Seurattu SDK 761/2022 saakka.

6.11.1998/812

Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (631/1998) nojalla:

1 § (9.10.2014/800)
Koulutusalat

Ammatillista aikuiskoulutusta järjestetään ja rahoitetaan seuraavilla koulutusaloilla:

1)humanistinen ja kasvatusala;

2)kulttuuriala;

3)yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala;

4) luonnontieteiden ala;

5) tekniikan ja liikenteen ala;

6) luonnonvara- ja ympäristöala;

7) sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala; sekä

8) matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

2 § (29.12.2005/1202)
Tutkintotoimikuntien asettaminen, kokoonpano ja päätöksenteko

Tutkintotoimikunnan jäsenten enemmistön tulee olla työnantajien, työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien edustajia. Työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Jos tutkintotoimikunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, hänen tilalleen nimetään uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tutkintotoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tutkintotoimikunnan toimikaudeksi. (19.5.2016/371)

Tutkintotoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Tutkintotoimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövalinta ratkaistaan äänten mennessä tasan arvalla.

3 § (19.5.2016/371)
Näyttötutkintosihteeristön kokoonpano ja tehtävät

Näyttötutkintosihteeristöön kuuluu pääsihteeri, riittävä määrä asiantuntijoita sekä tarvittaessa muuta henkilöstöä.

Näyttötutkintosihteeristön tehtävänä on neuvoa ja ohjata näyttötutkinnon järjestäjiä:

1) näyttötutkintojen järjestämistä koskevissa kysymyksissä;

2) tutkintotoimikuntien tehtäviin kuuluvien asioiden käsittelyä koskevissa menettelytapakysymyksissä.

4 § (29.12.2005/1202)

4 § on kumottu A:lla 29.12.2005/1202.

5 § (29.12.2005/1202)
Näyttötutkintojen järjestämissopimukset

Näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa tulee sopia ainakin:

1) tutkinnoista, joita sopimus koskee;

2) tutkintokielistä;

3) tutkintotilaisuuksien järjestelyistä;

4) tutkintosuoritusten arvioijista;

5) mahdollisuudesta suorittaa näyttötutkinto ilman siihen valmistavaa koulutusta;

6) ilman valmistavaa koulutusta järjestettäviin tutkintotilaisuuksiin osallistuvilta perittävistä maksuista;

7) tutkintojen suorittamista ja tutkintotilaisuuksista osallistujalle aiheutuvia kustannuksia koskevan tiedotuksen ja neuvonnan järjestämisestä;

8) menettelystä sopimusta koskevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi; ja

9) sopimuksen voimassaolosta sekä sen purkamisesta ja irtisanomisesta.

Opetushallituksen tulee avustaa tutkintotoimikuntia selvitettäessä oppilaitosten edellytyksiä tutkintojen järjestämiseen.

6 § (9.10.2014/800)
Tutkintotodistukset

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 a §:ssä tarkoitettu tutkintotodistus ja todistus suoritetuista tutkinnon osista sisältävät suoritetut tutkinnon osat ja niiden arvosanat. Todistukset allekirjoittaa tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja.

Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä tutkinnosta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus tutkinnon suorittamisesta.

6 a § (9.10.2014/800)
Todistus valmistavasta ja muusta koulutuksesta

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 9 a §:ssä tarkoitettu todistus valmistavaan koulutukseen ja muuhun koulutukseen osallistumisesta sisältää tiedot koulutuksen sisällöstä ja koulutuksen kestosta. Todistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä.

7 § (9.10.2014/800)
Tutkintosuoritusten arviointi

Ammatillisissa perustutkinnoissa hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Ammatillisen perustutkinnon valinnaisiin ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvässä ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osassa osaaminen arvioidaan kuitenkin asteikolla hyväksytty/hylätty. (26.3.2015/330)

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

8 § (26.3.2015/330)
Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 9 kohtaa sovelletaan seuraaviin ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin valmistaviin opintoihin:

1) humanistisella ja kasvatusalalla koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto;

2) tekniikan ja liikenteen alalla ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto, linja-autonkuljettajan ammattitutkinto, puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto, vartijan ammattitutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto, ympäristöhuollon ammattitutkinnon jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljettamisen osaamisala, liikenneopettajan erikoisammattitutkinto, maarakennusalan ammattitutkinto sekä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto;

3) luonnonvara- ja ympäristöalalla metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto;

4) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla perhepäivähoitajan ammattitutkinto, jalkojenhoidon ammattitutkinto, kipsausalan ammattitutkinto, obduktiopreparaattorin ammattitutkinto, kipsimestarin erikoisammattitutkinto, psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto, päihdetyön ammattitutkinto, näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto, puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto, työvalmennuksen erikoisammattitutkinto, vanhustyön erikoisammattitutkinto, hierojan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto, liikunnan ammattitutkinto sekä valmentajan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

9 §
Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksesta on voimassa, mitä asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta säädetään.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.6.2003/563:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

29.12.2005/1202:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn järjestämissopimukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

15.9.2011/1033:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

9.10.2014/800:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

26.3.2015/330:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015. Sen 8 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2016.

Asetuksen 8 §:ää sovelletaan opiskelijoihin, jotka ovat aloittaneet vartijan ammattitutkintoon, turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon tai ympäristöhuollon ammattitutkintoon jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljettamisen osaamisalalla valmistavat opinnot 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen.

19.5.2016/371:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.