Seurattu SDK 125/2023 saakka.

28.11.1994/1071

Asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1070/94) 10, 19 ja 24 §:n nojalla:

1 § (22.12.2021/1278)

1 § on kumottu A:lla 22.12.2021/1278.

2 § (22.12.2021/1278)
Kivihiililaitoksen velvoitevarastointi-ilmoitus

Kivihiililaitoksen on ilmoitettava:

1) laitoksen kolmen edeltävän kalenterivuoden toteutunut kivihiilen kokonaiskulutus ja tämän perusteella laskettu kivihiilen keskimääräinen kuukausikulutus;

2) laitoksessa kolmen edeltävän kalenterivuoden aikana teolliseen tuotantoon käytetty kivihiilen määrä;

3) kivihiilen keskimääräinen kuukausikulutus, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n nojalla tehtävä 2 kohtaan perustuva vähennys;

4) ne maahantuojat, joilta kivihiili on hankittu.

3 § (22.12.2021/1278)
Kivihiilen maahantuojan velvoitevarastointi-ilmoitus

Kivihiilen maahantuojan on ilmoitettava:

1) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden toteutunut maahantuonti;

2) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden aikana maasta viemä kivihiilimäärä;

3) se kivihiilimäärä, jonka maahantuoja on edeltävän kalenterivuoden aikana toimittanut valtion varmuusvarastoihin tai käytettäväksi kivihiililaitoksessa taikka teollisessa tuotannossa sekä ne kivihiilen käyttäjät, joille tällaisia toimituksia on tapahtunut; sekä

4) kivihiilen keskimääräinen kuukausituonti, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 5 §:n 1 momentin nojalla tehtävät 2 ja 3 kohtaan perustuvat vähennykset.

4 §
Öljyn maahantuojan velvoitevarastointi-ilmoitus

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden maahantuojan sekä öljytuotteiden maahantuojan on ilmoitettava: (11.12.1997/1157)

1) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden aikana toteutunut maahantuonti tavaralajeittain;

2) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden aikana maasta viemä öljymäärä;

3) se öljymäärä, jonka maahantuoja on edeltävän kalenterivuoden aikana toimittanut valtion varmuusvarastoihin tai joka on jalostettu teollisuuden raaka-aineeksi tai toimitettu käytettäväksi teollisessa tuotannossa raaka-aineena, sekä ne käyttäjät, joille tällaisia toimituksia on tapahtunut; sekä

4) raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden sekä öljytuotteen keskimääräinen kuukausituonti, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla tehtävät 2 ja 3 kohdassa mainitut vähennykset. (11.12.1997/1157)

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden tuonti- ja vientimääriin ei sisällytetä ulkomaisen toimeksiantajan lukuun Suomessa jalostettavaksi tuotuja eriä, joista valmistettuja tuotteita ei toimiteta kotimaiseen kulutukseen. (11.12.1997/1157)

5 § (22.12.2021/1278)
Maakaasulaitoksen velvoitevarastointi-ilmoitus

Maakaasulaitoksen on ilmoitettava:

1) edeltävän kalenterivuoden aikana käytetyn tai vähittäis- tai jälleenmyydyn maakaasun ja nesteytetyn maakaasun hankintojen energiasisällön määrä;

2) energiasisällön määrä, joka vastaa maasta viedyn, valtion varmuusvarastoihin toimitetun, varastointivelvolliselle maakaasulaitokselle myydyn tai teolliseen tuotantoon tai kansainväliseen meriliikenteeseen käytetyn tai käytettäväksi myydyn maakaasun tai nesteytetyn maakaasun energiasisällön määrää edeltävän kalenterivuoden aikana;

3) energiasisällön määrä, joka saadaan vähentämällä 1 kohdassa tarkoitetusta energiasisällön määrästä 2 kohdassa tarkoitettu määrä.

6 § (22.12.2021/1278)

6 § on kumottu A:lla 22.12.2021/1278.

7 §
Varaston sijoittaminen

Varastointivelvollisen on ilmoituksessaan tehtävä esitys velvoitevaraston sijoituksesta.

7 a § (11.12.1997/1157)
Varaston sijoittaminen ulkomaille

Halutessaan sijoittaa velvoitevaraston ulkomaille varastointivelvollisen on esitettävä Huoltovarmuuskeskukselle selvitys:

1) ulkomaille sijoitettavan tuotteen määrästä ja laadusta yksilöitynä Huoltovarmuuskeskuksen antamien ohjeiden mukaan;

2) ulkomaille sijoittamisen kestosta;

3) varaston sijaintikohteesta;

4) tiedot varastoa hoitavasta yhteisöstä;

5) varaston sijoittamisen perusteena olevista sopimusjärjestelyistä; sekä

6) valmisteluista, joilla on varauduttu varaston käyttöönottoon tai siirtämiseen Suomeen, ja muista Huoltovarmuuskeskuksen määräämistä seikoista.

7 b § (9.6.2016/432)
Varastojen käytettävyys

Maahantuojan on sijoitettava raakaöljyn ja öljytuotteiden velvoitevarastot siten, että ne voidaan laskea liikkeelle ja tosiasiallisesti toimittaa loppukäyttäjille ja markkinoille määräajassa ja olosuhteissa, jotka lieventävät mahdollisesti esiintyviä toimitusongelmia.

Raakaöljyn ja öljytuotteiden velvoitevarastoihin tulee olla aina fyysinen pääsy siten, että huoltovarmuus on turvattu.

8 § (22.12.2021/1278)
Maakaasua ja nesteytettyä maakaasua korvaava polttoaine

Maakaasulaitoksen tulee korvaavaa polttoainetta koskevassa hakemuksessa tehdä esitys varastoitavasta polttoaineesta, selvittää sen soveltuvuus ja vaikutukset energiantuotantoonsa sekä varastoitavan tuotteen lämpöarvo. Hakemus voi olla velvoitevarastointi-ilmoituksen liitteenä.

9 § (22.12.2021/1278)

9 § on kumottu A:lla 22.12.2021/1278.

10 §
Kivihiilen maahantuojan velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää kivihiilen maahantuojalle luvan korvata velvoitteensa varastoimalla öljytuotteita.

Korvattaessa kivihiilivarastoa öljytuotteilla tuotteiden keskinäinen vastaavuus vahvistetaan lämpöarvojen perusteella.

11 § (11.12.1997/1157)
Raakaöljyn maahantuojan velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää raakaöljyn ja muun öljynjalostuksessa käytettävän raaka-aineen maahantuojalle luvan korvata varastointivelvoitteestaan enintään 50 prosenttia öljytuotteilla.

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden varastointivelvoitetta korvaavia öljytuotteita voivat olla nestekaasu, lentobensiini, moottoribensiini ja teollisuusbensiini sekä bensiinin valmistamiseen käytettävissä olevat jalostamovalmisteet, lentopetroli, dieselöljy sekä kevyt ja raskas polttoöljy sekä niiden valmistamiseen käytettävissä olevat jalostamovalmisteet. Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden varastointivelvoitetta korvaavasta öljytuotemäärästä saa enintään 35 prosenttia olla raskasta polttoöljyä. Keskitisleiden osuuden on oltava vähintään 20 prosenttia ja bensiinituotteiden ja -valmisteiden osuuden vähintään 10 prosenttia ja enintään 40prosenttia. (13.12.2012/811)

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden varastointivelvoitetta korvattaessa katsotaan öljytuotetonnin vastaavan tonnia raakaöljyä tai muuta öljynjalostuksessa käytettävää raaka-ainetta.

12 § (13.12.2012/811)
Öljytuotteen maahantuojan velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää öljytuotteen maahantuojalle luvan korvata velvoitteensa seuraavasti:

1) raskaan polttoöljyn varastointivelvoite voidaan korvata varastoimalla muuta velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvaa öljytuotetta;

2) kevyen polttoöljyn tai dieselöljyn varastointivelvoitteesta voidaan korvata 50 prosenttia varastoimalla raskasta polttoöljyä tai moottoribensiiniä;

3) moottoribensiinin varastointivelvoitteesta 50 prosenttia voidaan korvata varastoimalla kevyttä polttoöljyä tai dieselöljyä.

Korvattaessa velvoite varastoimalla muita polttoaineita tuotteiden keskinäinen vastaavuus vahvistetaan tuotteiden massan perusteella.

12 a § (13.12.2012/811)
Raakaöljyn tai öljytuotteen maahantuojan velvoitteen siirtäminen

Huoltovarmuuskeskus voi hakemuksesta myöntää raakaöljyn tai öljytuotteen maahantuojalle luvan siirtää varastointivelvoitteensa kokonaan tai osittain:

1) yhdelle tai useammalle Euroopan unionin jäsenvaltion keskusvarastointiyksikölle edellyttäen, että kaikilta jäsenvaltioilta, joiden alueella varastoja aiotaan pitää, on saatu etukäteen lupa kyseisiin siirtoihin;

2) Euroopan unionin alueella sijaitseville talouden toimijoille edellyttäen, että kyseiseen siirtoon on saatu etukäteen lupa kaikilta jäsenvaltioilta, joiden alueella varastoja aiotaan pitää; tai

3) talouden toimijoille Suomessa.

Varastointivelvoitteen siirrosta on tehtävä velvoitteen siirtäjän ja siirron vastaanottajan välinen sopimus. Tällaisen sopimuksen nojalla siirron vastaanottaja vastaa korvausta vastaan sopimuksessa yksilöidyn raakaöljy- tai öljytuote-erän hankinnasta, omistuksesta ja varastoinnista tai velvoitteen siirtäjän omistaman sopimuksessa määritellyn raakaöljy- tai öljytuote-erän varastoinnista. Velvoitteen siirtäjällä tulee olla oikeus saada tarvittaessa sopimuksen kohteena oleva raakaöljy- tai öljytuote-erä käyttöönsä.

13 §
Tarkemmat ohjeet

Huoltovarmuuskeskus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.12.1997/1157:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiiin.

13.12.2012/811:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Neuvoston direktiivi 2009/119/EY (32009L0119); EYVL N:o L 265, 9.10.2009, s. 9

9.6.2016/432:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2016.

22.12.2021/1278:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.