Seurattu SDK 356/2021 saakka.

19.8.1994/786

Asetus korkeimmasta oikeudesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut L:lla korkeimmasta oikeudesta 26.8.2005/665.

Oikeusministerin esittelystä säädetään korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 15 §:n nojalla:

Johtaminen
1 §

Korkeimman oikeuden toimintaa johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa presidentti.

Asioiden ratkaiseminen
2 §

Korkeimman oikeuden istunnoissa asiat ratkaistaan esittelystä.

Presidentti ratkaisee asiat esittelystä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

3 momentti on kumottu A:lla 6.7.2000/664.

Esittelijät ja muu henkilöstö (6.7.2000/664)
3 § (6.7.2000/664)

3 § on kumottu A:lla 6.7.2000/664.

4 §

Korkeimman oikeuden esittelijöinä on kansliapäällikkö, esittelijäneuvoksia sekä vanhempia oikeussihteereitä ja oikeussihteereitä. (11.2.2000/137)

Korkeimman oikeuden muista viroista on määräyksiä työjärjestyksessä.

3 momentti on kumottu A:lla 6.7.2000/664. (6.7.2000/664)

Palvelussuhteen väliaikainen järjestely
5 §

Presidentti voi ottaa virkavapautta enintään kolme kuukautta vuodessa. Tämän yli menevältä ajalta virkavapauden myöntää korkein oikeus. (6.7.2000/664)

Korkein oikeus myöntää virkavapauden oikeusneuvokselle. (6.7.2000/664)

Presidentti myöntää kansliapäällikölle ja muulle esittelijälle sellaisen virkavapauden, johon asianomaisella on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla. Muun virkavapauden myöntää korkein oikeus.

Presidentti määrää kansliapäällikön tehtävien hoitamisesta tämän ollessa estynyt muusta kuin 3 momentissa tarkoitetusta syystä. (6.7.2000/664)

Presidentti myöntää virkavapauden ja määrää viransijaisen muille virkamiehille, jollei työjärjestyksessä ole toisin määrätty.

Erinäisiä säännöksiä
6 § (23.11.2000/988)

6 § on kumottu A:lla 23.11.2000/988.

6 a § (17.5.2001/397)

Korkein oikeus toimii oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisena lähettävänä viranomaisena siten kuin Suomi mainitun asetuksen täytäntöönpanoa varten ilmoittaa.

7 §

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja muusta työskentelystä vahvistetaan korkeimman oikeuden työjärjestyksessä, joka julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annettu asetus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.2.2000/137:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6.7.2000/664:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2000.

23.11.2000/988:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

17.5.2001/397:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2001.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.