Seurattu SDK 356/2021 saakka.

16.12.1994/1220

Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 15.3.2013/185, joka on voimassa 18.3.2013 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisestä keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla säädetään tässä laissa.

Tässä laissa viranomaisten välisellä virka-avulla tarkoitetaan sitä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä virka-apua, josta säädetään Euroopan unionin neuvoston direktiivissä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla 77/799/ETY (virka-apudirektiivi) sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/98/EY. (2.3.2007/224)

Suomen toimivaltaisen viranomaisen on vaihdettava muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa kaikkia tietoja, jotka voivat mahdollistaa jäsenvaltioille virka-apudirektiivin 1 artiklassa tarkoitettujen tulo- ja varallisuusverojen asianmukaisen määräämisen, sekä kaikkia tietoja, jotka liittyvät mainitussa artiklassa tarkoitettujen välillisten verojen määräämiseen.

2 §
Määritelmät

Virka-apudirektiivin 1 artiklassa tarkoitettuja tulo- ja varallisuusveroja ovat Suomessa erityisesti seuraavat verot ja maksut:

1) valtion tuloverot;

2) yhteisön tulovero;

3) kunnallisvero;

4) kirkollisvero;

5) kansaneläkevakuutusmaksu;

6) sairausvakuutusmaksu;

7) korkotulon lähdevero;

8) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

9) kiinteistövero.

(22.12.2005/1150)

Virka-apudirektiivin 1 artiklassa tarkoitettuja välillisiä veroja ovat Suomessa seuraavat verot:

1) vakuutusmaksuvero; (15.12.2003/1087)

2) nestemäisten polttoaineiden valmistevero;

3) alkoholi- ja alkoholijuomavero; ja

4) tupakkavero.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Virka-apudirektiivin 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena toimii suomessa valtiovarainministeriö tai sen valtuuttama edustaja.

4 §
Virka-avun muodot

Virka-apu käsittää pyynnöstä tapahtuvan tietojenvaihdon, automaattisen tietojenvaihdon, oma-aloitteisen tietojenvaihdon sekä toisen jäsenvaltion veroviranomaisten edustajan läsnäolon toisessa jäsenvaltiossa siten kuin virka-apudirektiivin 2–6 artiklassa tarkemmin säädetään.

5 §
Erinäiset säännökset

Tietojen antamisen määräajasta, salassapitosäännöksistä, tietojenvaihdon rajoituksista, viranomaisten välisestä neuvottelumenettelystä ja yhteistyön kehittämisestä virka-apudirektiivin soveltamista koskevan tietojenvaihdon osalta on voimassa mitä direktiivin 5 ja 7–10 artiklassa säädetään.

Tietoja voidaan käyttää myös keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin 76/308/ETY 2 artiklassa tarkoitettujen muiden maksujen, tullien ja verojen määräämiseen. (3.12.2004/1042)

Tämä laki ei vaikuta niihin mahdollisiin laajempiin tietojenvaihtoa koskeviin velvoitteisiin, joihin Suomi on sitoutunut tai sitoutuu muualla lainsäädännössä tai Suomea kansainvälisesti velvoittavissa sopimuksissa.

6 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 254/94, VaVM 66/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.12.2003/1087:

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2003.

HE 138/2003, VaVM 33/2003, EV 84/2003

3.12.2004/1042:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 200/2004, VaVM 24/2004, EV 165/2004

20.5.2005/333:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005. Lakia sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen.

HE 26/2005, VaVM 7/2005, EV 42/2005

22.12.2005/1150:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Verovuodelta 2005 ja sitä edeltäviltä verovuosilta toimitettua varallisuusverotusta koskevien tietojen vaihtoon viranomaisten välillä sovelletaan kuitenkin edelleen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 144/2005, VaVM 44/2005, EV 218/2005

2.3.2007/224:

Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2007 ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

HE 279/2006, VaVM 47/2006, EV 306/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.