Seurattu SDK 356/2021 saakka.

15.7.1994/669

Asetus yleisistä kielitutkinnoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. L yleisistä kielitutkinnoista 964/2004.

Opetusministerin esittelystä säädetään yleisistä kielitutkinnoista 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun lain (668/94) nojalla:

1 §
Kielitutkintotoimikunnan kokoonpano ja asettaminen

Kielitutkintotoimikuntaan opetushallitus nimeää alan asiantuntijoista enintään yhdeksän jäsentä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Kielitutkintotoimikunnan jäseninä tulee olla ainakin kieltenopetuksen, kielitaidon testauksen ja työmarkkinoilla tarvittavan kielitaidon asiantuntijoita.

Opetushallitus määrää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kielitutkintotoimikunnan toimikaudeksi.

Kielitutkintotoimikunta voi asettaa kielikohtaisia ja tarvittaessa muitakin jaostoja. Jaostoon nimetään puheenjohtaja ja enintään neljä muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet voivat olla toimikuntaan kuulumattomia.

2 §
Kielitutkintotoimikunnan tehtävät

Kielitutkintotoimikunnan tehtävänä on:

1) tehdä opetushallitukselle yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/94) 2 §:ssä tarkoitettuja esityksiä;

2) käsitellä valmistavasti periaatteet, joiden mukaisesti opetushallitus myöntää tutkintojen järjestämislupia;

3) seurata yleisiä kielitutkintoja ja tehdä tarvittaessa aloitteita tutkintojen kehittämiseksi;

4) käsitellä muita yleisten kielitutkintojen kehittämiseen kuuluvia periaatteellisia tai muuten tärkeitä asioita;

5) seurata kielitutkintojen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla;

6) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita toimialansa asioista; sekä

7) suorittaa muut tässä asetuksessa säädetyt tai opetushallituksen antamat tehtävät. (29.1.1999/116)

3 §
Kielitutkintotoimikunnan kokoukset

Kielitutkintotoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Käsiteltäessä asioita, jotka on saman toimeksiannon mukaisesti valmisteltu kaikissa kielikohtaisissa jaostoissa, kielitutkintotoimikunta kokoontuu laajennetussa kokoonpanossa. Siihen kuuluvat toimikunnan jäsenet ja kielikohtaisten jaostojen puheenjohtajat.

4 §
Kielitutkintotoimikuntaa koskevat muut määräykset

Kielitutkintotoimikunnan ja sen jaostojen sihteeri- sekä toimistotehtävät hoidetaan opetushallituksessa virkatyönä, jollei opetushallitus toimikunnan esityksestä päätä toisin.

Kielitutkintotoimikunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

5 §
Tutkintotasot

Tutkintojen arvostelun tulee perustua kansainvälisesti tunnettuun taitotasoasteikkoon.

6 §
Tutkintojen järjestäminen ilman lupamenettelyä

Tutkintoja voivat järjestää ilman yleisistä kielitutkinnoista annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua järjestämislupaa korkeakoulut.

7 §
Tutkintojen järjestämisluvan myöntämisen edellytykset

Opetushallitus voi myöntää tutkintojen järjestämisluvan, jos

1) hakijan toiminta kieltenopetuksessa tai kielitaidon testauksessa on vakiintunutta; ja

2) hakijan käytettävissä on tutkintojen asianmukaisen järjestämisen edellyttämä henkilöstö, tilat ja laitteet.

Opetushallitus voi myöntää tutkintojen järjestämislupia laajuudessa, joka mahdollistaa tutkintojen alueellisesti tasapuolisen saavutettavuuden ja tutkintojen järjestämisen riittävän valvonnan.

8 §
Tutkintojen järjestäjän velvollisuudet

Tutkintojen järjestäjän tulee:

1) järjestää tutkinnot ja niistä tiedottaminen niin, että tutkintoihin osallistuminen on tasapuolisesti mahdollista kaikille kansalaisryhmille;

2) huolehtia siitä, että tutkintosuoritusten arvostelijat eivät arvostele sellaisten henkilöiden tutkintosuorituksia, jotka ovat välittömästi ennen tutkintotilaisuutta osallistuneet heidän antamaansa tutkintoon valmentavaan opetukseen; ja

3) toimittaa tilastokeskukselle ja opetustoimen viranomaisille niiden tarvitsemat tiedot tutkintoihin osallistuneista. (29.1.1999/116)

Tutkintojen järjestämisen valvontaa varten tulee luvan saaneen tutkintojen järjestäjän lisäksi:

1) ilmoittaa opetushallitukselle 7 §:n 1 momentissa mainituissa edellytyksissä tapahtuneista olennaisista muutoksista; ja

2) opetushallituksen tai tutkintoon osallistuneen niin vaatiessa toimittaa tutkintosuoritukset tarkistusarvosteluun.

9 § (29.1.1999/116)
Tutkintotodistusten antaminen

Tutkintotodistukset allekirjoittaa kielitutkintotoimikunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

10 §
Luettelo tutkintosuorituksia arvostelemaan oikeutetuista henkilöistä

Yleisistä kielitutkinnoista annetun lain 5 §:ssä mainittuun luetteloon merkitään hakemuksesta henkilö:

1) joka on kelpoinen korkeakoulun tai opetushallituksen toimialaan kuuluvan oppilaitoksen asianomaisen kielen lehtorin tai opettajan virkaan tai toimeen tutkinnon ja aineenhallinnan osalta; ja

2) joka opetushallituksen hyväksymässä arvostelukoulutuksessa on osoittanut, että hänellä on riittävä arvostelutaito.

Merkintä luettelossa on määräaikainen. Opetushallitus uudistaa merkinnän, jos hakija on ylläpitänyt taitoaan arvostelemalla tutkintoja säännöllisesti ja osallistumalla opetushallituksen edellyttämään täydennyskoulutukseen.

Opetushallitus voi poistaa merkinnän määräajan kuluessakin, mikäli henkilön arvostelussa ilmenee olennaisia epäkohtia.

Muutoin luetteloon sovelletaan, mitä henkilörekisterilaissa (471/87) tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.1.1999/116:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.