Seurattu SDK 761/2022 saakka.

16.8.1996/627

Asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä

säädetäänrikoslain 1 luvun 7 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 16 päivänä elokuuta 1996 annetussa laissa (626/96):

1 §

Rikoslain (39/1889) 1 luvun 7 §:ää sovellettaessa kansainvälisinä rikoksina pidetään seuraavia rikoksia: (10.12.2009/1041)

1) väärän rahan valmistamisen vastustamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 47/1936) tarkoitettu rahanväärennysrikos, rahanväärennyksen valmistelu ja väärän rahan käyttö sekä euron ja muiden valuuttojen suojaamisesta rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/62/EU 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa euroa koskeva rahanväärennysrikos, rahanväärennyksen valmistelu ja väärän rahan käyttö; (19.11.2015/1342)

2) sellainen rikos ihmisyyttä vastaan, törkeä rikos ihmisyyttä vastaan, sotarikos ja törkeä sotarikos, joka määritellään Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä (SopS 56/2002), ja muu vastaava rangaistavaksi säädetty teko, jota on pidettävä maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden aseman parantamisesta, merisotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden aseman parantamisesta, sotavankien kohtelusta sekä siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana tehdyissä Geneven sopimuksissa (SopS 8/1955) sekä kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyssä näiden yleissopimusten I lisäpöytäkirjassa (SopS 82/1980) tarkoitettuna törkeänä rikoksena; (24.4.2008/286)

3) joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 5/60) tarkoitettu joukkotuhonta ja joukkotuhonnan valmistelu;

4) vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksessa (SopS 43/1965), vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen muuttamista koskevassa pöytäkirjassa (SopS 42/1975), psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa (SopS 60/1976) ja huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa (SopS 44/1994) tarkoitettu huumausainerikos, törkeä huumausainerikos, huumausainerikoksen valmistelu, huumausainerikoksen edistäminen, törkeä huumausainerikoksen edistäminen ja kätkemisrikos; (23.11.2006/1014)

5) sellainen ilma-aluksen kaappaus tai muu rangaistavaksi säädetty teko, jossa tekijä laittomasti väkivallalla tai sillä uhaten ottaa haltuunsa tai valvontaansa ilma-aluksen ja jota on pidettävä ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 62/71) tarkoitettuna rikoksena;

6) sellainen liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö, yleisvaarallisen rikoksen valmistelu tai muu rangaistavaksi säädetty teko, jota on pidettävä siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevassa yleissopimuksessa (SopS 56/73) tarkoitettuna rikoksena;

7) sellainen kansainvälistä suojelua nauttivaan henkilöön kohdistunut tahallinen surmaaminen, pahoinpitely tai vapaudenriisto taikka hänen virkahuoneistoonsa, yksityisasuntoonsa tai kulkuneuvoonsa kohdistuva väkivaltainen hyökkäys tai tällaisella hyökkäyksellä uhkaaminen, jota tarkoitetaan kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä vastaan, mukaan lukien diplomaattiset edustajat, kohdistuvien rikosten ehkäisemistä ja rankaisemista koskevassa yleissopimuksessa (SopS 63/78);

8) panttivangin ottaminen tai muu sellainen vapaudenriisto, jota tarkoitetaan panttivankien ottamista vastaan tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa (SopS 38/83);

9) sellainen kidutus tai muu rangaistavaksi säädetty teko, jota on pidettävä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisessa yleissopimuksessa (SopS 60/1989) tarkoitettuna kidutuksena; (10.12.2009/1041)

10) sellainen ydinräjähderikos, terveyden vaarantaminen, ydinenergian käyttörikos tai muu ydinaineeseen kohdistuva taikka ydinainetta välineenä käyttäen tehty rangaistavaksi säädetty teko, jota on pidettävä ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 72/89) tarkoitettuna rikoksena;

11) sellainen vapaudenriisto, törkeä vapaudenriisto, ihmisryöstö, tuhotyö, vaaran aiheuttaminen tai muu rangaistavaksi säädetty teko, jota on pidettävä terrorismin vastustamisesta tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa (SopS 16/1990) tarkoitettuna rikoksena; (18.4.1997/353)

12) sellainen aluksessa tai ilma-aluksessa olevaan henkilöön kohdistunut surmaaminen, pahoinpitely, vapaudenriisto tai ryöstö taikka alukseen, ilma-alukseen tai niissä olevaan omaisuuteen kohdistunut kaappaus, anastus tai vahingonteko, jota on pidettävä Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa (SopS 50/1996) tarkoitettuna merirosvouksena; (5.2.1999/118)

13) sellainen kemiallisen aseen kiellon rikkominen, jota tarkoitetaan kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevassa yleissopimuksessa (SopS 19/1997); (5.2.1999/118)

13 a) sellainen biologisen aseen kiellon rikkominen, jota tarkoitetaan tukehduttavien, myrkyllisten tai muiden samankaltaisten kaasujen sekä bakteriologisten keinojen käytön kieltoa sodassa koskevassa pöytäkirjassa (SopS 23/1929) ja bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja hävittämiseksi tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 15/1975); (24.4.2008/286)

13 b) jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 13/2012) tarkoitetun jalkaväkimiinakiellon rikkominen; (16.2.2012/80)

14) sellainen merenkulun turvallisuuteen kohdistuva laiton teko, jota tarkoitetaan merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevassa yleissopimuksessa (SopS 11/1999); (8.6.2000/537)

15) sellainen mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuva laiton teko, jota tarkoitetaan mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevassa pöytäkirjassa (SopS 44/2000); (23.8.2001/739)

16) sellainen Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivaan henkilöstöön kohdistuva rikos, jota tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuudesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 2–3/2001); (13.6.2002/510)

17) sellainen julkiseen paikkaan, valtion laitokseen, julkiseen liikennevälineeseen tai julkisia palveluja tuottavaan laitokseen kohdistuva laiton teko, jota tarkoitetaan terrorististen pommi-iskujen torjumisesta tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa (SopS 60/2002); (25.7.2002/624)

18) kansainvälisen terrorismin rahoituksen torjumisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 74/2002) tarkoitettu terrorismin rahoittaminen; (15.10.2003/859)

19) sellainen siviilien tahallinen tappaminen tai vakavien vammojen tuottaminen, jota tarkoitetaan miinojen, ansojen ja muiden taisteluvälineiden käyttöä koskevista kielloista tai rajoituksista tehdyssä muutetussa pöytäkirjassa (SopS 91/1998); (5.2.2009/56)

20) ydinterrorismin torjumisesta tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa (SopS 6/2009) tarkoitettu ydinterrorismi. (5.2.2009/56)

Kansainvälisenä rikoksena pidetään myös 1 momentissa tarkoitetun rikoksen rangaistavaa yritystä sekä rangaistavaa osallisuutta sellaiseen rikokseen.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.4.1997/353:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 1997.

5.2.1999/118:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 1999.

8.6.2000/537:

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2000.

3.5.2001/370:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 2001.

23.8.2001/739:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä elokuuta 2001.

13.6.2002/510:

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2002.

25.7.2002/624:

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä heinäkuuta 2002.

15.10.2003/859:

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä lokakuuta 2003.

23.11.2006/1014:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS (32004F0757); EYVL N:o L 335, 11.11.2004, s. 8-11

24.4.2008/286:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

5.2.2009/56:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2009.

10.12.2009/1041:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

16.2.2012/80:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

19.11.2015/1342:

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/62/EU (32014L0062); EUVL L 151, 21.5.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.