Seurattu SDK 761/2022 saakka.

31.1.2002/89

Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 25 päivänä tammikuuta 2002 annetun lain (44/2002) 19 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (44/2002) 19 §:ssä tarkoitetun rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

2 § (19.3.2003/239)

2 § on kumottu A:lla 19.3.2003/239.

3 §
Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen kaava

Konsernituloslaskelma laaditaan liitteen 1 ja konsernitase liitteen 2 mukaisesti. Konsernituloslaskelmaan ja konsernitaseeseen ei sovelleta, mitä kirjanpitoasetuksen 3 luvussa säädetään.

4 §
Esittämistavan jatkuvuus ja esittämistä koskevat poikkeukset

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu koordinoiva viranomainen voi antaa luvan yhdistellä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen eriä taikka käyttää 3 §:stä poiketen niissä säädettyjen kaavojen mukaisista eristä toiminnan luonnetta paremmin vastaavia nimikkeitä. Konsernituloslaskelman ja taseen esittämiseen sovelletaan muuten soveltuvin osin, mitä kirjanpitoasetuksen 1 luvun 8–11 §:ssä säädetään.

5 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat yleiset tiedot

Toimintakertomuksessa on annettava konsernista

1) kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan ja kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;

2) jos emoyritys on osakeyhtiö, osakeyhtiölain 11 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot, sekä, jos emoyritys on osuuskunta, osuuskuntalain 6 luvun 8 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) selvitys ryhmittymän riskienhallinnassa sovellettavista periaatteista.

6 §
Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat liitetiedot

Konsernituloslaskelmaan sisältyvän luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelman sekä konsernitaseeseen sisältyvien luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan varojen ja velkojen sekä luottolaitos- ja sijoituspalvelutoimintaan liittyvien taseen ulkopuolisten sitoumusten osalta konsernituloslaskelman ja konsernitaseen liitetietona on ilmoitettava soveltuvin osin luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1259/2000) 14–24 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista. Korkotuottojen erittelyssä on erikseen ilmoitettava niihin sisältyvien leasingvuokrien ja leasingkohteiden suunnitelman mukaisten poistojen erotus (leasingkate). (19.3.2003/239)

Konsernituloslaskelmaan sisältyvien vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusteknisten laskelmien ja vakuutustoimen muun laskelman sekä konsernitaseeseen sisältyvien vakuutustoiminnan varojen ja velkojen samoin kuin vakuutustoimintaan liittyvien taseen ulkopuolisten sitoumusten osalta konsernituloslaskelman ja konsernitaseen liitetietoina on ilmoitettava soveltuvin osin vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1340/2002) 8–10, 12, 13 ja 15 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista (19.3.2003/239)

Muut kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut yksittäisen konserniyrityksen liitetietoja vastaavat liitetiedot ilmoitetaan kirjanpitoasetuksen 4 luvun 1 §:n sekä, jos emoyritys on osakeyhtiö tai osuuskunta, osakeyhtiölain 11 luvun 10 §:n tai osuuskuntalain 6 luvun 8 §:n mukaisesti. Jos omistusyhteisön tilinpäätökseen sovelletaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 18 §:n nojalla luottolaitostoiminnasta annettua lakia, konsernituloslaskelmaan sisältyvän omistusyhteisön laskelman eriin ja konsernitaseeseen sisältyvien omistusyhteisön varojen ja velkojen eriin liittyvät liitetiedot ilmoitetaan kuitenkin 1 momentin mukaisesti.

7 §
Muut liitetiedot

Konsernituloslaskelman ja -taseen liitetietoina on sen lisäksi, mitä 6 §:ssä säädetään, esitettävä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 2–4 §:n mukaiset tiedot.

Liitetietona on lisäksi annettava selostus siitä, miten konserniin kuuluvan vakuutusyhtiön tytär- ja osakkuusyritysten osakkeisiin ja osuuksiin tehtyjä arvonkorotuksia on käsitelty konsernitilinpäätöksessä, samoin kuin tieto rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta luvasta poiketa konsernitilinpäätöksen laatimista koskevista säännöksistä.

Mitä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 3 §:n 2 ja 3 kohdassa säädetään ei sovelleta tytär- tai osakkuusyrityksiin, jotka ovat asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöitä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2002, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 31 päivänä joulukuuta 2002 päättyvältä tilikaudelta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.3.2003/239:

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2003.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.