Seurattu SDK 761/2022 saakka.

25.2.2000/252

Eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntö

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunta on valtiopäiväjärjestyksen 83 §:n nojalla vahvistanut eduskunnan pankkivaltuutetuille seuraavan johtosäännön:

1 §
Toimikausi

Pankkivaltuutettujen tehtävä alkaa, kun eduskunta on toimittanut vaalin, ja jatkuu uusien pankkivaltuutettujen vaalin toimittamiseen.

2 §
Järjestäytyminen

Pankkivaltuutetut kokoontuvat välittömästi vaalin tapahduttua valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaaleissa noudatetaan soveltuvin osin puhemiehen vaalista annettuja säännöksiä, jolleivat pankkivaltuutetut yksimielisesti toisin päätä. Vaalien tuloksesta ilmoitetaan eduskunnalle.

Pankkivaltuutettujen ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle iältään vanhin pankkivaltuutettu. Hän johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja on valittu.

Pankkivaltuutetut muodostavat pankkivaltuuston. Pankkivaltuusto voi asettaa keskuudestaan työjaoston, johon valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valitaan jäseneksi yksi pankkivaltuutettu. Työjaoston tehtävänä on valmistella pankkivaltuustossa käsiteltäviä asioita.

3 §
Tehtävät

Pankkivaltuuston tehtävänä on, siten kuin Suomen Pankista annetussa laissa (214/1998) ja Suomen Pankin virkamiehistä annetussa laissa (1166/1998) tarkemmin säädetään: (16.10.2009/801)

1) valvoa Suomen Pankin hallintoa ja toimintaa;

2) antaa eduskunnalle kertomuksia;

3) tehdä eduskunnalle esityksiä ja valtioneuvostolle ehdotuksia periaatteellisesti merkityksellisissä asioissa;

4) tehdä esitys johtokunnan puheenjohtajan viran täyttämisestä ja nimittää ja erottaa muut johtokunnan jäsenet; (16.10.2009/801)

5) päättää eräistä johtokunnan jäsenten ja viranhaltijoiden virkasuhteeseen liittyvistä kysymyksistä;

6) vahvistaa pankin eläke- ja perhe-eläkesäännöt sekä johtokunnan johtosääntö ja antaa muita pysyväismääräyksiä; sekä

7) vahvistaa eduskunnan valitsemille tilintarkastajille ja heidän sihteerilleen maksettavien palkkioiden ja korvausten perusteet.

Pankkivaltuusto määrää työaikalain (872/2019) 2 §:n nojalla, keihin Suomen Pankin viranhaltijoihin ei sovelleta työaikalakia. (24.3.2020/151)

Pankkivaltuusto nimittää ja erottaa Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet ja johtajan sekä valvoo Finanssivalvonnan hallintoa ja toimintaa, siten kuin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädetään. (24.3.2020/151)

Pankkivaltuusto antaa ohjeet siitä, miten Suomen Pankin johtokunnan jäsenen viran hoidosta enintään viikon kestävän virkavapauden aikana päätetään. Pankkivaltuuston tehtävänä on ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, jos Suomen Pankin johtokunnan jäsenen tai Finanssivalvonnan johtajan epäillään syyllistyneen virkarikokseen tai jos on ilmennyt perusteita siviilikanteen nostamiseksi heitä vastaan. (16.10.2009/801)

4 §
Kokoontuminen

Pankkivaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja kutsuu pankkivaltuuston koolle myös, jos pankkivaltuutettu tai pankin johtokunta sitä vaatii.

Jos sekä puheenjohtajalla että varapuheenjohtajalla on este tehtäviensä hoitamiseksi, valitaan pankkivaltuustolle tilapäinen puheenjohtaja noudattaen puheenjohtajan vaalista annettuja säännöksiä. Jos pankkivaltuustolle on valittu työjaosto, toimii tilapäisenä puheenjohtajana työjaoston kolmas jäsen.

5 §
Kertomusten valmistelu

Pankkivaltuusto voi valmistellessaan eduskunnalle Suomen Pankista annetun lain 11 §:n mukaisia kertomuksia tilata lausuntoja ja selvityksiä harjoitetun rahapolitiikan arvioimiseksi. Pankkivaltuusto voi myös kuulla asiantuntijoita.

6 §
Pöytäkirja

Pankkivaltuusto ottaa sihteerin, joka laatii pankkivaltuuston kokousten pöytäkirjat, kirjoittaa toimituskirjat sekä suorittaa ne tehtävät, jotka pankkivaltuusto hänelle antaa.

Pankkivaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tarkastavat pankkivaltuuston kokousten pöytäkirjat. Pankkivaltuuston puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pankkivaltuuston toimituskirjat.

7 §
Palkkiot

Pankkivaltuutettu saa vuotuisen palkkion, joka on kolmastoistaosa edustajanpalkkiosta annetun lain (328/1947) mukaan kansanedustajalle kulloinkin suoritettavasta vuotuisesta palkkiosta kaikkine määrävuosikorotuksineen. Lisäksi pankkivaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuotuiset palkkiot, joiden suuruus on puheenjohtajalle puolet ja varapuheenjohtajalle viidesosa pankkivaltuutetun vuotuisesta palkkiosta. Vuotuisesta palkkiosta maksetaan kuukausittain kahdestoistaosa.

Pankkivaltuutetulle maksetaan kultakin kokoukselta kokouspalkkiota kolmasosa kuukausipalkkiosta.

Pankkivaltuusto päättää sihteerin palkkiosta.

Pankkivaltuutettujen palkkiot ja muut pankkivaltuuston toiminnasta aiheutuvat kustannukset suoritetaan Suomen Pankin varoista.

8 §
Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tällä johtosäännöllä kumotaan 2 päivänä maaliskuuta 1926 hyväksytty eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntö (191/1926) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän johtosäännön tultua voimaan suppeamman pankkivaltuuston toiminta lakkaa ja pankkivaltuusto järjestäytyy tämän johtosäännön mukaisesti.

PNE 1/2000, TaVM 3/2000, EK 3/2000

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.10.2009/801:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

PNE 1/2009, TaVM 14/2009, EK 23/2009

24.3.2020/151:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020.

PNE 2/2020 vp, TaVM 2/2020 vp, EK 10/2020 vp

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.