Seurattu SDK 761/2022 saakka.

31.12.1994/1554

Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (19.12.2014/1208)
Euroopan unionin toimielinten ja elinten ratkaisujen täytäntöönpano

Tuomio ja päätös, joka on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 280 artiklan tai 299 artiklan taikka Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan kolmannen kohdan nojalla täytäntöönpanokelpoinen, pannaan Suomessa täytäntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen riita-asiassa antama tuomio, joka on saanut lainvoiman.

Päätös, joka on yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 86 artiklan 1 kohdan tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 71 artiklan 1 kohdan, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 86 artiklan 1 kohdan taikka yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 41 artiklan 3 kohdan nojalla täytäntöönpanokelpoinen, pannaan Suomessa täytäntöön siten kuin 1 momentissa säädetään.

2 § (10.4.2015/428)
Oikeusavun antaminen

Euroopan unionin tuomioistuimen pyynnöstä käräjäoikeus antaa oikeusapua todistajien ja asiantuntijoiden kuulemiseksi taikka muiden todisteiden vastaanottamiseksi siten kuin eräille kansainvälisille elimille Suomessa annettavasta virka-avusta sekä sellaisten elinten toimivallasta annetussa laissa (22/1930) säädetään.

Oikeusapupyyntö lähetetään toimivaltaiselle käräjäoikeudelle noudattaen, mitä kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetussa laissa (426/2015) säädetään.

3 § (24.7.1998/564)

3 § on kumottu L:lla 24.7.1998/564.

4 §
Oikeusministeriön tehtävät

Täytäntöönpanomääräyksen 1 §:ssä tarkoitetussa asiassa antaa hakemuksesta oikeusministeriö.

Oikeusministeriö toimii myös yhteydenpitoviranomaisena asiassa, joka koskee 2 §:ssä tarkoitetun oikeusavun antamista ja oikeusavun myöntämistä Euroopan unionin tuomioistuimessa, sekä muussa oikeudenhoitoa koskevassa yhteistyössä Euroopan unionin tuomioistuimen kanssa. (4.11.2011/1114)

5 §
Asetuksenantovaltuus ja tarkemmat määräykset

Oikeusministeriölle 4 §:n nojalla kuuluvia tehtäviä voidaan asetuksella antaa muulle viranomaiselle.

Tarkemmat määräykset 4 §:n 2 momentin täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa oikeusministeriön päätöksellä.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 327/94, LaVM 19/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.7.1998/564:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 6/1997, HE 117/1997, LaVM 3/1998, SuVM 2/1998, EV 60/1998

4.11.2011/1114:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 17/2011, LaVM 2/2011, EV 22/2011, Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (32009R0207) ; EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1, Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002 (32002R0006) ; EYVL L 3, 5.1.2002, s. 1, Neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94 (31994R2100) ; EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1

19.12.2014/1208:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 175/2014, TaVM 20/2014, EV 191/2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014 (32014R0806) ; EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1

10.4.2015/428:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

HE 216/2014, LaVM 21/2014, EV 278/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.