Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

13.1.1995/35

Asetus ulosottomaksuista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (34/95) 4, 5 ja 8 §:n nojalla:

1 § (28.8.2003/779)
Soveltamisala

Paikallisten ulosottoviranomaisten suoritteista peritään valtiolle ulosottomaksuna taulukkomaksua, käsittelymaksua, tilitysmaksua, myyntimaksua, täytäntöönpanomaksua sekä todistus- ja jäljennösmaksua tämän asetuksen mukaan, jollei toisin laissa tai jäljempänä tässä asetuksessa säädetä.

2 § (22.10.2009/809)
Taulukkomaksu

Rahasaamisen perimisestä velallisen on suoritettava taulukkomaksua kulloinkin perityn saamisen tai sen osan mukaan seuraavasti:

Saaminen tai sen osa Taulukkomaksu
euroa euroa
enintään 14 2,50
yli 14 mutta enintään 27 5,00
yli 27 mutta enintään 67 7,00
yli 67 mutta enintään 165 12,00
yli 165 mutta enintään 335 27,00
yli 335 mutta enintään 670 56,00
yli 670 mutta enintään 1 680 84,00
yli 1 680 mutta enintään 8 400 134,00
yli 8 400 210,00
3 § (30.5.2013/375)
Käsittelymaksu

Kun täytäntöönpanoasia palautetaan ulosoton hakijalle rahasaatavan perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava käsittelymaksuna 10,00 euroa asialta tavallisessa ulosotossa ja 5,00 euroa asialta suppeassa ulosotossa. Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 10,00 euroa asialta. Jos hakemus peruutetaan sen vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suoritettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, käsittelymaksu peritään hakijalta, jollei suoritusta vastaavaa 2 §:ssä mainittua taulukkomaksua ole saatu perityksi velalliselta.

3 a § (11.3.2021/214)
Tilitysmaksu

Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksuna 1,45 prosenttia, kuitenkin enintään 5 000 euroa tilityskerralta.

4 § (30.5.2013/375)
Myyntimaksu

Ulosmitatun kiinteistön ja määräalan pakkohuutokaupan kauppasummasta peritään myyntimaksuna 1 100 euroa.

Alusrekisteriin merkityn aluksen, ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeen sekä autokiinnityslain (810/1972) 1 §:ssä mainittujen kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja työkoneiden pakkohuutokaupan kauppasummasta peritään myyntimaksuna 450 euroa.

5 §
Täytäntöönpanomaksu

Jäljempänä mainituista asioista peritään täytäntöönpanomaksuja seuraavasti:

1) häätö:

a) asuinhuoneisto 110 euroa;

b) muu huoneisto tai tila 225 euroa;

2) osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) mukainen virka-apu ja tilitys:

a) 110 euroa, jos esineen tilitysarvo on enintään 840 euroa;

b) 225 euroa, jos esineen tilitysarvo ylittää 840 euroa;

3) muu täytäntöönpano 225 euroa.

(30.5.2013/375)

Täytäntöönpanomaksusta peritään kuitenkin vain puolet, jos asianosainen täyttää velvoitteen ennen kuin varsinaisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään.

Täytäntöönpanomaksusta peritään vain puolet, jos häädön hakija on huolehtinut ulosottomiehen kanssa erikseen sovituista häädettävän omaisuuteen kohdistuneista ulosottolain 6 a luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä. (28.8.2003/779)

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/96) mukaisesta täytäntöönpanosta ei peritä täytäntöönpanomaksua. (18.10.1996/730)

UlosottoL 37/1895 on kumottu L:lla 705/2007, ks. Ulosottokaari 705/2007 7 luku 6 § 1 mom.

6 §
Todistus- ja jäljennösmaksu

Eri tilauksesta annettavasta todistuksesta tai jäljennöksestä peritään todistusmaksu tai jäljennösmaksu seuraavasti:

1) todistus ulosottorekisteristä ja muu ulosottolaissa säädetty todistus 12,00 euroa ulosottoasialta;

2) ulosottomiehen tietojen luovutus massaluovutuksena luottotietotoiminnan harjoittajalle 12,00 euroa ja lisäksi 1,60 euroa henkilöltä;

3) yksilöidyn asiakirjan jäljennöksestä ensimmäiseltä sivulta 1,10 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,70 euroa ja, jos asiakirjan tilaaja ei yksilöi asiakirjaa ja sitä pyydetään etsimään arkistosta, jäljennöksestä ensimmäiseltä sivulta 12,00 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,70 euroa.

(30.5.2013/375)

Sähköisesti tilatusta ja sähköisesti toimitettavasta 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta peritään kuitenkin vain 6,00 euroa ulosottoasialta. (30.5.2013/375)

Telekopiona toimitettavasta todistuksesta tai jäljennöksestä peritään 1 momentin mukainen maksu.

Asianosaisille ilman eri tilausta annettavista asiakirjoista ei peritä maksua.

Todistus on maksuton, kun se annetaan:

1) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitetun velkajärjestelyn tai velkajärjestelyä vastaavan sopimuksen taikka takaus- ja vakuusvastuun järjestelyn hakemista varten;

2) talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (713/2000) tarkoitetulle talous- ja velkaneuvojalle.

(28.8.2003/779)

L talous- ja velkaneuvonnasta 713/2000 on kumottu L:lla talous- ja velkaneuvonnasta 813/2017.

7 §
Maksujen perintä

Ulosottoviranomainen voi vaatia hakijalta 5 §:ssä tarkoitetun täytäntöönpanomaksun ennen täytäntöönpanoon ryhtymistä ja 6 §:ssä tarkoitetun todistusmaksun tai jäljennösmaksun ennen todistuksen tai jäljennöksen antamista. Jos käsittelymaksua, tilitysmaksua, täytäntöönpanomaksua, todistusmaksua ja jäljennösmaksua ei ole peritty ennakkoon tai täytäntöönpanon yhteydessä, ne peritään jälkikäteen erillisellä laskulla. (28.8.2003/779)

Maksua laskulla perittäessä se on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä, jota ei saa määrätä aikaisemmaksi kuin kolmen viikon eikä myöhemmäksi kuin kuuden viikon päähän siitä päivästä, jona lasku annetaan asiakkaalle tai postin kuljetettavaksi.

Viranomaisen on maksun perinnässä otettava huomioon perimisestä valtiolle aiheutuvat kustannukset ja perimisen todennäköinen onnistuminen. Viranomainen voi tarvittaessa valtion kokonaisetu huomioon ottaen luopua vähäisen maksun perimisestä.

8 § (30.5.2013/375)
Viivästysseuraamukset

Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen maksettavakseen määrättyä maksua määräajassa tai jättää postiennakon lunastamatta, häneltä voidaan periä lisäksi viivästysmaksuna 12,00 euroa suoritteelta.

9 §
Tarkemmat ohjeet

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan ulosottomaksuista 8 päivänä helmikuuta 1985 annettu asetus (161/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.10.1995/1177:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

18.10.1996/730:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

22.4.1999/518:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

22.11.2001/1072:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

28.8.2003/779:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Tilitysmaksua ryhdytään perimään 1 päivästä syyskuuta 2004.

7.12.2006/1139:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

22.10.2009/809:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

30.5.2013/375:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

11.3.2021/214:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.