Seurattu SDK 476/2022 saakka.

31.1.1995/111

Asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään konkurssipesien hallinnon valvonnasta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (109/95) 17 §:n nojalla:

1 § (23.5.2019/700)

1 § on kumottu A:lla 23.5.2019/700.

2 § (25.2.2000/230)

Konkurssiasiamiehen kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys konkurssi- ja yrityssaneerausasioihin, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Kelpoisuusvaatimuksena konkurssiasiamiehen toimiston virkaan on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

3 § (25.2.2000/230)

Konkurssiasiamiehen nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta.

4 §

Konkurssiasiamiehen toimiston virkamiehen nimittää ja muun henkilökunnan ottaa konkurssiasiamies. Konkurssiasiamies päättää myös toimiston virkamiehen virkavapaudesta.

5–6 §

5–6 § on kumottu A:lla 23.5.2019/700.

7 § (22.5.2003/374)

Konkurssiasiamiehen apuna on konkurssiasiain neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata konkurssipesien hallinnossa ja yrityksen saneerausmenettelyjen toimeenpanossa noudatettavia menettelytapoja sekä tehdä aloitteita ja esityksiä konkurssimenettelyn ja yrityssaneerausmenettelyn, hyvän pesänhoitotavan ja hyvän yrityssaneeraustavan sekä konkurssipesien valvonnan ja yrityssaneerausmenettelyihin liittyvän valvonnan kehittämiseksi samoin kuin antaa niitä koskevia lausuntoja ja suosituksia.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, jotka oikeusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä on määrättävä henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla konkurssiasioita tuntevia. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina oikeusministeriö, tuomioistuimet, asianajajat, keskeiset julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset velkojaryhmät sekä elinkeinonharjoittajapiirit.

7 a § (22.5.2003/374)

Konkurssiasiain neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Konkurssiasiamies on kutsuttava neuvottelukunnan kokoukseen ja hänellä tai hänen määräämällään virkamiehellä on siinä läsnäolo- ja puheoikeus.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat saapuvilla.

Milloin asiaa päätettäessä ilmenee eriäviä mielipiteitä, päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.

8 § (16.6.2004/501)

Pesänhoitajan on ilman eri pyyntöä viipymättä toimitettava konkurssiasiamiehelle:

1) pesäluettelo ja velallisselvitys;

2) velkojainkokouksen pöytäkirjat;

3) vuosiselonteot;

4) lopputilitys.

9 § (23.5.2019/700)

9 § on kumottu A:lla 23.5.2019/700.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Konkurssiasiamiehen toimiston virat täytetään ensimmäisen kerran niitä haettavaksi julistamatta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.2.2000/230:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

22.5.2003/374:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

16.6.2004/501:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

23.5.2019/700:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.