Seurattu SDK 356/2021 saakka.

30.3.2000/346

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 20.5.2005/336, joka on voimassa 1.7.2005 alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 ja 3 §:n nojalla:

1 luku

Toimivaltaiset viranomaiset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91, jäljempänä neuvoston asetus, ja sitä täydentävässä Euroopan yhteisön (EY) lainsäädännössä edellytetyn valvonnan järjestämistä. Eläintuotannon osalta tätä asetusta sovelletaan ainoastaan niihin eläinlajeihin, joille on vahvistettu yksityiskohtaiset tuotantosäännöt neuvoston asetuksen liitteessä I tai kansallisessa lainsäädännössä. (9.2.2001/127)

Luonnonmukaisesti tuotetuilla maataloustuotteilla, elintarvikkeilla ja alkoholijuomilla tarkoitetaan tässä asetuksessa maataloustuotteita, elintarvikkeita ja alkoholijuomia, joista saadaan niitä markkinoitaessa käyttää neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä. Luonnonmukaisesti tuotetuilla rehuilla tarkoitetaan tässä asetuksessa rehuja, joista saadaan niitä markkinoitaessa käyttää luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä komission asetuksen (EY) N:o 223/2003 luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja, rehuseoksia ja rehuaineita koskevista merkintävaatimuksista mukaisesti. (1.8.2003/712)

2 §
Ylin johto ja valvonta

Tämän asetuksen täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

3 § (30.10.2003/897)
Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon ja markkinoinnin valvonta

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee, ohjaa ja valvoo Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, mukaan lukien kylvösiemenet ja taimiaineistot, tuotannon valvontaa. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, tuottajia ja tuotantoa valvovat työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot käyttäen apunaan Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valtuuttamia tarkastajia siten kuin jäljempänä 2 luvussa säädetään. Myös luonnonmukaisesti tuotetun kylvösiemenen tai taimiaineiston pakkaajan on kuuluttava tässä momentissa tarkoitettuun valvontaan.

Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden markkinointia valvovat elintarvikelaissa (361/1995) tarkoitetut valvontaviranomaiset. Luonnonmukaisesti tuotetun kylvösiemenen ja taimiaineiston markkinointia valvoo Kasvintuotannon tarkastuskeskus.

4 § (9.2.2001/127)
Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen ja markkinoinnin valvonta

Elintarvikevirasto suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen ja markkinoinnin valvontaa. Elintarvikevirasto valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistajia ja valmistusta käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa. (1.8.2003/712)

Poikkeuksena 1 momentissa tarkoitetusta valvonnasta, maatilalla harjoitettua omien maataloustuotteiden käsittelyä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla valvotaan tämän asetuksen 3 §:n mukaisesti. Elintarvikevirasto antaa tarkemmat ohjeet siitä, mitä tarkoitetaan maataloustuotteiden käsittelyllä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla.

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden markkinointia valvovat elintarvikelaissa tarkoitetut valvontaviranomaiset. Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja Elintarvikevirasto toimittavat elintarvikelaissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille niiden tarvitsemat 10 §:ssä tarkoitetut luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia toimijoita koskevat rekisteritiedot.

5 §
Muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden markkinoinnin valvonta

Muissa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden markkinointia Suomessa valvovat elintarvikelaissa tarkoitetut valvontaviranomaiset.

6 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta

Elintarvikevirasto suunnittelee ja ohjaa EU:n ulkopuolisista valtioista, jäljempänä kolmannet maat, tuotujen luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontaa. Elintarvikevirasto valvoo toimijoita, jotka tuovat maahan kolmansista maista luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa. (1.8.2003/712)

Tullilaitoksen tehtävänä on huolehtia kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvonnasta siten kuin siitä säädetään neuvoston asetuksessa.

6 a § (1.8.2003/712)
Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valvonta

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistuksen ja markkinoinnin valvontaa. Kasvintuotannon tarkastuskeskus valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistajia ja valmistusta käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia siten kuin jäljempänä 2 luvussa säädetään.

Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen markkinointia Suomessa valvoo Kasvintuotannon tarkastuskeskus.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee ja ohjaa kolmansista maista tuotujen rehujen maahantuonnin valvontaa sekä valvoo edellä mainittujen tuotteiden maahantuontia harjoittavia toimijoita. Tullilaitoksen tehtävänä on huolehtia kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen maahantuonnin valvonnasta siten kuin siitä säädetään neuvoston asetuksessa.

7 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valmistusta, markkinointia ja maahantuontia kolmansista maista harjoittavia toimijoita valvoo Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

Toimijan, joka valmistaa luonnonmukaisesti tuotettuja alkoholijuomia tai tuo maahan luonnonmukaisesti tuotettuja alkoholijuomia kolmansista maista, on tehtävä neuvoston asetuksen 8 artiklassa tarkoitettu ilmoitus Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Tullilaitoksen tehtävänä on huolehtia kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien maahantuonnin valvonnasta siten kuin siitä säädetään neuvoston asetuksessa.

2 luku

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmät

8 § (1.8.2003/712)
Valvontajärjestelmään hakeminen

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmiä ovat 1) kasvintuotannon, 2) eläintuotannon, 3) rehujen valmistustoiminnan, 4) elintarvikkeiden valmistustoiminnan, 5) rehujen maahantuonnin sekä 6) maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmät. Toimijan, joka haluaa saada toimintansa luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän piiriin, on tehtävä tätä koskeva hakemus kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle. Rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta hakemus on tehtävä Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle.

Elintarvikkeiden valmistustoiminnan sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta hakemus on tehtävä Elintarvikevirastolle. Myös sellaisen toimijan, joka on sopimuksella antanut kolmansien osapuolien tehtäväksi tuotteiden tuotannon, valmistuksen ja/tai maahantuonnin on hakeuduttava asianomaiseen valvontajärjestelmään.

Hakemus valvontajärjestelmään on tehtävä kasvin- ja eläintuotannon sekä rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen lomakkeella sekä elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta Elintarvikeviraston lomakkeella.

Ohjeet hakemuksiin liitettävistä selvityksistä ja niiden sisällöstä antaa kasvintuotannon ja eläintuotannon sekä rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta Kasvintuotannon tarkastuskeskus sekä elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta Elintarvikevirasto.

Edellä mainitut rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmät eivät koske sellaista toimijaa, joka kaupan pitämistä varten valmistaa ja/tai tuo maahan sellaisia rehuja, jotka sisältävät vain tavanomaisesti tuotettuja rehuaineita ja joissa käytetään merkintää "voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (ETY) N:o 2092/91 mukaisesti".

8 a § (1.8.2003/712)
Vastaanotetun erän asiakirjojen säilyttäminen

Toimijan on varmistettava, että vastaanotettua erää luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, rehuja ja elintarvikkeita seuraa erän ja sen alkuperän ja tuotantotavan yksilöivä asiakirja, jota tulee säilyttää kaksi vuotta.

9 §
Valvontajärjestelmään hyväksyminen

Saatuaan 8 §:ssä tarkoitetun hakemuksen asianomaisen valvontaviranomaisen on tehtävä tai toimeenpantava alkutarkastus toimijan tiloissa. Tarkastuksesta on laadittava kertomus (alkutarkastuskertomus), joka toimijan on allekirjoitettava ja joka on annettava tiedoksi toimijalle. Valtuutettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomainen valvontaviranomainen päättää hakemuksen ja sen liitteenä olevien selvitysten sekä alkutarkastuskertomuksen perusteella toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään. (9.2.2001/127)

Kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmissä hyväksyminen tapahtuu 1 momentista poiketen tuotantosuunnittain. Kasvintuotannon valvontajärjestelmässä tuotantosuuntia ovat peltoviljely, kasvihuonetuotanto, sientenviljely ja luonnonvaraisten syötävien kasvien keräily (keräilytuotanto). Eläintuotannon valvontajärjestelmässä tuotantosuunnat määräytyvät eläinlajin ja sen käyttötavan mukaan.

Kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta alkutarkastus on toimeenpantava toimijan kaikissa tuotantoyksiköissä (kaikilla tiloilla), tuotantotavasta riippumatta.

10 § (1.8.2003/712)
Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri

Toimija, joka täyttää neuvoston asetuksessa ja tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, merkitään kasvin- ja eläintuotannon sekä rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin osalta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Kasvin- ja eläintuotannon osalta merkintä tehdään siihen luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntaan, johon toimija on hyväksytty. Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin osalta toimija merkitään Elintarvikeviraston pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin siihen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään, johon toimija on hyväksytty.

Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitään kunkin toimijan osalta seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi, muut yhteystiedot ja hakemuksen saapumispäivä;

2) kasvintuotannon valvontajärjestelmän osalta perus- ja kasvulohkojen tunnukset, joilla luonnonmukainen ja mahdollisesti tavanomainen tuotanto tapahtuu, sekä sellaiset alueet tai tuotantopaikat, joilla ei ole peruslohkotunnusta, mutta joita käytetään esimerkiksi laiduntamiseen, sientenviljelyyn tai keräilytuotantoon;

3) eläintuotannon valvontajärjestelmän osalta eläintuotannon tuotantosuunta ja luonnonmukaisesti sekä mahdollisesti tavanomaisesti kasvatettavista eläimistä eläinten lukumäärä tarkastusajankohtana ja tuotannon mahdollinen kausiluonteisuus;

4) rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

5) elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

6) päivämäärä, jolloin toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään;

7) päivämäärä tai päivämäärät, jolloin tuotantotarkastus on hyväksytty;

8) toimijalle neuvoston asetuksen säännösten tai tämän asetuksen säännösten noudattamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuneet seuraamukset; ja

9) muut valvonnan kannalta välttämättömät tiedot.

11 § (1.8.2003/712)
Valvontajärjestelmästä eroaminen

Toimijan, joka haluaa erota luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmästä, on jätettävä tätä koskeva kirjallinen ilmoitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

12 §
Tuotantotarkastus

Asianomaisen valvontaviranomaisen on tehtävä tai toimeenpantava valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tiloissa tuotantotarkastus vähintään kerran kalenterivuoden aikana.

Tarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus (tuotantotarkastuskertomus), joka toimijan on allekirjoitettava. Valtuutettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomainen valvontaviranomainen päättää tuotantotarkastuskertomuksen perusteella tuotantotarkastuksen hyväksymisestä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun valvontaviranomainen on saanut tuotantotarkastuskertomuksen. (1.8.2003/712)

Eläintuotannon valvontajärjestelmässä asianomaisen valvontaviranomaisen on lisäksi tehtävä vuosittain valvontasuunnitelmassa edellytetyt ylimääräiset tuotantotarkastukset.

13 §
Tarkastajat

Neuvoston asetuksen edellyttämät edellä 9 ja 12 §:ssä tarkoitetut tarkastukset toimijoiden tiloissa tekee kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto tai Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valtuuttama tarkastaja. Rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin järjestelmien osalta tarkastukset tekee Kasvintuotannon tarkastuskeskus tai sen valtuuttama tarkastaja. Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta tarkastukset tekee Elintarvikevirasto tai sen valtuuttama tarkastaja. Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, tarkastuksen tekee valtion tarkastuseläinlääkäri. (1.8.2003/712)

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi tehdä ylimääräisiä valvontatarkastuksia, jotka koskevat 9 ja 12 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia, seuratessaan työvoima- ja elinkeinokeskuksien maaseutuosastojen toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä.

Valtuutettu tarkastaja toimii tehtävässään virkamiehen vastuulla. (30.10.2003/897)

4 momentti on kumottu A:lla 1.8.2003/712.

14 § (9.2.2001/127)
Valvontajärjestelmästä poistaminen

Toimija voidaan poistaa valvontajärjestelmästä joko kokonaan tai tietyn tuotantosuunnan osalta. Päätöksen toimijan poistamisesta tekee työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta, Kasvintuotannon tarkastuskeskus rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin sekä Elintarvikevirasto elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta. (1.8.2003/712)

Tieto toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on toimitettava tiedoksi toimijan kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille. Tieto toimijan poistamisesta maahantuonnin valvontajärjestelmästä on toimitettava tiedoksi tullilaitokselle.

3 luku

Erinäiset säännökset

15 § (9.2.2001/127)
Eräät luvat

Elintarvikeviraston tehtävänä on päättää neuvoston asetuksen nojalla siitä, voidaanko luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käyttää tilapäisesti sellaisia maataloudesta peräisin olevia raaka-aineita, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti.

Elintarvikeviraston tehtävänä on päättää neuvoston asetuksen 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta luvasta tuoda maahan luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, rehuja, elintarvikkeita ja alkoholijuomia kolmansista maista. Elintarvikeviraston pyynnöstä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on annettava lausunto siitä, onko neuvoston asetuksen 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämiselle perusteet maataloustuotantoa ja rehujen valmistusta koskevien sääntöjen ja valvontamenettelyjen osalta. (1.8.2003/712)

16 §
Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan

Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan neuvoston asetuksessa säädetyin edellytyksin alkaa päivästä, jolloin toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään. Oikeus jatkuu siihen päivään asti, jolloin päätös toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on tehty, paitsi jos toimijalle on annettu neuvoston asetukseen perustuva kielto tai määräys määräajaksi.

17 § (1.8.2003/712)
Valvontaviranomaisen tunnusnumero

Kaikissa maataloustuotteissa, rehuissa, elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa, joita markkinoidaan luonnonmukaisesti tuotettuina, on ilmoitettava viimeisen valmistustoimen suorittanutta toimijaa valvovan asianomaisen valvontaviranomaisen tunnusnumero sen mukaan kuin se tämän asetuksen liitteessä ilmoitetaan. Tunnusnumero on sijoitettava pakkausmerkinnöissä toimijan nimen ja osoitteen välittömään yhteyteen.

18 §
Keräilytuotanto

Mitä tässä asetuksessa määrätään luonnonmukaisen kasvintuotannon valvonnasta, noudatetaan soveltuvin osin myös neuvoston asetuksessa tarkoitetun keräilytuotannon valvontaan.

19 §
Seuraamukset

Seuraamuksista neuvoston asetuksen sekä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 8 §:ssä sekä neuvoston asetuksen 9 artiklan 9 kohdan a ja b alakohdassa ja 10 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa.

Neuvoston asetuksen säännöksiin perustuvista kielloista ja määräyksistä päättää asianomainen valvontaviranomainen ja ne on annettava määräaikaisina. Kiellot ja määräykset on viipymättä peruutettava, jos puutteellisuus on poistettu tai jos sillä ei enää ole kiellon tai määräyksen kannalta merkitystä.

Toimija, joka ei enää täytä tässä asetuksessa tai neuvoston asetuksessa säädettyjä valvontajärjestelmään merkitsemisen edellytyksiä, voidaan 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla poistaa valvontajärjestelmästä enintään kahden vuoden määräajaksi.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus tai Elintarvikevirasto voi oman tehtäväalueensa osalta poistaa 2 luvussa tarkoitetusta valvontajärjestelmästä ja siihen liittyvästä rekisteristä määräajaksi toimijan, joka on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt säädetyt maksut. (9.2.2001/127)

20 § (9.2.2001/127)

20 § on kumottu A:lla 9.2.2001/127.

21 §
Maksut ja palkkiot

Tämän asetuksen mukaisista suoritteista peritään maksu.

Valtuutetuille tarkastajille voidaan suorittaa valvontatehtävistä palkkiota ja kustannusten korvausta valtion talousarvion rajoissa. Palkkioiden ja korvausten suorittamisesta ja perusteista määrää maa- ja metsätalousministeriö.

22 § (9.2.2001/127)
Valvontajärjestelmän seuranta ja koulutus

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on kasvin- ja eläintuotannon sekä rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta ja Elintarvikeviraston tehtävänä elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta laatia vuosittain valvontasuunnitelma 2 luvussa tarkoitetun valvonnan toteuttamista varten. (1.8.2003/712)

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on seurata työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä ja laatia tästä valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen, Elintarvikeviraston ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulee laatia suorittamastaan valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. (1.8.2003/712)

Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja Elintarvikevirasto vastaavat omalta osaltaan valtuutettujen tarkastajien ja 2 luvussa tarkoitettujen valvontaviranomaisten koulutuksesta tässä asetuksessa tarkoitettuihin tehtäviin.

23 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000. Eläintuotannon ja eläinperäisten elintarvikkeiden osalta tämä asetus tulee kuitenkin voimaan 24 päivänä elokuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä 1 päivänä joulukuuta 1995 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1339/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

24 §
Siirtymäsäännökset

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla valtuuttamat tarkastajat voivat toimia 13 §:ssä tarkoitettuina tarkastajina ilman eri valtuutusta.

Tuottaja, valmistaja, valmistuttaja tai pakkaaja saa myydä tässä asetuksessa tarkoitettuja luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, elintarvikkeita ja alkoholijuomia 28 päivään helmikuuta 2001 saakka, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta.

Muu kuin 2 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2001 sille toimitetut luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet, elintarvikkeet ja alkoholijuomat, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/1991 (31991R2092); EYVL N:o L 198, 22.7.1991, s. 1

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.2.2001/127:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla valtuutetut tarkastajat voivat toimia 13 §:ssä tarkoitettuina tarkastajina ilman eri valtuutusta.

Tuottaja, valmistaja, valmistuttaja tai pakkaaja saa myydä ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säädösten mukaisilla valvontaviranomaisen tunnusnumeroilla varustettuja luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita 28 päivään helmikuuta 2002 saakka. Muu elinkeinonharjoittaja saa myydä hänelle viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2002 toimitetut luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet ja elintarvikkeet, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen säädöksiä valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta.

Tämän asetuksen 12 §:n 2 momenttiin sisältyvää omavalvontasuunnitelmaa koskevaa vaatimusta sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja/tai maahantuonnin valvontajärjestelmään merkityn toimijan osalta 1 päivästä tammikuuta 2002.

Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle 28 päivään helmikuuta 2001 mennessä toimitetut ja vireillä olevat luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistusta ja maahantuontia koskevat hakemukset sekä vireillä olevia tarkastuksia koskevat päätökset ja vireillä olevat luvat siirretään tämän asetuksen voimaantulopäivästä Elintarvikeviraston käsiteltäviksi. Lisäksi Elintarvikevirastolle siirretään elintarvikkeiden valmistusta ja luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuontia koskevassa valvonnassa käytetty luonnonmukaisen tuotannon rekisterin osa, tehdyt päätökset ja myönnetyt luvat sekä muu valvontaa koskeva asiakirja-aineisto.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/1991 (31991R2092); EYVL N:o L 198, 22.7.1991, s. 1

1.8.2003/712:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä elokuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Työvoima- ja elinkeinokeskusten ennen tämän asetuksen voimaantuloa valtuuttamien tarkastajien valtuutukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2003 saakka.

Valmistaja, valmistuttaja tai pakkaaja saa myydä tässä asetuksessa tarkoitettuja luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja 1 päivään elokuuta 2004 saakka, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta. Muu kuin edellä mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä viimeistään 1 päivään elokuuta 2004 sille toimitetut tässä asetuksessa tarkoitetut rehut, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta.

Komission asetus (EY) N:o 223/2003 (32003R0223); EYVL N:o L 31, 6.2.2003, s. 3

30.10.2003/897:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Luonnonmukaisesti tuotettujen siementen ja taimien pakkaajat ja maahantuojat voivat hakea tässä asetuksessa tarkoitettuun valvontaan ennen asetuksen voimaantuloa.

Tuottaja tai pakkaaja saa myydä luonnonmukaisesti tuotettuja siemeniä ja taimia 30 päivään kesäkuuta 2004 saakka, vaikka ne eivät täytä valvontaviranomaisen tunnusnumerolle asetettuja vaatimuksia.

Muu kuin edellä mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004 sille toimitetut luonnonmukaisesti tuotetut siemenet ja taimet, vaikka ne eivät täytä valvontaviranomaisen tunnusnumerolle asetettuja vaatimuksia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.