Seurattu SDK 940/2023 saakka.

1.6.2001/456

Laki kansaneläkeindeksistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Kansaneläkelain (347/1956) mukaiset etuudet ja niiden määräytymisperusteet sidotaan hintatason muutoksiin siten kuin tässä laissa säädetään. Tätä lakia sovelletaan muun lain mukaisen etuuden tarkistamiseen siten kuin siitä erikseen säädetään.

2 §
Kansaneläkeindeksin laskeminen

Kansaneläkeindeksi määrätään sen elinkustannusindeksin perusteella, jossa lokakuun 1951 indeksipisteluku on merkitty luvulla 100.

Kansaneläkeindeksin pisteluku lasketaan jakamalla edellisen vuoden kolmannen neljänneksen kuukausien elinkustannusindeksin pistelukujen keskiarvo luvulla 1,2065. Sekä keskiarvo että osamäärä pyöristetään erikseen lähimpään kokonaislukuun. (28.12.2018/1316)

3 §
Rahamäärien tarkistaminen

Edellä 1 §:ssä tarkoitetut rahamäärät tarkistetaan kunkin vuoden alusta samassa suhteessa kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on muuttunut siitä kansaneläkeindeksin pisteluvusta, jonka mukaisina nämä rahamäärät on määritelty kussakin laissa. Maksettavat etuudet tarkistetaan samassa suhteessa kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on muuttunut etuutta määrättäessä voimassa olleesta pisteluvusta.

4 §
Kansaneläkeindeksin vahvistaminen

Kansaneläkelaitos vahvistaa seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluvun kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä.

4 a § (10.12.2010/1064)
Perusturvan riittävyyden arviointi

Sosiaali- ja terveysministeriö teettää joka neljäs vuosi kokonaisarvion perusturvan riittävyydestä. Perusturvan riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon henkilön tai kotitalouden saamat Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemat etuudet sekä toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukainen toimeentulotuki.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annettu laki (348/1956) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Käsiteltäessä kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia, jotka kohdistuvat aikaan ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jos muualla laissa tai asetuksessa viitataan kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain säännöksiin, viittauksen katsotaan tämän lain voimaan tultua tarkoittavan tätä lakia.

HE 54/2001, StVM 10/2001, EV 47/2001

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.12.2010/1064:

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2010. Kokonaisarvio perusturvan riittävyydestä laaditaan ensimmäisen kerran vuonna 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 108/2010, StVM 29/2010, EV 186/2010

7.11.2014/869:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 153/2014, StVM 12/2014, EV 116/2014

9.12.2016/1083:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 149/2016, StVM 26/2016, EV 169/2016

19.12.2017/982:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 123/2017, StVM 16/2017, EV 150/2017

28.12.2018/1316:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

HE 160/2018, StVM 20/2018, EV 196/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.