Seurattu SDK 761/2022 saakka.

9.7.2004/629

Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 4.5.2018/301, joka on voimassa 1.7.2018 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tavoitteena on järjestää tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukaisten korjaamo-, kuljettaja-, yritys- ja valvontakorttien myöntäminen, tilaaminen ja jakelu sekä niihin liittyvät julkiset hallintotehtävät.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) ajopiirturikorteilla 1 §:ssä tarkoitettuja korjaamo-, kuljettaja-, yritys- ja valvontakortteja;

2) ajopiirturikorttien myöntämisellä ajopiirturikorttien myöntämiseen, tilaamiseen ja jakeluun liittyviä julkisia hallintotehtäviä;

3) ajopiirturikorttien myöntäjällä julkista tai yksityistä tahoa, jonka kanssa Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt myöntämistä koskevan sopimuksen. (22.12.2009/1304)

3 § (22.12.2009/1304)
Toimivaltainen viranomainen

Ajopiirturikorttien myöntämisestä ja peruuttamisesta sekä 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisten ilmoitusten tekemisestä komissiolle ja ajopiirturikortteja koskevasta tietojen vaihdosta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken vastaa Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto. Virasto toimii myös ajopiirturikortteihin liitettävien varmenteiden kansallisena varmentajana.

4 § (22.12.2009/1304)
Ajopiirturikorttien myöntäminen ja peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa ajopiirturikorttien myöntämisestä Suomessa. Se voi tehdä sopimuksen kuljettaja- ja yrityskorttien myöntämisen siirtämisestä julkisen tai yksityisen tahon kanssa näiden hoidettavaksi.

Päätöksen ajopiirturikortin peruuttamisesta tekee Liikenteen turvallisuusvirasto.

2 luku

Ajopiirturikorttien myöntäminen Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehtävällä sopimuksella (22.12.2009/1304)

5 §
Ajopiirturikorttien myöntämistä koskeva sopimus

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla sopimuksilla on järjestettävä ajopiirturikorttien myöntäminen siten, että palveluiden laatu, yhdenmukaisuus ja saatavuus turvataan eri puolilla maata.

Ajopiirturikorttien myöntämistä koskevassa sopimuksessa on sovittava:

1) alueesta, jolla ajopiirturikorttien myöntäjällä on yksinoikeus ajopiirturikorttien myöntämiseen;

2) toimialueella sijaitsevien toimipaikkojen vähimmäismäärästä ja sijainnista paikkakuntakohtaisesti sekä palveluajoista;

3) ajopiirturikorttien myöntämiseen sisältyvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen ja siinä tarvittavan henkilöstön riittävän ammattitaidon varmistamiseksi noudatettavasta menettelystä;

4) ajoneuvoliikennerekisterin käyttämisessä ja tietojen tallettamisessa noudatettavasta menettelystä sekä palvelun tuottajalta edellytettävän tietosuojan ja tietoturvan osoittamisesta;

5) ajopiirturikorttipalveluihin liittyvien asiakirjojen säilyttämisestä ja arkistoinnista;

6) ajopiirturikorttimaksujen perimisessä ja tilittämisessä Liikenteen turvallisuusvirastolle noudatettavasta menettelystä; (22.12.2009/1304)

7) korvauksesta, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto suorittaa palvelun tuottajalle ja sen suorittamistavasta; sekä (22.12.2009/1304)

8) sopimuskaudesta, toiminnan aloittamisesta ja sopimuksen päättymisestä kesken sopimuskauden.

Ajopiirturikorttien myöntäminen voidaan yhdistää muuhun Liikenteen turvallisuusviraston hankkimaan palveluun. (22.12.2009/1304)

Ajopiirturikorttien myöntämistä koskeva sopimus tehdään enintään neljäksi vuodeksi. Sopimuskautta voidaan jatkaa enintään kolmella vuodella saman palvelun tuottajan kanssa aiemmin tehtyä hankintaa vastaavan uuden palveluhankinnan tekemiseksi julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) 5 §:ssä tarkoitettua suoraa neuvottelumenettelyä noudattaen. Edellytyksenä on, että ensimmäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on ollut maininta mahdollisuudesta jatkaa sopimusta kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. (19.10.2006/917)

6 §
Ajopiirturikorttien myöntäjänä toimimisen yleiset edellytykset

Ajopiirturikorttien myöntäjän on oltava luotettava, asiantunteva, riippumaton ja vakavarainen. Palvelun tuottajan on varmistettava toiminnan riittävän korkea laatu ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Ajopiirturikorttien myöntäjällä on oltava tehtävän hoitamisen kannalta riittävä henkilökunta, soveltuvat toimitilat sekä riittävät tietoliikenneyhteydet ja tietojärjestelmän taso.

Ajopiirturikorttien myöntäjän on huolehdittava asianmukaisesti tietosuojasta.

7 §
Ajopiirturikorttien myöntäjän luotettavuuden arviointi

Ajopiirturikorttien myöntäjää voidaan pitää luotettavana, jos myöntäjä tai sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja, avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies taikka muussa määräävässä asemassa oleva ei ole toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton ajopiirturikorttipalvelun harjoittajaksi.

Ajopiirturikorttien myöntäjää ei ainakaan voi pitää 1 momentissa tarkoitetulla tavalla luotettavana, jos joku siinä mainittu taho on tuomittu rangaistukseen ajo- ja lepoaikojen noudattamista, ajoneuvojen rekisteröintiä, katsastusta, kuljettajantutkintotoimintaa, liikenteen harjoittamista, kirjanpitoa, verotusta tai varainhallintaa koskevien säännösten rikkomisesta ja rikos osoittaa myöntäjän olevan ilmeisen sopimaton myöntämään ajopiirturikortteja.

8 §
Ajopiirturikorttien myöntäjän riippumattomuuden arviointi

Ajopiirturikorttien myöntäjä, sen palveluksessa oleva tai palvelun tuottajaan muutoin riippuvuussuhteessa oleva ei saa harjoittaa kuljetuksia, joihin sovelletaan tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 3820/85.

Ajopiirturikorttien myöntäjä ei saa myöskään olla kaupallisesti, taloudellisesti tai muuten riippuvuussuhteessa 1 momentissa tarkoitettuja kuljetuksia harjoittavaan yhtiöön tai tällaista toimintaa harjoittavien muodostamaan yhteisöön, säätiöön tai julkisoikeudelliseen laitokseen.

9 §
Eräiden viranomaistoimintaa koskevien säädösten noudattaminen

Ajopiirturikorttien myöntämisessä on asiakirjojen julkisuudesta voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään, ja asiakirjojen arkistoimisesta, mitä arkistolaissa (831/1994) säädetään.

Ajopiirturikorttien myöntämisessä noudatetaan myös, mitä hyvän hallinnon perusteista ja hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä samoin kuin suomen ja ruotsin sekä saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa on voimassa.

10 § (22.12.2009/1304)
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo ajopiirturikorttien myöntäjän toimintaa.

Ajopiirturikorttien myöntäjä on velvollinen salassapitosäännösten estämättä antamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle toiminnan valvonnassa tarvittavat tiedot. Palvelun tuottajan on viipymättä ilmoitettava virastolle sellaisista toimintaansa koskevista muutoksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta ajopiirturikorttipalveluiden harjoittamiseen.

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa ajopiirturikorttien myöntäjä harjoittaa toimintaansa. Tämän on lisäksi järjestettävä olosuhteet sellaisiksi, että tarkastus voidaan suorittaa asianmukaisesti. Tarkastusta ei saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa.

Jos ajopiirturikorttien myöntäjä ei täytä 6–8 §:ssä säädettyjä edellytyksiä, kieltäytyy antamasta Liikenteen turvallisuusvirastolle toiminnan valvonnassa tarvittavia tietoja, estää tai yrittää estää toimitilojen tarkastuksen tai rikkoo olennaisesti 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua sopimusta niin, että ajopiirturikorttien myöntämisen asianmukainen hoitaminen vaarantuu, virasto voi välittömästi purkaa sopimuksen.

11 § (22.12.2009/1304)
Henkilörekisteritiedot

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja ajoneuvoliikennerekisteristä ajopiirturikorttien myöntämiselle asetettujen luotettavuusvaatimusten selvittämiseksi ja valvontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan sopimuksen purkamisen perusteena luovuttaa ajopiirturikorttien myöntäjälle.

12 § (22.12.2009/1304)
Salassapitovelvollisuus

Ajopiirturikorttien myöntäjä tai myöntäjän palveluksessa oleva ei saa ilmaista sivulliselle 7 §:ssä tarkoitetun luotettavuuden arvioinnin yhteydessä tietoonsa saamaansa mainitussa pykälässä tarkoitetun henkilön tekemää rikosta koskevaa tietoa, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on palvelun tuottajalle 11 §:n nojalla luovuttanut.

3 luku

Erinäiset säännökset

13 § (7.8.2015/984)
Muutoksenhaku

Ajopiirturikorttien myöntäjän ajopiirturikorttia koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen sekä muuhun tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen ajopiirturikortin peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Päätös, joka koskee ajopiirturikortin peruuttamista, voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

14 §
Virka-apu

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi.

15 §
Rangaistussäännökset

Joka myöntää ajopiirturikortteja ilman Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehtyä sopimusta, on tuomittava laittomasta ajopiirturikorttien myöntämisestä sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. (22.12.2009/1304)

Ajopiirturikorttien myöntämisessä toimivaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Virheellisestä rekisterimerkinnästä säädetään rangaistus rikoslain (39/1889) 16 luvun 7 §:ssä. Rangaistus 11 §:ssä tarkoitetun salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava 40 luvun 5 §:n mukaan.

16 § (22.12.2009/1304)
Maksu ajopiirturikorteista

Ajopiirturikorteista peritään Liikenteen turvallisuusvirastolle maksu valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen perusteiden mukaan.

17 § (22.12.2009/1304)
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset ajopiirturikorttien myöntämisestä ja Liikenteen turvallisuusviraston 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ajopiirturikorttipalveluiden järjestäjänä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

18 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Ensimmäinen 5 §:n 4 momentissa tarkoitettu sopimus voidaan tehdä kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi, jos se on tarpeen ajopiirturikorttien myöntämisen mahdolliseksi myöhemmin tapahtuvaksi yhdistämiseksi muuhun Liikenteen turvallisuusviraston palvelusopimukseen. (22.12.2009/1304)

HE 38/2004, LiVM 10/2004, EV 59/2004

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.10.2006/917:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 62/2006, LiVM 14/2006, EV 95/2006

22.12.2009/1304:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Mitä tässä laissa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehdyistä sopimuksista, koskee myös Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tehtyjä sopimuksia

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009, LiVM 23/2009, EV 203/2009

7.8.2015/984:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.