Seurattu SDK 125/2023 saakka.

31.12.1994/1546

Valmisteverotusasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotuslain (1469/94) 16 §:n 7 kohdan, 39 §:n 1 ja 2 momentin, 40 §:n 3 momentin, 51 §:n 6 momentin ja 74 §:n, tupakkaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1470/94) 15 §:n sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/94) 8 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Valmisteverotuslain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuun rekisteriin merkitään valtuutettujen varastonpitäjien, rekisteröityjen elinkeinonharjoittajien ja veroedustajien nimet, valmisteveronumerot ja osoitteet, verottomien varastojen lupien numerot ja osoitteet, niiden tuotteiden laatu, joita valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity elinkeinonharjoittaja tai veroedustaja voi ottaa vastaan tai joita verottomassa varastossa voidaan säilyttää, lisätietoja antava viranomainen ja sen osoite, luvan antamispäivä ja mahdollinen voimassaoloaika.

2 §

Piiritullikamarin on pidettävä luetteloa muista kuin 1 §:ssä tarkoitetuista verovelvollisista, joiden valmisteverotuksen toimittaminen on piiritullikamarin asiana.

3 §

Valmisteverotuslain 16 §:n 7 kohdassa mainittuun tarkoitukseen valmisteveron alaisia tuotteita voidaan myydä verotta valmisteverotuslain 7 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta verottomasta varastosta. Tullihallitus voi rajoittaa verotonta myyntiä jonkin verottoman varaston osalta. Nestemäisten polttoaineiden osalta verottomuus voidaan toteuttaa myös palauttamalla vero, jolloin noudatetaan soveltuvin osin, mitä valmisteverotuslain 59 §:ssä säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verottomuuden edellytyksenä on, että ostaja toimittaa ennen tuotteiden luovuttamista tai lähettämistä valtuutetulle varastonpitäjälle sijaintivaltionsa asianomaisen viranomaisen vahvistaman todistuksen verottomien tuotteiden hankintaan alkuperäisenä. Mikäli ostaja sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa, tuotteiden siirtämiseen sovelletaan lisäksi saateasiakirjan käyttämistä koskevia säännöksiä. (29.12.1995/1740)

Kun valmisteveron alaisia tuotteita tuodaan yhteisön ulkopuolelta valmisteverotuslain 16 §:n 7 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, menettelystä verottomuuden toteuttamiseksi on voimassa, mitä vastaavien tuotteiden tullittomuudesta säädetään tai määrätään. (29.12.1995/1740)

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan vastaavasti valmisteveron alaisiintuotteisiin silloin, kun ne luovutetaan Euroopan yhteisöjen toimielimelle Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista annetussa pöytäkirjassa edellytetyllä tavalla. Edellä 2 momentissa tarkoitetun vahvistuksen antaa tällöin kuitenkin Euroopan yhteisöjen asianomainen toimielin. (29.12.1995/1740)

3 a § (29.12.1995/1740)

Suomessa sijaitsevan diplomaattisen edustuston, muun samassa asemassa olevan edustuston, lähetetyn konsulin viraston, kansainvälisen järjestön tai niiden henkilökuntaan kuuluvan henkilön pyynnöstä ulkoasiainministeriö vahvistaa, ovatko edellä mainitut oikeutetut verottomaan hankintaan joko Suomessa tai toisessa jäsenvaltiossa.

4 §

Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 §:n 2 momentissa mainittuun tarkoitukseen lainkohdassa mainittuja tuotteita voidaan myydä verotta valmisteverotuslain 7 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta verottomasta varastosta. Tullihallitus voi rajoittaa verotonta myyntiä jonkin verottoman varaston osalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa ostajan on toimitettava valtuutetulle varastonpitäjälle tullihallituksen vahvistamalla lomakkeella tilaus verottomien tuotteiden hankintaan alkuperäisenä.

5 §

Milloin valmisteveron alainen tuote myydään verotta, myyjän on tehtävä verottomuudesta ja verottomuuden perusteena olevasta lainkohdasta verolajeittain merkintä laskuun tai vastaavaan tositteeseen.

Sen, joka on hankkinut verotta valmisteveron alaisia tuotteita valmisteverotuslaissa tai asianomaisessa valmisteverolaissa verottomaksi säädettyä käyttöä varten, on annettava kalenterivuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä tiedot tuotteiden hankinta-, käyttö- ja varastomääristä käyttöpaikan piiritullikamarille.

6 § (1.7.2004/600)

6 § on kumottu A:lla 1.7.2004/600.

7 § (5.12.2001/1167)

Milloin verotuspäätöksen mukaan kannettava valmistevero on pienempi kuin 3 euroa, veronoikaisussa ja jälkiverotuksessa kuitenkin pienempi kuin 10 euroa, se jätetään kantamatta. Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta kannettaessa valmisteveroa verotettavista lahjalähetyksistä ja valmisteverotuslain 16 §:n 10 ja 11 kohdassa sekä 18, 19 ja 21 §:ssä tarkoitettujen verottomien tuomisten ylittävistä määristä eikä kannettaessa valmisteveroa tullihuutokaupassa kertyvistä varoista.

Milloin tuotteesta tullihuutokaupassa kertyvistä varoista valtiolle suorittamatta jäävä valmisteveron määrä on pienempi kuin 33 euroa, se voidaan jättää kantamatta. Vajaus peritään kuitenkin aina, milloin tuote on ollut Suomessa myynnissä, käytössä tai muutoin välittömän tullivalvonnan ulkopuolella.

Milloin palautettava valmistevero on pienempi kuin 2 euroa, se jätetään suorittamatta.

8 §

Milloin valmisteveron alaisia tuotteita siirretään Suomessa väliaikaisesti valmisteverottomana, valmisteverotuslain 51 §:n 1 momentissa tarkoitettuna saateasiakirjaa korvaavana asiakirjana voidaan käyttää laskua, rahtikirjaa tai muuta vastaavaa tositetta, josta tulee käydä ilmi siirrettävät tuotteet ja niiden määrät verolajeittain, lähettäjän ja vastaanottajan nimi, osoite ja valmisteveronumero, tuotteiden lähetyspäivä ja toimitusosoite, lähettävän ja vastaanottavan varaston luvan numero sekä viitenumero, jolla lähetys voidaan yksilöidä lähettäjän ja vastaanottajan kirjanpidossa.

9 §

Milloin valmisteveron alaisia tuotteita siirretään valmisteverotuslain 52 §:ssä tarkoitetulla tavalla, rajatullitoimipaikan on varmennettava siirrettävistä tuotteista tuojan tai tämän edustajan laatima tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 31 tarkoitettu passitusasiakirja. Passitusasiakirjana voidaan myös käyttää TIR-yleissopimuksen mukaisesti TIR-carnet -asiakirjaa.

10 § (30.6.1995/902)

Milloin valmisteveron alaisia tuotteita siirretään jäsenvaltioiden välillä EFTA-maan kautta tai jäsenvaltion ja EFTA-maan välillä tullikoodeksin 163 artiklassa tarkoitetussa sisäisessä passitusmenettelyssä ja siinä käytetään 9 §:ssä tarkoitettua passitusasiakirjaa, valmisteverotuslain 12 luvussa tarkoitettu saateasiakirja korvataan passitusasiakirjalla. Milloin valmisteveron alaisia tuotteita siirretään jäsenvaltioiden välillä yhteisön tullialueeseen kuulumattoman alueen kautta ja tuotteet varustetaan TIR- tai ATA-carnet -asiakirjalla niitä koskevien sopimusten mukaisesti, saateasiakirja korvataan mainitulla asiakirjalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa passitusasiakirjan kohtaan 33 on merkittävä tuotteiden tullitariffin nimike ja kohtaan 44 on tehtävä selvä merkintä siitä, että lähetys sisältää valmisteveron alaisia tuotteita. Lähettäjän on säilytettävä jäljennös asiakirjan ensimmäisestä kappaleesta. Vastaanottajan on palautettava lähettäjälle jäljennös asianmukaisesti täytetystä asiakirjan viidennestä kappaleesta.

11 § (30.6.1995/902)

Lähettävällä valtuutetulla varastonpitäjällä tai hänen määräämällään on oikeus muuttaa valmisteverotuslain 51 §:n 1 momentissa tarkoitettua saateasiakirjaa siten, että siihen merkitään tuotteiden uusi luovutuspaikka tai uusi vastaanottaja. Merkinnät on tehtävä saateasiakirjan kääntöpuolelle.

11 a § (30.6.1995/902)

Tullihallitus voi hakemuksesta antaa luvan siihen, että valmisteverotuslain 12 luvussa tarkoitettu saateasiakirja kuitataan yhteenvetona taikka automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Lupa voidaan antaa sellaiselle lähettäjälle tai vastaanottajalle, joka harjoittaa valmisteveron alaisilla tuotteilla säännönmukaista kauppaa toisessa jäsenvaltiossa olevan yrityksen kanssa.

11 b § (30.6.1995/902)

Sen, joka vastaa valmisteverotuslain 54 a §:ssä tarkoitettujen tuotteiden siirtämisestä, on ennen tuotteiden kuljetuksen aloittamista tehtävä lähtöpaikan piiritullikamarille ilmoitus siirrettävistä tuotteista.

Sen, joka vastaanottaa 1 momentissa tarkoitettuja tuotteita, on ilmoitettava tuotteiden saapumisesta määräpaikan piiritullikamarille viimeistään 15 päivän kuluttua sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona tuotteet on vastaanotettu.

12 §

Verovelvollisen on säilytettävä väliaikaisesti valmisteverottomana Suomessa vastaanotettavan tuotteen mukana seuraavan saateasiakirjan neljäs kappale. Asiakirjat on säilytettävä aikajärjestyksessä ja ne on pyynnöstä toimitettava asianomaiselle piiritullikamarille.

Rekisteröimättömän elinkeinonharjoittajan on liitettävä veroilmoitukseensa edellä 1 momentissa tarkoitettu saateasiakirjan kappale sekä kauppalasku.

12 a § (30.6.1995/902)

Seuraavien mineraaliöljyjen siirtoihin Suomen ja toisen jäsenvaltion välillä ei sovelleta valmisteverotuslain 12 luvun säännöksiä, jos asiasta on sovittu asianomaisen jäsenvaltion kanssa ja siitä on ilmoitettu Euroopan yhteisöjen komissiolle:

1) tullitariffin nimikkeisiin 2707 10 10 - 2707 30 90 tai 2707 50 10 - 2707 50 99 kuuluvat tuotteet;

2) tullitariffin nimikkeisiin 2710 00 11 - 2710 00 25, 2710 00 37 - 2710 00 45, 2710 00 59 - 2710 00 65 tai 2710 00 71 - 2710 00 72 kuuluvat tuotteet;

3) tullitariffin nimikkeisiin 2901 10 10 - 2901 10 90 kuuluvat tuotteet;

4) tullitariffin nimikkeisiin 2902 20 10 - 2902 44 90 kuuluvat tuotteet.

12 b § (30.6.1995/902)

Sen tulliviranomaisen, joka on todennut valmisteverotuslain 11 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun hävikin, on merkittävä hävikki saateasiakirjan palautuskappaleen kääntöpuolelle.

Milloin muu kuin valmisteverotuslain 16 §:n 5 kohdassa tarkoitettu hävikki on todettu kuljetettaessa tuotteita toisesta jäsenvaltiosta Suomeen väliaikaisesti valmisteverottomina, valmisteverotuslain 25 §:ssä tarkoitetun piiritullikamarin on vahvistettava saateasiakirjan palautuskappaleen kääntöpuolelle, miltä osin hävikki on verotettava ja perusteet hävikin verottamista varten. Piiritullikamarin on toimitettava jäljennös mainitusta asiakirjasta sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa hävikki on todettu.

13 §

Jos Suomesta verottomana vietävä tupakkatuote on varustettu tupakkaverosta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetulla hintalipukkeella, on viejän mitätöitävä lipuke merkinnällä ''VientiExport''.

14 §

Kotimaan myyntiä varten valmistettuihin tupakkatuotteisiin kiinnitettävään hintalipukkeeseen on merkittävä vähittäismyyntihinnan lisäksi sisällyksen laji ja määrä sekä valmistajan tai valmistuttajan nimi.

15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.6.1995/902:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 94/74/EY; EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 46

29.12.1995/1740:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

5.12.2001/1167:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

1.7.2004/600:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.