Seurattu SDK 761/2022 saakka.

20.6.1996/455

Asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumoutunut 1.8.2003 alkaen. Ks. L ammatillisesta opettajankouluksesta 356/2003.

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta opettajankoulutuksesta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun lain (452/96) nojalla:

1 luku

Opettajankoulutusopinnot

1 §
Opintojen rakenne

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu:

1) kasvatustieteellisiä perusopintoja;

2) ammattipedagogisia opintoja;

3) opetusharjoittelua; sekä

4) muita opintoja.

2 §
Opintojen laajuus

Ammatillisten opettajankoulutusopintojen laajuus on 35 opintoviikkoa.

3 §
Opettajankoulutusohjelma

Ammatilliset opettajankoulutusopinnot järjestetään opettajankoulutusohjelmana.

Opetusministeriö vahvistaa opettajankoulutusohjelman siten, että päätöksestä käy ilmi kasvatustieteellisten perusopintojen, ammattipedagogisten opintojen ja muiden opintojen sekä opetusharjoittelun laajuudet.

4 §
Opintojen tavoitteet

Opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) tiedot ja taidot ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista; sekä

2) valmiudet kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen.

5 §
Opiskeluaika

Ammatillisen opettajakorkeakoulun on järjestettävä ammatilliset opettajankoulutusopinnot niin, että kokopäiväinen opiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa.

Opinnot on suoritettava viimeistään vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa, jollei opettajakorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta.

Osa-aikaisesti suoritettaviksi tarkoitetut opettajankoulutusopinnot on suoritettava kolmessa vuodessa.

2 luku

Opettajankoulutuksen henkilöstö

6 §
Kielitaitovaatimukset

Johtajalta ja yliopettajalta sekä tuntiopettajalta vaaditaan, että hän hallitsee opettajankoulutuksen opetuskielen tai sen kielen, jolla hänet on määrätty antamaan opetusta.

7 §
Kelpoisuusvaatimukset

Johtajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja perehtyneisyyttä ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto.

Erityisestä syystä johtajan tai yliopettajan virkaan tai toimeen voidaan 1 ja 2 momentin estämättä nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tai toimen tehtäväalaan.

Yliopettajalta vaaditaan lisäksi ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan kelpoisuus ja vähintään kolmen vuoden opettajakokemus ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Tuntiopettajalta vaaditaan, mikäli mahdollista, vastaava kelpoisuus kuin viran tai toimen haltijalta.

8 §
Opettajien ammattitaidon ylläpitäminen

Ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu virkavapaus on käytettävä neljän vuoden kuluessa virkavapauden edellytyksenä olevan seitsemän vuoden palvelusjakson päättymisestä. Virkavapautta on haettava viimeistään vuotta ennen mainitun neljän vuoden määräajan päättymistä.

Uusi 1 momentissa tarkoitettu palvelusjakso alkaa heti edellisen palvelusjakson päättymisestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu palvelusjakso lasketaan samalla tavalla kuin valtion virkamiesten ikälisään oikeuttava palvelusaika.

3 luku

Voimaantulosäännökset

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Ammatillisen opettajankoulutuslaitoksen rehtori, johtaja ja yliopettaja, joka on nimitetty virkaansa tai toimeensa ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka on täyttänyt aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaiset kelpoisuusvaatimukset, voi tämän asetuksen 7 §:n estämättä tulla nimitetyksi vastaavaan tai lähinnä vastaavaan virkaan tai toimeen ammattikorkeakoulussa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.