Seurattu SDK 335/2022 saakka.

22.5.2003/375

Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla:

1 §
Ministeriön tehtävät

Puolustusministeriön tehtäviä ovat:

1) puolustuspolitiikan valmistelu ja toimeenpano;

2) sotilaallinen maanpuolustus;

3) puolustusvoimien kokoonpano ja johtosuhteet;

4) kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen;

5) asevelvollisuusjärjestelmä, sotilaskoulutus ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö;

6) kansainvälinen puolustusmateriaaliyhteistyö ja puolustustarvikkeiden vientivalvonta;

7) aluevalvontaviranomaisten toiminnan johtaminen ja yhteensovittaminen;

8) aseidenriisunta- ja asevalvonta-asiat;

9) sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaaminen;

10) hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristöasiat.

2 § (22.12.2020/1163)
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) säädetään:

1) Puolustusvoimat;

2) vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta;

3) kutsunta-asiain keskuslautakunta;

4) kutsuntalautakunnat.

3 § (17.11.2016/981)
Organisaatio

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto. Osastoihin kuuluvista yksiköistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa hallintoyksikkö ja viestintäyksikkö sekä Turvallisuuskomitean sihteeristö. Viestintäyksikön yhteydessä on maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö ja puolustuspoliittisen osaston tutkimusyksikön johtajan alaisuudessa maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö.

Osastoon kuuluvan yksikön ja erillisen toimintayksikön johtajana on ministerin tehtävään määräämä virkamies.

4 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, osastojen ja erillisten toimintayksiköiden toimialasta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja erillisen toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta ja työnjaosta säädetään tarkemmin työjärjestyksessä tai määrätään tarvittaessa osastopäällikön tai erillisen toimintayksikön johtajan antamassa ministeriön sisäisessä määräyksessä.

5 § (17.11.2016/981)
Oikeus päätösvallan pidättämiseen

Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi erillisen toimintayksikön johtaja yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muuten saisi ratkaista.

6 § (17.11.2016/981)
Virkojen erityiset kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään:

1) hallintojohtajalla käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) erikoistutkijalla, neuvottelevalla virkamiehellä, yli-insinöörillä ja ylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

3) esittelijällä korkeakoulututkinto;

4) osastoesiupseerilla sotatieteiden maisterin tutkinto ja sotilasammatilliset opinnot tai upseerin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja vanhemmalla osastoesiupseerilla lisäksi yleisesikuntaupseerin tutkinto;

5) sotilasinsinöörillä diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto, riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä sotilasyli-insinöörillä diplomi-insinöörin tutkinto, riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

6) maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerillä virkaan soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys tutkimustyöhön ja sen johtamiseen.

7 § (16.12.2010/1157)
Arvonimet

Osastopäälliköllä on ylijohtajan ja maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerillä professorin arvonimi.

8 § (17.11.2016/981)
Henkilökunnan nimittäminen

Muut kuin valtioneuvostosta annetun lain 13 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 42 §:ssä tarkoitetut virkamiehet nimittää puolustusministeriö.

9 § (17.11.2016/981)
Sotilasvirassa palvelevan oikeudet ja velvollisuudet

Sotilasvirkoja ovat 6 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut virat.

Sotilasvirassa palvelevan oikeudesta lukea hyväkseen palvelusvuosia sekä hänen muista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan on tämän asetuksen lisäksi voimassa, mitä puolustusvoimien ammattisotilaista säädetään.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusministeriöstä 20 päivänä joulukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (1368/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.11.2007/1072:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17.12.2009/1088:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16.12.2010/1157:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

8.12.2011/1215:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17.11.2016/981:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

22.12.2020/1163:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.