Seurattu SDK 761/2022 saakka.

23.9.1994/832

Asetus arkistolaitoksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministerin esittelystä säädetään 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun arkistolain (831/94) 5 §:n nojalla:

Arkistolaitoksen tehtävät
1 §

Arkistolaitoksen tehtävänä on:

1) ohjata arkistotointa sen mukaan kuin arkistolaissa (831/94) ja sen nojalla säädetään tai määrätään;

2) huolehtia arkistotoimen yleisestä kehittämisestä ja sen edellyttämästä tutkimuksesta ja koulutuksesta;

3) ottaa vastaan ja säilyttää viranomaisten luovuttamia asiakirjoja;

4) hankkia ja säilyttää muita yhteiskunnan ja tutkimuksen kannalta merkityksellisiä asiakirjoja;

5) huolehtia säilyttämäänsä aineistoon liittyvästä tietopalvelusta; sekä

6) hoitaa muut tehtävät, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.

2 §

Kansallisarkisto johtaa arkistolaitoksen toimintaa, hallintoa ja kehittämistä. Kansallisarkisto ohjaa valtion keskushallinnon ja muiden sellaisten arkistolaissa tarkoitettujen arkistonmuodostajien arkistotointa, joiden toimipiiri kattaa koko maan. Lisäksi se toimii valtakunnallisena keskusarkistona ja toimialansa tutkimus- ja kehittämiskeskuksena.

Maakunta-arkistot käyttävät itsenäistä päätösvaltaa niiden ratkaistaviksi säädetyissä tai määrätyissä asioissa. Maakunta-arkistot ohjaavat piirinsä arkistonmuodostajien arkistotointa.

Lisäksi ne ovat alueellisia keskusarkistoja ja tutkimus- ja kehittämiskeskuksia.

Maakunta-arkistolle kuuluvia tehtäviä hoitaa Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeissa kansallisarkisto.

3–5 §

3–5 § on kumottu A:lla 4.3.2004/173.

Henkilöstö ja sen tehtävät
6 §

Kansallisarkiston päällikkönä on pääjohtaja, jolla on valtionarkistonhoitajan arvonimi. Lisäksi kansallisarkistossa on arkistoneuvoksia, joiden vastuualueista ja tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

Maakunta-arkiston päällikkönä on maakunta-arkiston johtaja.

7 §

Pääjohtaja johtaa arkistolaitoksen ja kansallisarkiston toimintaa ja vastaa siitä, että niille kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Arkistoneuvokset avustavat pääjohtajaa arkistolaitoksen johtamisessa työjärjestyksessä määrättyjen vastuualueiden mukaisesti.

Maakunta-arkiston johtaja johtaa maakunta-arkiston toimintaa ja vastaa siitä, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Asioiden ratkaiseminen
8 § (4.3.2004/173)

Sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä säädetään, pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) arkistotoimen ja arkistolaitoksen yleistä kehittämistä ja toimintalinjoja sekä arkistolaitoksen toimintaa ja taloutta koskevia yksityiskohtaisia tulostavoitteita opetusministeriön vahvistamien tulostavoitteiden puitteissa;

2) arkistolaitoksen toimintasuunnitelmaa ja talousarvioehdotusta;

3) arkistolain 19 ja 20 §:ssä tarkoitettua yksityisen arkiston tai asiakirjan lunastamista, jäljentämistä tai säilytettäväksi siirtämistä;

4) muita arkistolaitoksen kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä asioita.

9 § (4.3.2004/173)

Pääjohtaja ratkaisee asiat esittelystä. Työjärjestyksissä määrätään, mitkä muut asiat ratkaistaan esittelystä.

Arkistolaitoksen neuvottelukunta (4.3.2004/173)
9 a § (4.3.2004/173)

Arkistolaitoksessa on sen toimintaa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee arkistolaitoksen kehittämissuuntia, toimintalinjoja ja suunnittelua sekä edistää arkistolaitoksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Neuvottelukunnan asettaa ja tarkemmat määräykset toiminnasta antaa arkistolaitos. Neuvottelukunnan jäsenistä ainakin yhden tulee edustaa arkistolaitoksen henkilöstöä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
10 § (11.2.2000/140)

Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys arkistolaitoksen toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä johtamiskokemus.

Arkistoneuvokselta ja maakunta-arkiston johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys arkistolaitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

11 §

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Pääjohtajan sijaisen määrää opetusministeriö pääjohtajan esityksestä. (4.3.2004/173)

Arkistoneuvoksen ja maakunta-arkiston johtajan nimittää pääjohtaja. (4.3.2004/173)

Pääjohtaja nimittää tai ottaa muun kansallisarkiston henkilöstön, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Maakunta-arkiston muun henkilöstön nimittää tai ottaa maakunta-arkiston johtaja.

12 §

Virkavapauden pääjohtajalle enintään kahdeksi vuodeksi myöntää opetusministeriö ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto. (11.2.2000/140)

Muille kansallisarkiston virkamiehille ja maakunta-arkiston johtajalle myöntää virkavapautta pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Maakunta-arkiston virkamiehille myöntää virkavapautta maakunta-arkiston johtaja.

13 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää siitä virkavapautta.

Erinäisiä säännöksiä
14 §

Kansallisarkisto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa arkistolaitosta koskevissa asioissa.

Kansallisarkiston työjärjestyksessä määrätyllä virkamiehellä on oikeus eri valtuutuksetta valvoa tai valtuuttaa asiamies valvomaan valtion etua kaikissa 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä ottaa arkistolaitoksen puolesta vastaan haasteen tiedoksianto.

15 § (11.2.2000/140)

Muutosta kansallisarkiston ja maakunta-arkiston päätökseen haetaan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

16 §

Heraldisten kysymysten käsittelemistä varten on kansallisarkiston yhteydessä asiantuntijaelimenä heraldinen lautakunta, josta arkistolaitos antaa tarkemmat määräykset.

17 §

Tarkemmat määräykset kansallisarkiston ja maakunta-arkiston organisaatiosta, toimintayksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelemisestä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksissä.

2 momentti on kumottu A:lla 4.3.2004/173.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan heraldisesta lautakunnasta 25 päivänä maaliskuuta 1988 annettu asetus (267/88).

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan asetetun arkistolaitoksen johtokunnan toimikausi jatkuu 31 päivään maaliskuuta 1995.

Arkistolaitoksen johtokunta asetetaan tämän asetuksen mukaisesti ensimmäisen kerran 1 päivästä huhtikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.2.2000/140:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

4.3.2004/173:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.