Seurattu SDK 761/2022 saakka.

16.6.2004/502

Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 20 päivänä helmikuuta 2004 annetun konkurssilain (120/2004) momentin nojalla:

1 §
Kuulutus konkurssin alkamisesta

Jos konkurssin alkamisesta julkaistaan kuulutus virallisessa lehdessä, kuulutuksessa on mainittava:

1) tuomioistuin ja asianumero;

2) päivämäärä ja kellonaika, jona päätös konkurssiin asettamisesta on tehty, sekä konkurssihakemuksen vireilletulopäivä;

3) velallisen nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä velallisen yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunnus;

4) velallisen aikaisempi nimi ja kotipaikka, jos nimi tai kotipaikka on muuttunut kahden konkurssin alkamista edeltäneen vuoden aikana;

5) pesänhoitajien nimet ja yhteystiedot sekä määräys tehtävien jakamisesta pesänhoitajien kesken.

(13.6.2018/473)

Kuulutuksessa on lisäksi ilmoitettava, että konkurssivalvonnasta ilmoitetaan erikseen, jollei valvonnan toimittaminen ole varojen vähäisyyden tai muun syyn vuoksi tarpeetonta.

2 §
Ilmoitus konkurssin alkamisesta

Pesänhoitajan on viipymättä ilmoitettava konkurssin alkamisesta:

1) velallisen asuin- ja kotipaikan sekä velallisen omistaman kiinteistön sijaintipaikan ulosottoviranomaiselle;

2) sille kirjaamisviranomaiselle, jonka tuomiopiirissä velallisella on kiinteistö tai kirjattu erityinen oikeus;

2 a) huoneistotietojärjestelmästä annetun lain (1328/2018) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun osakehuoneistorekisteriin, jos konkurssipesään kuuluu mainittuun rekisteriin kuuluva osake; (28.12.2018/1351)

3) alusrekisteriin tai alusrakennusrekisteriin, jos konkurssipesään kuuluu alusrekisteriin tai alusrakennusrekisteriin merkitty alus; (28.12.2018/1351)

4) ilma-alusrekisteriin, jos konkurssipesään kuuluu rekisteröity ilma-alus; (28.12.2018/1351)

5) arvo-osuusrekisteriin, jos konkurssipesään kuuluu arvo-osuus; (28.12.2018/1351)

6) asianomaiselle palkkaturvaviranomaiselle; (28.12.2018/1351)

7) asianomaiselle elinkeinoviranomaiselle, jos velallinen harjoittaa elinkeinoa, johon vaaditaan lupa tai rekisteröinti. (28.12.2018/1351)

Pesänhoitajan ilmoituksessa on mainittava 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa konkurssin alkamisesta säädetään erikseen.

3 §
Kuulutus konkurssivalvonnasta

Jos konkurssivalvonnasta julkaistaan kuulutus virallisessa lehdessä, kuulutuksessa on mainittava:

1) tuomioistuin ja asianumero;

2) velallisesta 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) valvontapäivä;

4) jakoluetteloehdotuksen määräpäivä;

5) valvontakirjelmät vastaanottavan pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot.

(13.6.2018/473)

Kuulutuksesta tulee käydä ilmi, että:

1) velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä;

2) valvontapäivän jälkeen velkoja voi ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään;

3) saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Jos velallisen osalta on ollut vireillä yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitettu menettely ja konkurssi alkaa ennen saneerausohjelman päättymistä tai kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun menettely on ilman saneerausohjelman vahvistamista lakannut, kuulutuksessa on mainittava saneerausmenettelyn alkamispäivä ja lakkaamispäivä.

4 §
Kuulutus ja ilmoitus konkurssin päättymisestä eräissä tapauksissa

1 momentti on kumottu A:lla 13.6.2018/473.

Pesänhoitajan on viipymättä ilmoitettava 2 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle tai rekisterinpitäjälle, jos konkurssi raukeaa tai konkurssiasian käsittely muusta syystä päättyy muuhun kuin lopputilityksen hyväksymiseen.

3 momentti on kumottu A:lla 13.6.2018/473.

5 §
Ilmoitus lopputilityksen hyväksymisestä

Ilmoituksessa, joka pesänhoitajan on tehtävä lopputilityksen hyväksymisestä Oikeusrekisterikeskukselle, on mainittava konkurssin alkamisen ja lopputilityksen hyväksyneen velkojainkokouksen ajankohta sekä tieto siitä, onko konkurssissa maksettu jako-osuuksia ja onko omaisuutta jäljellä konkurssin päätyttyä.

6 §
Asiakirjojen säilyttäminen

Pesänhoitajan on säilytettävä seuraavat asiakirjat vähintään kymmenen vuotta lopputilityksen hyväksymisestä:

1) pesäluettelo ja velallisselvitys;

2) velkojainkokouksen pöytäkirjat ja muuhun päätöksentekomenettelyyn liittyvät asiakirjat;

3) vuosiselonteot;

4) lopputilitys;

5) konkurssipesän kannalta merkityksellisen omaisuuden myyntiä koskevat keskeiset asiakirjat;

6) konkurssipesän kirjanpitokirjat tai muu keskeinen kirjanpitoaineisto, jonka säilyttämiseen ei sovelleta kirjanpitolakia (1336/1997).

7 §
Vangitun asiaa koskevien asiakirjojen toimittaminen

Tuomioistuimen, joka on päättynyt velallisen vangitsemisesta konkurssilain 4 luvun 11 §:n nojalla, on huolehdittava vangitun asiaa koskevien asiakirjojen jäljennösten toimittamisesta keskusrikospoliisille, jos tämä on tarpeen asian käsittelyn jatkamisen turvaamiseksi pakkokeinolain (450/1987) 1 luvun 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa päivystävässä käräjäoikeudessa.

PakkokeinoL 450/1987 on kumottu L:lla 806/2011, ks. PakkokeinoL 806/2011 3 luku 1 § 1 mom.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.6.2018/473:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2018.

28.12.2018/1351:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.