Seurattu SDK 272/2021 saakka.

28.11.1994/1071

Asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1070/94) 10, 19 ja 24 §:n nojalla:

1 §
Velvoitevarastointi-ilmoitus

Tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain (1070/94) nojalla varastointivelvollisen kivihiililaitoksen, maakaasulaitoksen sekä kivihiilen, raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun maahantuojan on vuosittain Huoltovarmuuskeskuksen asettamassa määräajassa tehtävä Huoltovarmuuskeskukselle velvoitevarastointi-ilmoitus.

2 §
Kivihiililaitoksen velvoitevarastointi-ilmoitus

Kivihiililaitoksen on ilmoitettava:

1) laitoksen kolmen edeltävän kalenterivuoden toteutunut kivihiilen kokonaiskulutus ja tämän perusteella laskettu kivihiilen keskimääräinen kuukausikulutus;

2 kohta on kumottu A:lla 11.12.1997/1157.

3) ne maahantuojat, joilta kivihiili on hankittu.

3 §
Kivihiilen maahantuojan velvoitevarastointi-ilmoitus

Kivihiilen maahantuojan on ilmoitettava:

1) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden toteutunut maahantuonti;

2) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden aikana maasta viemä kivihiilimäärä;

3) se kivihiilimäärä, jonka maahantuoja on edeltävän kalenterivuoden aikana toimittanut valtion varmuusvarastoihin tai käytettäväksi kivihiililaitoksessa taikka teollisuustuotannon varsinaisena apu- tai raaka-aineena sekä ne kivihiilen käyttäjät, joille tällaisia toimituksia on tapahtunut; sekä

4) kivihiilen keskimääräinen kuukausituonti, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 5 §:n 1 momentin nojalla tehtävät edellä 2 ja 3 kohdassa mainitut vähennykset.

4 §
Öljyn maahantuojan velvoitevarastointi-ilmoitus

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden maahantuojan sekä öljytuotteiden maahantuojan on ilmoitettava: (11.12.1997/1157)

1) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden aikana toteutunut maahantuonti tavaralajeittain;

2) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden aikana maasta viemä öljymäärä;

3) se öljymäärä, jonka maahantuoja on edeltävän kalenterivuoden aikana toimittanut valtion varmuusvarastoihin tai joka on jalostettu teollisuuden raaka-aineeksi tai toimitettu käytettäväksi teollisessa tuotannossa raaka-aineena, sekä ne käyttäjät, joille tällaisia toimituksia on tapahtunut; sekä

4) raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden sekä öljytuotteen keskimääräinen kuukausituonti, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla tehtävät 2 ja 3 kohdassa mainitut vähennykset. (11.12.1997/1157)

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden tuonti- ja vientimääriin ei sisällytetä ulkomaisen toimeksiantajan lukuun Suomessa jalostettavaksi tuotuja eriä, joista valmistettuja tuotteita ei toimiteta kotimaiseen kulutukseen. (11.12.1997/1157)

5 §
Maakaasulaitoksen velvoitevarastointi-ilmoitus

Maakaasulaitoksen on ilmoitettava:

1) laitoksen edeltävän kalenterivuoden aikana toteutunut maakaasun kokonaishankintamäärä maahantuojittain tai jälleenmyyjittäin;

2) se maakaasumäärä, jonka laitos on edeltävän kalenterivuoden aikana käyttänyt teolliseen tuotantoon, jälleenmyynyt, vienyt maasta tai toimittanut valtion varmuusvarastoihin;

3) ne laitoksen ulkopuoliset maakaasun käyttäjät, joille laitos on jälleenmyynyt maakaasua; sekä

4) maakaasun keskimääräinen kuukausihankinta, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 11 §:n 1 momentin nojalla tehtävät 2 ja 3 kohtaan perustuvat vähennykset.

6 §
Maakaasun maahantuojan velvoitevarastointi-ilmoitus

Maakaasun maahantuojan on ilmoitettava:

1) maahantuojan edeltävän kalenterivuoden aikana toteutunut maakaasun maahantuonti;

2) se maakaasumäärä, jonka maahantuoja on edeltävän kalenterivuoden aikana käyttänyt teolliseen tuotantoon, vienyt maasta tai toimittanut valtion varmuusvarastoihin;

3) se maakaasumäärä, jonka maahantuoja on edeltävän kalenterivuoden aikana toimittanut maakaasulaitokselle tai teolliseen käyttöön ja ne laitokset, joille tällaisia toimituksia on tapahtunut; sekä

4) maakaasun keskimääräinen kuukausituonti, jota laskettaessa on otettu huomioon tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 12 §:n 1 momentin nojalla tehtävät 2 ja 3 kohtaan perustuvat vähennykset.

7 §
Varaston sijoittaminen

Varastointivelvollisen on ilmoituksessaan tehtävä esitys velvoitevaraston sijoituksesta.

7 a § (11.12.1997/1157)
Varaston sijoittaminen ulkomaille

Halutessaan sijoittaa velvoitevaraston ulkomaille varastointivelvollisen on esitettävä Huoltovarmuuskeskukselle selvitys:

1) ulkomaille sijoitettavan tuotteen määrästä ja laadusta yksilöitynä Huoltovarmuuskeskuksen antamien ohjeiden mukaan;

2) ulkomaille sijoittamisen kestosta;

3) varaston sijaintikohteesta;

4) tiedot varastoa hoitavasta yhteisöstä;

5) varaston sijoittamisen perusteena olevista sopimusjärjestelyistä; sekä

6) valmisteluista, joilla on varauduttu varaston käyttöönottoon tai siirtämiseen Suomeen, ja muista Huoltovarmuuskeskuksen määräämistä seikoista.

7 b § (9.6.2016/432)
Varastojen käytettävyys

Maahantuojan on sijoitettava raakaöljyn ja öljytuotteiden velvoitevarastot siten, että ne voidaan laskea liikkeelle ja tosiasiallisesti toimittaa loppukäyttäjille ja markkinoille määräajassa ja olosuhteissa, jotka lieventävät mahdollisesti esiintyviä toimitusongelmia.

Raakaöljyn ja öljytuotteiden velvoitevarastoihin tulee olla aina fyysinen pääsy siten, että huoltovarmuus on turvattu.

8 §
Maakaasua korvaava polttoaine

Maakaasulaitoksen ja maakaasun maahantuojan tulee velvoitevarastointi-ilmoituksissaan tehdä esitys varastoitavasta polttoaineesta, selvittää sen soveltuvuus ja vaikutukset energiantuotantoonsa sekä varastoitavan tuotteen lämpöarvo.

9 §
Laitoksen velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää maakaasulaitokselle tai kivihiililaitokselle luvan korvata varastointivelvoitteen muulla vastaavan huoltovarmuuden turvaavalla järjestelyllä edellyttäen, että:

1) korvaavalla järjestelyllä voidaan tuottaa sama määrä energiaa kuin saataisiin velvoitevarastolla;

2) korvaava järjestely on otettavissa viivytyksettä käyttöön;

3) energiantuotantoketju on kokonaisuudessaan turvattu;

4) järjestely perustuu Suomessa taikka tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 9 tai 13 §:n nojalla määrätyssä muussa maassa sijaitsevaan primäärienergialähteeseen; (11.12.1997/1157)

5) järjestelyn toteuttaminen on jokaiselta osaltaan korvaamislupaa hakevan varastointivelvollisen määrättävissä;

6) järjestely ei perustu muulle varastointivelvolliselle määrätyyn velvoitevarastoon tai turvavarastolain (970/1982) nojalla pidettävään turvavarastoon taikka sellaiseen ulkomaisen varastoijan lukuun Suomessa pidettävään varastoon, joka on varattu muun maan kuin Suomen energiahuollon turvaamiseen; sekä (11.12.1997/1157)

7) järjestely ei perustu varastointivelvolliselle toisesta tuotteesta määrättyyn varastointivelvoitteeseen.

10 §
Kivihiilen maahantuojan velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää kivihiilen maahantuojalle luvan korvata velvoitteensa varastoimalla öljytuotteita.

Korvattaessa kivihiilivarastoa öljytuotteilla tuotteiden keskinäinen vastaavuus vahvistetaan lämpöarvojen perusteella.

11 § (11.12.1997/1157)
Raakaöljyn maahantuojan velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää raakaöljyn ja muun öljynjalostuksessa käytettävän raaka-aineen maahantuojalle luvan korvata varastointivelvoitteestaan enintään 50 prosenttia öljytuotteilla.

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden varastointivelvoitetta korvaavia öljytuotteita voivat olla nestekaasu, lentobensiini, moottoribensiini ja teollisuusbensiini sekä bensiinin valmistamiseen käytettävissä olevat jalostamovalmisteet, lentopetroli, dieselöljy sekä kevyt ja raskas polttoöljy sekä niiden valmistamiseen käytettävissä olevat jalostamovalmisteet. Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden varastointivelvoitetta korvaavasta öljytuotemäärästä saa enintään 35 prosenttia olla raskasta polttoöljyä. Keskitisleiden osuuden on oltava vähintään 20 prosenttia ja bensiinituotteiden ja -valmisteiden osuuden vähintään 10 prosenttia ja enintään 40prosenttia. (13.12.2012/811)

Raakaöljyn ja muiden öljynjalostuksessa käytettävien raaka-aineiden varastointivelvoitetta korvattaessa katsotaan öljytuotetonnin vastaavan tonnia raakaöljyä tai muuta öljynjalostuksessa käytettävää raaka-ainetta.

12 § (13.12.2012/811)
Öljytuotteen maahantuojan velvoitteen korvaaminen

Huoltovarmuuskeskus voi myöntää öljytuotteen maahantuojalle luvan korvata velvoitteensa seuraavasti:

1) raskaan polttoöljyn varastointivelvoite voidaan korvata varastoimalla muuta velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvaa öljytuotetta;

2) kevyen polttoöljyn tai dieselöljyn varastointivelvoitteesta voidaan korvata 50 prosenttia varastoimalla raskasta polttoöljyä tai moottoribensiiniä;

3) moottoribensiinin varastointivelvoitteesta 50 prosenttia voidaan korvata varastoimalla kevyttä polttoöljyä tai dieselöljyä.

Korvattaessa velvoite varastoimalla muita polttoaineita tuotteiden keskinäinen vastaavuus vahvistetaan tuotteiden massan perusteella.

12 a § (13.12.2012/811)
Raakaöljyn tai öljytuotteen maahantuojan velvoitteen siirtäminen

Huoltovarmuuskeskus voi hakemuksesta myöntää raakaöljyn tai öljytuotteen maahantuojalle luvan siirtää varastointivelvoitteensa kokonaan tai osittain:

1) yhdelle tai useammalle Euroopan unionin jäsenvaltion keskusvarastointiyksikölle edellyttäen, että kaikilta jäsenvaltioilta, joiden alueella varastoja aiotaan pitää, on saatu etukäteen lupa kyseisiin siirtoihin;

2) Euroopan unionin alueella sijaitseville talouden toimijoille edellyttäen, että kyseiseen siirtoon on saatu etukäteen lupa kaikilta jäsenvaltioilta, joiden alueella varastoja aiotaan pitää; tai

3) talouden toimijoille Suomessa.

Varastointivelvoitteen siirrosta on tehtävä velvoitteen siirtäjän ja siirron vastaanottajan välinen sopimus. Tällaisen sopimuksen nojalla siirron vastaanottaja vastaa korvausta vastaan sopimuksessa yksilöidyn raakaöljy- tai öljytuote-erän hankinnasta, omistuksesta ja varastoinnista tai velvoitteen siirtäjän omistaman sopimuksessa määritellyn raakaöljy- tai öljytuote-erän varastoinnista. Velvoitteen siirtäjällä tulee olla oikeus saada tarvittaessa sopimuksen kohteena oleva raakaöljy- tai öljytuote-erä käyttöönsä.

13 §
Tarkemmat ohjeet

Huoltovarmuuskeskus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.12.1997/1157:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiiin.

13.12.2012/811:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Neuvoston direktiivi 2009/119/EY (32009L0119); EYVL N:o L 265, 9.10.2009, s. 9

9.6.2016/432:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.