Seurattu SDK 766/2022 saakka.

20.6.2000/724

Eduskunnan kirjaston ohjesääntö

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunta on Suomen perustuslain 52 §:n 2 momentin ja Eduskunnan kirjastosta 4 päivänä elokuuta (717/2000) annetun lain 5 §:n nojalla hyväksynyt Eduskunnan kirjastolle seuraavan ohjesäännön:

Eduskunnan kirjaston tehtävät ja organisaatio
1 §

Eduskunnan kirjasto palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona.

Eduskunnan kirjaston päällikkönä on Eduskunnan kirjaston johtaja.

2 §

Kirjaston johtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä eduskunnan kanslian ohjesäännön 19 §:ssä on säädetty:

1) tehdä aloitteita kirjaston toiminnan kehittämiseksi;

2) vastata yhteydenpidosta kirjastoihin, yliopistoihin ja järjestöihin;

3) vastata kirjaston kansainvälisestä toiminnasta;

4) huolehtia kirjaston henkilöstöpoliittisesta suunnittelusta;

5) laatia ehdotus kirjaston talousarvioksi; sekä

6) laatia kirjaston hallitukselle ehdotus kertomukseksi kirjaston toiminnasta.

3 §

Kirjaston asiantuntijuusalueet ovat oikeudellinen tieto, yhteiskuntatieto ja eduskuntatieto.

Johtavat tietoasiantuntijat vastaavat asiantuntijuusalueiden kehittämisestä ja kirjaston toimintojen järjestämisestä aihealueiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla, kehittävät henkilökunnan erityisosaamista asiantuntijuusalueillaan sekä pitävät yhteyttä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin.

4 §

Kirjastossa on seuraavat palvelukokonaisuudet:

1) kokoelmapalvelu;

2) neuvonta- ja arkistopalvelu;

3) tietopalvelu; sekä

4) sisäinen palvelu.

5 §

Kokoelmapalvelun tehtävänä on:

1) kehittää ja arvioida kirjaston kokoelmia;

2) vastata aineistoista ja niiden käyttökuntoon saattamisesta;

3) hoitaa eduskunnan valiokuntien, oikeusasiamiehen ja virkamiesten käsikirjastoja; (9.5.2007/611)

4) huolehtia sidottujen valtiopäiväasiakirjojen jakelusta ja säilyttämisestä, jollei siitä ole muuta säädetty;

5) hoitaa virallisjulkaisujen vaihtoa ja muuta aineistovaihtoa;

6) kehittää kirjaston määrällistä ja laadullista arviointia ja järjestää kirjaston tilastointi;

7) huolehtia kirjaston tilojen ja varastojen toimivuudesta ja järjestämisestä; sekä

8) huolehtia virasto- ja jäljennepalveluista.

Kokoelmapalvelun päällikkönä toimii palvelujohtaja.

6 §

Neuvonta- ja arkistopalvelun tehtävänä on:

1) hoitaa eduskunnan keskusarkistotehtävät siten kuin eduskunnan arkistotoimen johtosäännössä tarkemmin määrätään;

2) järjestää arkistoaineistojen käyttö ja tietopalvelu;

3) vastata neuvontapalvelusta ja aineiston lainauksesta;

4) huolehtia kirjaston julkaisutuotannosta; sekä

5) huolehtia kirjaston verkkopalveluista kirjaston tietopalvelun kanssa sovitun työnjaon mukaisesti.

Neuvonta- ja arkistopalvelun päällikkönä toimii palvelujohtaja.

7 §

Tietopalvelun tehtävänä on:

1) tarjota eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden tarvitsemia oikeudellisen tiedon, yhteiskuntatiedon ja eduskuntatiedon tietopalveluja;

2) huolehtia tiedon tarjoamisesta eduskunnassa käsiteltävistä asioista ja eduskunnan toiminnasta eduskuntatiedotuksen kanssa sovitun työnjaon mukaisesti;

3) vastata kirjaston aineiston sisällön kuvailusta ja sen kehittämisestä;

4) huolehtia kirjaston tietokantatuotannosta;

5) kehittää eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon tietoverkkopalveluja; sekä

6) vastata kirjaston tiedonhallinnan koulutuksesta.

Tietopalvelun päällikkönä toimii palvelujohtaja.

8 §

Sisäisen palvelun tehtävänä on:

1) vastata kirjaston tietohallinnosta siltä osin kuin se ei kuulu tietohallintotoimistolle;

2) huolehtia kirjaston tiedotuksen ja koulutuksen koordinoinnista;

3) huolehtia näyttelyistä;

4) huolehtia kirjaston talous- ja henkilöstöhallinnosta siltä osin kuin ne eivät kuulu hallinto-osastolle; sekä

5) huolehtia kirjaston kalusteista ja laitteista.

Sisäisen palvelun päällikkönä toimii kirjaston johtaja.

Kirjaston hallitus
9 §

Kirjaston hallituksen tehtävänä on:

1) käsitellä kirjaston toimintaan ja kehittämiseen liittyvät keskeisimmät asiat;

2) antaa vuosittain kertomus eduskunnalle kirjaston toiminnasta;

3) käsitellä ehdotus kirjaston talousarvioksi;

4) antaa lausunto eduskunnan kansliatoimikunnalle kirjaston johtajan viran ja muiden keskeisten virkojen täytöstä;

5) käsitellä ehdotus kirjaston aukioloajoiksi; sekä

6) käsitellä muut kirjaston palvelutoiminnan kannalta tärkeät asiat.

10 §

Kirjaston hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Hallituksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii kirjaston johtaja tai muu hänen määräämänsä virkamies. Tieto- ja viestintäjohtajalla on myös esittelyoikeus tarpeellisiksi katsomissaan asioissa.

11 §

Kirjaston hallituksen puheenjohtaja saa tehtävästään palkkion, jonka määrä on 1/15 edustajanpalkkiosta annetun lain (328/1947) mukaan hänelle kulloinkin suoritettavasta vuotuisesta palkkiosta. Vuotuisesta palkkiosta suoritetaan kuukausittain 1/12.

Hallituksen muille jäsenille suoritetaan kokouspalkkiota samojen perusteiden mukaan kuin valtion komiteain jäsenille.

Hallituksen jäsenille suoritetaan päivärahaa ja matkakustannusten korvausta samojen perusteiden mukaan kuin valtion komiteain jäsenille.

Erinäisiä säännöksiä
12 §

Tarkempia määräyksiä eduskunnan arkistosta annetaan kansliatoimikunnan hyväksymässä eduskunnan arkistotoimen johtosäännössä sekä toimintayksiköiden arkistosäännöissä.

13 §

Tämä ohjesääntö tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.5.2007/611:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

HE 71/2006, PNE 2/2006, PeVM 10/2006, EV 202/2006, LJL 2/2007, PeVM 1/2007, EK 9/2007

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.