Seurattu SDK 829/2022 saakka.

20.8.1993/772

Rikosrekisteriasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1993 annetun rikosrekisterilain (770/93) nojalla:

Rekisterinpito
1 § (26.11.1999/1094)

Rikosrekisteriä pitää oikeusrekisterikeskus.

Rikosrekisteriin merkittävät tiedot
2–3 §

2–3 § on kumottu A:lla 24.1.2013/62.

Tietojen ilmoittaminen rikosrekisteriin
4 §

Tuomioistuimen on ilmoitettava sen ratkaisuun sisältyvät, 2 §:ssä tarkoitetut tiedot rikosrekisteriin.

Ylemmän tuomioistuimen tulee ilmoittaa tiedot myös muutoksenhakutuomioistuimena tekemästään ratkaisusta rikosrekisteriin, jos lähinnä alemman tuomioistuimen ratkaisu on sisältänyt rikosrekisteriin merkittäviä tietoja.

Korkeimman oikeuden tulee ilmoittaa lisäksi ratkaisustaan, jolla rikosrekisteritietoja sisältänyttä ratkaisua koskeva valituslupahakemus on hylätty tai ratkaisu on purettu.

5 §

Yleisen alioikeuden ja hovioikeuden tulee tallentaa rikosrekisteriin ilmoitettavat tiedot automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaan tuomiolauselmajärjestelmään (ilmoitus). Sen jälkeen tuomioistuimen on ilmoituksen tekemiselle 6 §:ssä säädetyn määräajan kuluessa ilmoitettava järjestelmän välityksellä, että tiedot ovat valmiit toimitettaviksi rikosrekisteriin.

6 §

Edellä 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehtävä käräjäoikeudesta kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15. päivää. Käräjäoikeuden on kuitenkin tehtävä ilmoitus nuorisorangaistuksesta viimeistään seuraavalla viikolla tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymisestä, jos tyytymättömyyttä ei ole ilmoitettu. Ilmoitusta ei saa tehdä ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Jos asiassa on ilmoitettu tyytymättömyyttä, ilmoitusta ei saa tehdä ennen kuin on selvitetty, onko valitus ajettu perille. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä 15 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. (25.2.2000/247)

Hovioikeuden on tehtävä ilmoitus toisena oikeusasteena käsittelemistään asioista viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemistään asioista hovioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus sen jälkeen, kun on selvitetty, onko päätöksestä valitettu korkeimpaan oikeuteen, ja viimeistään 15. päivänä valitusajan päättymistä.

Oikeusministeriön on siirrettävä tuomiolauselmajärjestelmään tallennetut rikosrekisteriin merkittävät tiedot viipymättä rikosrekisteriin.

7 §

Vesioikeus, vesiylioikeus ja korkein oikeus ilmoittavat rikosrekisteriin merkittävät tiedot jäljennöksellä ratkaisusta. Ilmoitus on lähetettävä viipymättä.

Vankilaoikeuden on viipymättä ilmoitettava pakkolaitokseen määräämisestä tai ehdonalaisen vapauden peruuttamisesta.

8 §

Jos henkilö on rikosrekisteriin merkittävän seuraamuksen osalta kokonaan tai osaksi armahdettu, armahdusasiaa valmistelleen virkamiehen on ilmoitettava armahduksesta rikosrekisteriin viipymättä.

9 § (20.10.2011/1081)

Rikosseuraamuslaitoksen on viipymättä ilmoitettava rikosrekisteriin merkittäväksi vankeusrangaistusta suorittaneen vangin ja valvontarangaistusta suorittaneen vapauttamisesta sekä valvontarangaistuksen, yhdyskuntapalvelun ja nuorisorangaistuksen suorittamisesta.

10 §

Ilmoituksen laatijan on varmennettava ilmoitus allekirjoituksellaan. Varmennus voidaan merkitä koneellisesti.

Tietojen luovuttaminen rikosrekisteristä
11 §

Rikosrekisteristä annettavaan otteeseen voidaan merkitä vain viimeisen kymmenen vuoden aikana annettuja ratkaisuja koskevat tiedot, jollei otteen tilaaja pyydä myös aikaisempien tietojen merkitsemistä otteeseen.

Ehdollista sakkorangaistusta koskeva tieto merkitään vain otteeseen, joka annetaan tuomioistuimelle vireillä olevan asian käsittelyä varten tai viralliselle syyttäjälle syytettä varten.

12 § (24.1.2013/62)

12 § on kumottu A:lla 24.1.2013/62.

13–14 §

13–14 § on kumottu A:lla 26.11.1999/1094.

15 §

Rikosrekisteristä annettavat tiedot varmentaa rekisterinpitäjä.

Erinäisiä säännöksiä
16 §

Rikosrekisterin pitäjällä on oikeus saada tiedot henkilön nimestä, Suomessa asumisesta, henkilötunnuksesta ja kuolemasta Digi- ja väestötietovirastolta. (19.12.2019/1327)

Rikosrekisterin pitäjällä on myös oikeus saada oikeushenkilöä koskevat vastaavat tiedot asianomaisilta rekisteriviranomaisilta. (8.3.1996/142)

17 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa oikeusministeriö.

Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset niistä tiedoista, jotka sisältyvät rikosrekisteristä annettavaan otteeseen ja rikosrekisteriin annettaviin ilmoituksiin sekä vahvistaa tarvittavat lomakekaavat.

Voimaantulo
18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.10.1994/916:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1994.

8.3.1996/142:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1996.

26.11.1999/1094:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

25.2.2000/247:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.

27.7.2001/678:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

11.5.2006/351:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2006.

Neuvoston päätös 2005/876/YOS; EYVL N:o L 322, 9.12.2005, s. 33

20.10.2011/1081:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011.

15.12.2011/1291:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2011.

24.1.2013/62:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

19.12.2019/1327:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.