Seurattu SDK 372/2020 saakka.

3.2.1995/156

Laki Maahanmuuttovirastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (9.11.2007/975)
Asema

Sisäasiainministeriön alaisena on Maahanmuuttovirasto.

2 § (16.12.2016/1160)
Tehtävät

Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee ne ulkomaalaisia ja Suomen kansalaisuutta koskevat asiat, jotka lailla tai valtioneuvoston asetuksella on säädetty sen tehtäviksi.

Maahanmuuttovirasto vastaa:

1) kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta;

2) säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta;

3) valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten sekä valtion säilöönottoyksiköiden ylläpidosta;

4) ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta.

Maahanmuuttovirasto pitää ulkomaalaisrekisteriä, vastaanoton asiakasrekisteriä ja edustajarekisteriä. Maahanmuuttovirasto tuottaa toimialaansa koskevissa asioissa tietopalveluita ministeriölle ja muille viranomaisille sekä kansainvälisille järjestöille.

3 § (9.11.2007/975)
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta Maahanmuuttoviraston päätökseen säädetään ulkomaalaislaissa (301/2004) ja kansalaisuuslaissa (359/2003).

4 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 §
Voimaantulo

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ulkomaalaisviraston virkoja perustaa ja täyttää, jos siihen on myönnetty varat valtion talousarviossa, ja ryhtyä muihin lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Ulkomaalaisvirastoa perustettaessa voidaan sisäasiainministeriöstä siirtää ulkomaalaisvirastoon ilman virkamiehen suostumusta myös virkoja, jotka eivät ole avoinna.

HE 219/94, HaVM 12/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.11.2007/975:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Mitä muualla säädetään «Ulkomaalaisvirastosta», koskee tämän lain voimaan tultua Maahanmuuttovirastoa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 90/2007, PeVM 4/2007, EV 48/2007

22.12.2009/1344:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastossa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjaukseen ja suunnitteluun sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjaukseen liittyviä tehtäviä hoitava virkasuhteinen henkilöstö sekä vastaavat virat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Maahanmuuttovirastoon. Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. Maahanmuuttoviraston palkkausjärjestelmän mukaista kuukausipalkkaa korkeampi palkkaus turvataan tapauksissa, joissa virkamiehen tehtävät Maahanmuuttovirastossa vastaavat vaativuudeltaan vähintään hänen tehtäviään sisäasiainministeriössä. Virkamiehellä on tällöin oikeus sisäasiainministeriössä maksetun ja Maahanmuuttovirastossa maksettavan kuukausipalkan erotuksen määräiseen palkanlisään.

Työ- ja elinkeinokeskuksissa Maahanmuuttovirastoon siirtyvillä toimialoilla vireillä olevat asiat, tehdyt sopimukset ja sitoumukset samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Maahanmuuttovirastolle.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 78/2009, HaVM 14/2009, EV 166/2009

17.6.2011/747:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2011.

HE 266/2010, HaVM 38/2010, EV 357/2010

16.12.2016/1160:

Tämä «laki» tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Valtion vastaanottokeskusten henkilöstö siirtyy tämän lain voimaan tullessa Maahanmuuttoviraston palvelukseen. Virkasuhteessa olevan henkilöstön asemasta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 2 luvussa.

Valtion vastaanottokeskusten toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy tämän lain voimaan tullessa Maahanmuuttoviraston virkaan. Määräaikaisessa työsopimussuhteessa oleva henkilö siirtyy palvelussuhteensa keston ajaksi Maahanmuuttoviraston määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Työsopimussuhteessa oleva henkilö voidaan siirtää ilman hänen suostumustaan, jos hänet siirretään työssäkäyntialueellaan tai työssäkäyntialueelleen. Työssäkäyntialueella tarkoitetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 §:n mukaista aluetta.

Valtion vastaanottokeskuksissa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat, voimassa olevat sitoumukset ja sopimukset sekä niistä johtuvat velvollisuudet ja oikeudet siirtyvät Maahanmuuttovirastolle.

HE 131/2016, HaVM 21/2016, EV 177/2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.