistojen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välisten sopimusten nojalla tekemiä ruumiinavauksia ja muita tutkimuksia, joiden korvausperusteista säädetään erikseen.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta tulevasta korvauksesta 20 päivänä joulukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (1425/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.2009/1645:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

19.3.2020/133:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020.

Sellaiseen ruumiinavaukseen, tarkastukseen, tutkimukseen tai muuhun toimenpiteeseen, johon viranomainen on antanut määräyksen tai muun toimeksiannon tai jota se on pyytänyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa, mutta jonka loppuun saattaminen on kesken asetuksen voimaan tullessa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.