Seurattu SDK 766/2022 saakka.

20.2.2004/137

Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (8.5.2020/349)
Rekisterin tarkoitus ja rekisterinpitäjä

Konkurssi- ja yrityssaneerausasioista pidetään yhteistä rekisteriä, jonka rekisterinpitäjä on Oikeusrekisterikeskus. Rekisterin tarkoituksena on varmistaa ajantasaisen tiedon saatavuus konkurssi- ja yrityssaneerausasioista tuomioistuin- ja viranomaistoimintaa, velkojien edunvalvontaa sekä sivullisten etujen ja oikeuksien turvaamista varten.

2 §
Tietojen merkitseminen

Konkurssi- ja yrityssaneerausasiaa käsittelevän tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin tiedot niin kuin tässä laissa säädetään. Tarkempia säännöksiä tietojen merkitsemisestä annetaan oikeusministeriön asetuksella.

3 §
Tiedot konkurssihakemuksesta

Kun konkurssihakemus on tullut vireille, tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin:

1) tuomioistuin ja sen yhteystiedot sekä asian diaarinumero ja vireilletulopäivä;

2) velallisen nykyinen ja aikaisempi nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä velallisen yhteystiedot ja henkilö- taikka yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunnus;

3) hakemuksen tekijä ja tämän yhteystiedot (prosessiosoite).

Jos velallinen on luonnollinen henkilö, Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä rekisteriin velallisen syntymäaika ja -paikka. (16.6.2017/367)

4 § (16.6.2017/367)
Muut konkurssiasioista merkittävät tiedot

Tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin konkurssiasian käsittelystä:

1) päivämäärä ja kellonaika, jona päätös konkurssiin asettamisesta on tehty;

2) tieto siitä, perustuuko tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/848 3 artiklan 1, 2 vai 4 kohtaan;

3) pesänhoitajien nimet ja yhteystiedot sekä määräys tehtävien jakamisesta pesänhoitajien kesken;

4) hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen sekä asian jääminen sillensä, siirtäminen tai palauttaminen toiseen tuomioistuimeen;

5) konkurssin peruuntuminen tai raukeaminen;

6) julkisselvitykseen siirtyminen ja konkurssipesän hallinnon palauttaminen;

7) jakoluettelon vahvistaminen;

8) tuomioistuin, jossa konkurssiin asettamista koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta, ja muutoksenhaun määräajat;

9) muutoksenhaku 1–5 ja 7 kohdassa tarkoitettuun päätökseen.

Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä rekisteriin päivämäärä ja kellonaika, jolloin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot näkyvät rekisterissä.

Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä pesänhoitajan ilmoituksen perusteella rekisteriin:

1) valvontapäivä;

2) valvontakirjelmät vastaanottavan pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot;

3) ennen valvontapäivää pidettävän velkojainkokouksen aika ja paikka;

4) tieto lopputilityksen hyväksymisestä;

5) jos velallinen on oikeushenkilö, tieto siitä, onko velallisella konkurssin päättyessä omaisuutta.

Edellä 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu tieto tulee merkitä rekisteriin viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Edellä 3 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan merkitä rekisteriin myös siten, että ne merkitään konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmään, josta ne siirtyvät sähköisesti rekisteriin.

5 §
Tiedot yrityssaneerausasiaa koskevasta hakemuksesta

Kun yrityssaneerausasiaa koskeva hakemus on tullut vireille, tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin:

1) tuomioistuin ja sen yhteystiedot sekä asian diaarinumero ja vireilletulopäivä;

2) velallisen nykyinen ja aikaisempi nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä velallisen yhteystiedot ja henkilö- taikka yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunnus;

3) saneeraushakemuksen tekijä ja tämän yhteystiedot (prosessiosoite).

Jos velallinen on luonnollinen henkilö, Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä rekisteriin velallisen syntymäaika ja -paikka. (16.6.2017/367)

6 § (16.6.2017/367)
Muut yrityssaneerausasioista merkittävät tiedot

Tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin yrityssaneerausasian käsittelystä:

1) ennen menettelyn aloittamista määrätty väliaikainen kielto ja sen lakkaaminen;

2) päivämäärä ja kellonaika, jona päätös yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty;

3) tieto siitä, perustuuko tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/848 3 artiklan 1, 2 vai 4 kohtaan;

4) hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen taikka asian jääminen sillensä tai siirtäminen tai palauttaminen toiseen tuomioistuimeen;

5) menettelyn lakkaaminen;

6) saneerausohjelman vahvistaminen;

7) saneerausohjelman muuttaminen;

8) velkajärjestelyn raukeaminen;

9) saneerausohjelman raukeaminen;

10) muutoksenhaku 2–9 kohdassa tarkoitettuun päätökseen.

Kun yrityssaneerausmenettely on aloitettu, tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin:

1) selvittäjien nimet ja yhteystiedot sekä määräys tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;

1 a) tieto siitä, onko menettely varhainen saneerausmenettely vai perusmuotoinen saneerausmenettely; (25.5.2022/391)

1 b) varhaisessa saneerausmenettelyssä tieto siitä, onko maksu- ja vakuudenasettamiskielto, perintäkielto, ulosmittauksen kielto, muiden täytäntöönpanotoimenpiteiden kielto tai turvaamistoimenpiteiden kielto määrätty sekä kiellon päättymispäivä ja lakkaaminen; (25.5.2022/391)

1 c) tieto varhaisen saneerausmenettelyn jatkamisesta perusmuotoisena saneerausmenettelynä; (25.5.2022/391)

2) määräpäivä, johon mennessä velkojien on ilmoitettava selvittäjälle vaatimuksensa;

3) määräpäivä, johon mennessä velallisen taloudellista tilaa koskeva selvitys on annettava tiedoksi asiaan osallisille;

4) määräpäivä, johon mennessä ehdotus saneerausohjelmaksi on laadittava;

5) velallisen määräysvallan rajoitukset;

6) määräpäivä, johon mennessä saatavia koskevat väitteet on esitettävä;

7) määräpäivä, johon mennessä lausuma ohjelmaehdotuksesta on annettava;

8) määräpäivä äänestyslausumalle ohjelmaehdotuksesta;

9) velkojatoimikunnan asettaminen;

10) tuomioistuin, jossa yrityssaneerausmenettelyn aloittamista koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta, ja muutoksenhaun määräajat.

Kun tuomioistuin on vahvistanut saneerausohjelman, rekisteriin on merkittävä valvojan nimi ja yhteystiedot, jos valvoja on määrätty.

Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä valvojan, tai jos sellaista ei ole, velallisen ilmoituksen perusteella rekisteriin loppuselonteon antamispäivä. Tieto voidaan merkitä rekisteriin myös siten, että se merkitään konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmään, josta se siirtyy sähköisesti rekisteriin.

7 §
Tietojen poistaminen rekisteristä

Konkurssiasiaa koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun:

1) on kulunut kolme kuukautta siitä, kun konkurssihakemus on hylätty taikka jätetty tutkimatta tai sillensä, taikka kun konkurssi on määrätty peruuntumaan;

2) on kulunut kolme vuotta siitä, kun konkurssi on määrätty raukeamaan;

3) on kulunut kolme vuotta lopputilityksen hyväksymisestä.

Luonnollisen henkilön konkurssiasiaa koskevat tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua konkurssin alkamisesta.

Yrityssaneerausasiaa koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun:

1) on kulunut kolme kuukautta siitä, kun yrityssaneeraushakemus on hylätty, jätetty tutkimatta tai jäänyt sillensä;

2) on kulunut kolme vuotta siitä, kun saneerausmenettely on lakannut muusta syystä kuin ohjelman vahvistamisen johdosta;

3) on kulunut kuusi kuukautta loppuselonteon päivämäärän merkitsemisestä rekisteriin;

4) on kulunut kolme vuotta saneerausohjelman raukeamisesta.

(16.6.2017/367)

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitetut määräajat lasketaan päivästä, jona tuomioistuin on ratkaissut asian. Jos asia määräajan päättyessä on vireillä muutoksenhakutuomioistuimessa, tietoa alemman tuomioistuimen ratkaisusta ei kuitenkaan poisteta ennen kuin muutoksenhakutuomioistuin on ratkaissut asian. Lopputilityksen osalta määräaika lasketaan päivästä, jona se on hyväksytty. (16.6.2017/367)

8 §
Tietojen merkitsemisen kiireellisyys

Merkinnät rekisteriin on tehtävä viivytyksettä. Merkintä konkurssihakemuksen vireilletulosta ja konkurssiin asettamista koskevasta päätöksestä sekä yrityssaneeraushakemuksen vireilletulosta, saneerausmenettelyn aloittamista ja lakkaamista koskevasta päätöksestä sekä väliaikaisesta kiellosta ja sen lakkaamisesta on tehtävä samana päivänä, jona hakemus on vastaanotettu tai päätös tehty.

9 § (16.6.2017/367)
Tietojen julkisuus ja luovuttaminen

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin merkityt tiedot ovat saatavissa yleisen tietoverkon kautta lukuun ottamatta luonnollisen henkilön henkilötunnusta. (17.5.2019/668)

Rekisteristä saa luovuttaa tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai muuna massaluovutuksena hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava rekisteristä tarpeelliset tiedot kaupparekisteriviranomaiselle ja muullekin viranomaiselle, joka tarvitsee tietoa ylläpitämäänsä rekisteriin merkitsemistä varten. Tiedot voidaan luovuttaa sähköisessä muodossa.

10 § (16.6.2017/367)
Maksut

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin käyttö yleisen tietoverkon kautta on maksutonta. Tiedot, jotka toimitetaan viranomaiselle rekisteriin merkitsemistä varten, toimitetaan maksutta.

Teknisen käyttöyhteyden kautta tai muuna massaluovutuksena konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annettavista tiedoista valtiolle perittävistä maksuista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).

11 §
Tiedon korjaaminen

Oikeusrekisterikeskuksen on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai esitetystä vaatimuksesta korjattava rekisterissä oleva virheellinen tieto. Oikeusrekisterikeskuksen on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle se on luovuttanut virheellisen tiedon, jollei ilmoittaminen ole mahdotonta tai vaadi kohtuutonta vaivaa.

Jos konkurssi- tai yrityssaneerausasiaa käsittelevän tai käsitelleen tuomioistuimen tietoon tulee, että rekisterissä on virheellinen tieto, sen on viipymättä korjattava merkintä tai ilmoitettava asiasta Oikeusrekisterikeskukselle. Vastaavasti tuomioistuimen on meneteltävä, jos rekisteriin merkitty tieto muuttuu.

Virheellisen ja epätarkan henkilötiedon oikaisemiseen ja poistamiseen sovelletaan, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) säädetään. (8.5.2020/349)

12 §
Korvausvastuu

Valtion on korvattava rekisteriin merkitystä virheellisestä tiedosta aiheutunut vahinko, vaikka vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettua virhettä tai laiminlyöntiä ei ole. Jos vahingonkärsijä on muu kuin velallinen, edellytyksenä korvaamiselle on kuitenkin, ettei vahinkoa kärsinyt tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää tiedon virheellisyydestä. Muutoin tässä pykälässä tarkoitetun vahingon korvaamiseen sovelletaan, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään.

13 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tietojen sisällöstä ja merkintöjen tekemisestä voidaan antaa oikeusministeriön asetuksella.

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Tällä lailla kumotaan konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä 4 päivänä marraskuuta 1994 annettu asetus (958/1994).

Tämän lain tietojen merkitsemistä koskevia säännöksiä sovelletaan, jos merkinnän aiheuttava päätös tai muu toimenpide tehdään tai tapahtuu tämän lain tultua voimaan.

Jos konkurssituomio on annettu tai saneerausohjelma on vahvistettu ennen tämän lain voimaantuloa, tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään, kun kymmenen vuotta on kulunut konkurssituomion antamisesta taikka saneerausohjelman vahvistamisesta.

Tämän lain 12 §:ää sovelletaan, jos vahinko on aiheutettu tämän lain tultua voimaan.

HE 153/2003, LaVM 8/2003, EV 131/2003

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.6.2017/367:

Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2018.

HE 12/2017, LaVM 6/2017, EV 40/2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848 (32015R0848); EUVL L 141, 5.6.2015, s. 19

17.5.2019/668:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.

HE 221/2018, LaVM 23/2018, EV 311/2018

8.5.2020/349:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.

HE 2/2020, LaVM 2/2020, EV 24/2020

25.5.2022/391:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

HE 238/2021, LaVM 4/2022, EV 51/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.