Seurattu SDK 761/2022 saakka.

20.12.1996/1136

Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (2.12.2005/947)
Toimiala ja tehtävät

Suomen Vientiluotto Oy:n, jäljempänä yhtiö, tarkoituksena on edistää Suomen taloudellista kehitystä rahoittamalla vientiä ja kotimaisia alustoimituksia. (29.12.2011/1544)

Yhtiön tehtävänä on:

1) hallinnoida julkisesti tuettuun luotonantoon liittyvää korontasausjärjestelmää; ja

2) myöntää Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) määrittelemin vientiluottokonsensusehdoin julkisesti tuettuja vienti- ja alusluottoja.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa yhtiölle myös muita viennin ja alusrahoituksen erityisrahoitustehtäviä. (3.12.2010/1041)

2 § (29.12.2011/1544)
Tietojen luovuttaminen

Yhtiön tulee antaa työ- ja elinkeinoministeriölle sen pyytämiä tietoja, jotka ovat tarpeen käsiteltäessä yhtiön tehtäväksi annettuja, julkisesti tuettuja rahoitustehtäviä sekä muita yhtiön toimialaan kuuluvia tietoja ja selvityksiä. Lisäksi yhtiön tulee antaa valtiokonttorille korkotuen tai -hyvityksen maksatukseen sekä suojaustoimenpiteiden tekemiseen tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.

3 §
Maksut

Yhtiön suoritteista voidaan periä maksuja. Yhtiön hallitus määrää maksujen suuruuden ottaen huomioon mitä 4 §:ssä säädetään. Maksujen laskentaperusteen tulee olla sama kaikille yhtiön palvelujen käyttäjille.

4 §
Taloudelliset toimintaperiaatteet

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajalle.

Yhtiön toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan yhtiön asiakkailtaan saamalla tuotolla ja yhtiön oman pääoman tuotolla sekä valtion maksamilla julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetussa laissa (1543/2011) tarkoitetuilla korkotuella, hallinnointipalkkiolla ja alijäämäkorvauksella. (29.12.2011/1544)

3 momentti on kumottu L:lla 6.11.1998/808.

5 § (26.11.1999/1100)

5 § on kumottu L:lla 26.11.1999/1100.

6 § (29.12.2011/1544)
Salassapitovelvollisuus

Yhtiön palveluksessa oleviin sekä yhtiön toimielinten jäseniin ja varajäseniin sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 14 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta. (8.8.2014/637)

Yhtiön toimielimen jäsenellä ja varajäsenellä sekä yhtiön palveluksessa olevalla on oikeus 1 momentissa säädetyn estämättä antaa työ- ja elinkeinoministeriölle ja valtiokonttorille tietoja, joita hän on saanut yhtiön asiakkaan tai muun henkilön taloudellisesta asemasta tai yksityisestä olosuhteesta, jos tietojen antaminen on julkisen rahoituksen yhteensovittamisen, korkotuen tai -hyvityksen, alijäämäkorvauksen tai hallinnointipalkkion maksatuksen, vienti- ja alusluottojen käsittelyn, suojaustoimenpiteiden tekemisen tai muun vastaavan syyn kannalta tarpeellista.

7 § (16.6.2000/550)
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 164/1996, TaVM 18/1996, EV 164/1996

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.12.1997/1120:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 147/1997, TaVM 27/1997, EV 181/1997

6.11.1998/808:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 139/1998, TaVM 18/1998, EV 108/1998

26.11.1999/1100:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin korontasaussopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 75/1999, TaVM 8/1999, EV 41/1999

16.6.2000/550:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

HE 48/2000, TaVM 11/2000, EV 64/2000

2.12.2005/947:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä lailla kumotaan julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetussa laissa tarkoitetusta yhtiöstä 9 päivänä joulukuuta 2004 annettu valtioneuvoston asetus (1104/2004).

HE 123/2005, TaVM 16/2005, EV 137/2005

3.12.2010/1041:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 170/2010, TaVM 23/2010, EV 181/2010

29.12.2011/1544:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 115/2011, TaVM 7/2011, EV 93/2011

8.8.2014/637:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2014.

HE 39/2014, TaVM 6/2014, EV 62/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.