Seurattu SDK 356/2021 saakka.

16.12.1994/1221

Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 29.12.2011/1526, joka on voimassa 1.1.2012 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisestä keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä säädetään tässä laissa.

Tässä laissa viranomaisten välisellä virka-avulla tarkoitetaan sitä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä apua, josta säädetään:

1) Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivissä keskinäisestä avusta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvasta toiminnasta sekä maatalousmaksuista ja tulleista aiheutuvien saatavien perinnässä 76/308/ETY (perintädirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 79/1071/ETY, jolla soveltamisala on laajennettu koskemaan myös arvonlisäveroa, ja neuvoston direktiivillä 92/108/ETY, jolla soveltamisala on laajennettu koskemaan myös valmistetun tupakan, alkoholin ja alkoholijuomien sekä mineraaliöljyjen valmisteveroja, sekä neuvoston direktiivillä 2001/44/EY, jolla direktiivin soveltamisalaa on edelleen laajennettu tuloveroihin, varallisuusveroihin ja vakuutusmaksuveroihin, ja (16.5.2002/366)

2) komission direktiivissä keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin 76/308/ETY tiettyjen säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2002/94/EY (soveltamisdirektiivi). (28.2.2003/180)

Suomen toimivaltaisen viranomaisen on annettava virka-apua muun Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toisessa jäsenvaltiossa syntyneen, perintädirektiivin 2 artiklassa tarkoitetun saatavan perimiseksi Suomessa siten kuin perintädirektiivissä ja soveltamisdirektiivissä tarkemmin säädetään.

2 § (18.4.2008/256)
Toimivaltainen viranomainen

Perintädirektiivissä tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena toimii Suomessa maa- ja metsätalousministeriö tai sen valtuuttama edustaja, Verohallinto tai Tullihallitus sen mukaan kuin perintädirektiivin 2 artiklassa tarkoitettujen eri saatavien, maksujen, tullien ja verojen osalta mainittujen viranomaisten toimivallanjaosta muualla lainsäädännössä säädetään.

3 §
Virka-avun muodot

Virka-apu käsittää tietojen välittämisen, tiedoksiannon sekä perinnän ja perintää turvaavat toimenpiteet siten kuin perintädirektiivissä ja soveltamisdirektiivissä tarkemmin säädetään.

4 §
Erinäiset säännökset

Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään tai sen nojalla annetuissa säännöksissä määrätään 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen saatavien perinnästä, on niiden perinnässä soveltuvin osin voimassa, mitä säädetään verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

Tämä laki ei vaikuta niihin mahdollisiin laajempiin keskinäistä virka-apua koskeviin velvoitteisiin, joihin Suomi on sitoutunut tai sitoutuu muualla lainsäädännössä tai Suomea kansainvälisesti velvoittavissa sopimuksissa.

5 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 254/94, VaVM 66/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.5.2002/366:

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 366/2002 tuli A:n 437/2002 mukaisesti voimaan 10.6.2002.)

HE 34/2002, VaVM 4/2002, EV 58/2002

28.2.2003/180:

Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2003.

HE 273/2002, VaVM 42/2002, EV 275/2002

18.4.2008/256:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

HE 148/2007, VaVM 5/2008, EV 25/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.