Seurattu SDK 272/2021 saakka.

16.5.1994/351

Kotikunta-asetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 11.8.2004/737, joka tulee voimaan 1.9.2004.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 11 päivänä maaliskuuta 1994 annetun kotikuntalain (201/94) 20 §:n nojalla:

1 §
Muuttoilmoitus

Muuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus, muuttopäivä, tiedot asunnosta, johon muutetaan, sekä muut kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa koskevan merkinnän tekemistä ja väestötietojärjestelmää varten tarpeelliset tiedot. Tiedot samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksella.

Muuttoilmoitus on tehtävä sille rekisteritoimistolle, jonka virka-alueelle henkilö muuttaa. Jos henkilö muuttaa asunnosta eikä hänelle tämän jälkeen jää vakinaista asuntoa, hänen on tehtävä muuttoilmoitus oleskelupaikkansa rekisteritoimistolle.

Muuttoilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Rekisteritoimisto voi erityisestä syystä hyväksyä myös puhelimitse, sähköisen viestinnän avulla tai asiakaskäynnin yhteydessä suullisesti tehdyn ilmoituksen, jos henkilön oikeus ilmoituksen tekemiseen voidaan varmistaa ja ilmoitusta voidaan pitää luotettavana.

2 §
Maastamuuttoilmoitus

Maastamuuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi maasta muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus, muuttopäivä, osoite ulkomailla, maastamuuton tarkoitus, ulkomailla oleskelun kesto sekä muut kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa koskevan merkinnän tekemistä varten tarpeelliset tiedot. Tiedot samalla kertaa maasta muuttavista perheenjäsenistä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksella.

Maastamuuttoilmoitus on annettava sille rekisteritoimistolle, jonka virka-alueelta henkilö muuttaa ulkomaille. Maastamuuttoilmoitus on tehtävä kirjallisesti.

3 §
Yhteispohjoismainen muuttokirja

Kun henkilö muuttaa Suomeen toisesta pohjoismaasta, hänen tulee esittää rekisteritoimistolle lähtömaan paikallisen rekisteriviranomaisen antama yhteispohjoismainen muuttokirja. Jollei hänellä sellaista ole, rekisteritoimiston on hankittava se viran puolesta lähtömaan paikalliselta rekisteriviranomaiselta.

Milloin henkilö muuttaa Suomesta toiseen pohjoismaahan, hänen on pyydettävä asianomaiselta rekisteritoimistolta yhteispohjoismainen muuttokirja toisen pohjoismaan paikallista rekisteriviranomaista varten.

4 §
Muuttoilmoituksen toimittaminen rekisteritoimistolle

Kirjallinen muuttoilmoitus on toimitettava rekisteritoimistolle. Rekisteritoimisto voi kuitenkin sopia virka-alueellaan toimivien muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa, että kirjallisen muuttoilmoituksen saa jättää niille rekisteritoimistoon toimitettavaksi.

Muuttoilmoitus, joka on jätetty 1 momentissa tarkoitetulle muulle viranomaiselle tai yhteisölle, katsotaan tehdyksi kotikuntalain (201/94) 7 §:ssä säädetyssä määräajassa, jos se on jätetty tällaiselle viranomaiselle tai yhteisölle määräajan kuluessa.

5 §
Maastamuuttoilmoituksen toimittaminen rekisteritoimistolle

Maastamuuttoilmoitus on toimitettava rekisteritoimistolle noudattaen soveltuvin osin 4 §:ssä säädettyä menettelyä.

Maastamuuttoilmoituksen voi lisäksi jättää ulkomailla Suomen edustustoon, kun henkilön tilapäinen asuinpaikka ulkomailla muuttuu pysyväksi. Suomen edustuston on lähetettävä maastamuuttoilmoitus viipymättä väestörekisterikeskukselle, jonka tulee toimittaa se asianomaiselle rekisteritoimistolle.

6 §
Kotikuntaa, asuinpaikkaa ja tilapäistä asuinpaikkaa koskevien tietojen rekisteröinti

Rekisteritoimiston on tehtävä väestötietojärjestelmään merkintä kotikunnasta ja siellä olevasta asuinpaikasta sekä tilapäisestä asuinpaikasta tai pyydettävä tarvittavat lisäselvitykset kolmen arkipäivän kuluessa muutto- tai maastamuuttoilmoituksen saatuaan.

Jos henkilöllä ei ole kunnassa asuntoa tai hänen osoitetietoaan ei voida pitää luotettavana, väestötietojärjestelmään voidaan merkitä vain kotikunta.

Kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa koskevasta merkinnästä on ilmoitettava viipymättä henkilön edelliselle paikalliselle rekisteriviranomaiselle.

7 §
Ilmoitus tilapäisestä asuinpaikasta

Tilapäistä asuinpaikkaa koskevasta ilmoituksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä säädetään muutto- ja maastamuuttoilmoituksesta. Ilmoituksesta tulee käydä lisäksi ilmi tilapäisen oleskelun tarkoitus ja kesto.

8 §
Lomakkeiden vahvistaminen

Väestörekisterikeskus vahvistaa tässä asetuksessa edellytetyt ilmoituslomakkeiden kaavat.

Lomakkeiden kaavoja vahvistettaessa on otettava huomioon tietosuojan ja virallisen tilaston vaatimukset.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10 §
Siirtymäsäännös

Muuttoilmoituksen ja maastamuuttoilmoituksen saa jättää vuoden 1995 loppuun saakka myös rakennuksen omistajalle tai tämän edustajalle rekisteritoimistoon toimitettavaksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.