Seurattu SDK 939/2023 saakka.

25.1.1993/58

Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (57/93) 51 §:n 2 momentin ja 88 §:n nojalla:

1 § (9.6.2022/415)

1 § on kumottu A:lla 9.6.2022/415.

2 § (9.6.2022/415)
Hakemuksen liitteet

Velallisen hakemukseen velkajärjestelystä tulee liittää:

1) jäljennökset velallisen verotuspäätöksistä kolmelta viimeiseltä vuodelta;

2) velallisen ja hänen aviopuolisonsa työnantajan palkkalaskelma, josta ilmenee palkkakertymä edelliseltä ja kuluvalta kalenterivuodelta sekä palkka viimeiseltä palkanmaksukuukaudelta;

3) jäljennös päätöksestä tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee velallisen ja hänen aviopuolisonsa eläke, työttömyyspäiväraha tai koulutustuki, sairausvakuutuksen päiväraha, äitiysraha tai muu päiväraha, lasten kotihoidontuki, asumistuki, opintotuki tai muu etuus sekä sellaisen etuuden kesto;

4) vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu elinkeinonharjoittajan tuloselvitys velallisen ja hänen aviopuolisonsa maatalousyrittäjätulosta ja muusta yrittäjätulosta;

5) maksajan antama kirjallinen selvitys tai muu asiakirja, josta ilmenevät velallisen ja hänen aviopuolisonsa muut kuin 2–4 kohdassa tarkoitetut tulot;

6) jäljennös vuokran, vastikkeen ja muiden asumiskulujen määrän osoittavista asiakirjoista;

7) jäljennös tuomioistuimen päätöksestä tai sopimuksesta, joka koskee velallisen lapselle suoritettavaa elatusapua, sekä selvitys elatusavun määrästä;

8) jäljennös tositteesta tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee velan jäljellä oleva määrä, ei kuitenkaan alle 340 euron suuruisista veloista, sekä selvitys panttausta koskevista sitoumuksista;

9) huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden, osuuksien ja asumisoikeuden sekä muun merkittävän varallisuuden osalta jäljennös asiakirjasta, josta ilmenee velallisen omistusosuus; sekä

10) kirjallinen selvitys sairaudesta, työttömyydestä, työkyvyttömyydestä tai muusta olosuhteiden muutoksesta, jolla on merkitystä hakemuksen kannalta.

Velallisella on oikeus saada 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut verotuspäätökset maksutta velkajärjestelyhakemukseen liittämistä varten.

Edellä 1 momentin 1–5 kohdassa tarkoitetut liitteet voidaan korvata myös tulotietojärjestelmästä annetussa laissa (53/2018) tarkoitetusta tulorekisteristä saatavalla tulosteella, josta vastaavat tiedot käyvät ilmi.

Jos velallisen oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana toimii talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (813/2017) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu talous- ja velkaneuvoja, asianajajista annetussa laissa (496/1958) tarkoitettu asianajaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja hakemukseen on liitetty velallisen ehdotus maksuohjelmaksi, 1 momentissa tarkoitetut liitteet tulee toimittaa tuomioistuimelle ainoastaan, jos tuomioistuin niin määrää. Silloin kun liitteitä ei toimiteta tuomioistuimelle, edellä tarkoitetun velallisen oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan tulee toimittaa liitteet selvittäjälle, jos selvittäjä määrätään, ja velkojalle tämän pyynnöstä.

3 § (24.1.1997/64)
Elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset

Elinkeinotoimintaa harjoittavan yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan tulee lisäksi liittää hakemukseensa jäljennökset elinkeinotoiminnan aloittamista koskevasta ilmoituksesta ja viimeisistä tilinpäätösasiakirjoista. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalaisen yhtiömiehen tulee liittää hakemukseensa jäljennökset yhtiön kaupparekisteriotteesta ja viimeisistä tilinpäätösasiakirjoista sekä tilintarkastajan selvitys yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Velallisen, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa osakeyhtiön johtoon kuuluvana osakkeenomistajana, tulee liittää hakemukseensa jäljennökset yhtiön kaupparekisteriotteesta ja viimeisistä tilinpäätösasiakirjoista.

Velallisen, joka on harjoittanut elinkeinotoimintaa ja jolla on velkajärjestelyn piiriin kuuluvia elinkeinotoiminnassa syntyneitä velkoja, tulee liittää hakemukseensa seuraavat selvitykset: (9.6.2022/415)

1) kirjallinen selvitys yritysmuodosta, toimialasta ja toiminnan laajuudesta sekä yrityksen omistussuhteista viimeisten kolmen toimintavuoden ajalta;

2) kirjallinen selvitys elinkeinotoiminnan päättymisestä ja siihen johtaneista syistä;

3) toiminnan päättymistä edeltäneiltä kolmelta vuodelta jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, kirjallinen selvitys toiminnan taloudellisesta tuloksesta sekä selvitys yksityisottojen määrästä ja velalliselle ja hänen perheenjäsenilleen maksetusta palkasta tai, jos selvitystä ei joltain osin voida esittää, syy siihen; sekä

4) kirjallinen selvitys siitä, kuinka paljon velallisen vastuulla olevia elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja on toiminnan päättymisen jälkeen suoritettu ja minä ajanjaksona suoritukset on tehty.

Elinkeinotoimintaa harjoittavan yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan, joka hakee elinkeinotoimintaan liittyvien velkojensa järjestelyä, tulee 1 momentissa mainittujen selvitysten lisäksi liittää hakemukseensa seuraavat selvitykset tai ilmoittaa syy siihen, miksi selvitystä ei joiltain osin voida esittää:

1) jäljennös tilinpäätösasiakirjoista kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta sekä, jos viimeisimmän tilikauden päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta, jäljennös välitilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi;

2) kirjallinen selvitys toiminnan laajuudesta, taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisten vaikeuksien keskeisistä syistä sekä selvitys yksityisottojen määrästä ja velalliselle ja hänen perheenjäsenilleen maksetusta palkasta; sekä

3) tilintarkastuslain (1141/2015) 1 luvun 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun HT-tilintarkastajan tai muun luotettavan asiantuntijan antama selvitys 3 a §:ssä tarkoitetuista seikoista. (30.3.2023/630)

(30.12.2014/1379)

Jos velallisella ei ole kirjanpitolain (1336/1997) mukaan velvollisuutta laatia tilinpäätöstä, hakemukseen voidaan liittää tilinpäätösasiakirjojen sijasta vastaavalta ajanjaksolta kirjanpitoon perustuva eritelty selvitys elinkeinotoiminnan tuloista, menoista, varoista ja veloista sekä selvitys veroilmoituksista liitteineen. Välitilinpäätöksen sijasta velallinen voi liittää hakemukseen kirjanpitoon perustuvan selvityksen elinkeinotoiminnan tuloista, menoista, varoista ja veloista veroilmoituksen antamisen jälkeiseltä ajalta. (30.3.2023/630)

3 a § (30.12.2014/1379)
Asiantuntijan selvitys

Edellä 3 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetun selvityksen tulee sisältää:

1) lausunto hakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja välitilinpäätöksestä tai ne korvaavista kirjanpito- ja verotustiedoista; (30.3.2023/630)

2) lausunto elinkeinotoiminnan jatkamiskelpoisuudesta ja seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa; sekä

3) tiedot muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 45 ja 45 a §:ssä tarkoitettuja velkajärjestelyn aloittamisen lisäedellytyksiä ja 46 a §:ssä tarkoitettua maksuohjelman vahvistamisen estettä. (30.3.2023/630)

4 §
Kiinteistöä koskevat selvitykset

Tuomioistuimen on hankittava velallisen omistaman kiinteistön osalta rasitustodistus ja lainhuutotodistus tai oikeaksi todistettu jäljennös lainhuutorekisterikortista. Vastaavat tiedot on hankittava toisen kiinteistöön kohdistuvasta velallisen vuokraoikeudesta tai muusta käyttöoikeudesta.

5 §
Hakemuksen liitteiden toimittaminen velkojalle

Velkojan pyynnöstä tuomioistuimen on toimitettava velkojalle jäljennökset velallisen hakemukseen liitetyistä asiakirjoista.

6 §
Ulosottoa koskevat säännökset

Kun maksuohjelma on vahvistettu, ulosottomiehen on ilmoitettava ulosmittauksen raukeamisesta asianomaiselle rekisteriviranomaiselle.

Jos velallinen on yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/93) 41 §:n nojalla määrätty suorittamaan velkojille tulevat maksut kokonaan tai osaksi ulosottomiehelle, ulosottomiehen tulee tilittää maksut velkojille noudattaen soveltuvin osin, mitä ulosottolaissa ja -asetuksessa säädetään. Ulosottomies voi kuitenkin lykätä maksujen tilittämisen velkojille enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Velallisen rahasuorituksista on annettava velalliselle valtion perimiskuitista annetun asetuksen (468/78) 1 §:ssä tarkoitettu velallisen kuitti.

Velallinen ei ole velvollinen suorittamaan ulosottomaksuista annetussa asetuksessa (161/85) tarkoitettua ulosottomaksua ulosottomiehelle tekemistään suorituksista.

UlosottoL 37/1895 on kumottu Ulosottokaarella 705/2007, ks. Ulosottokaari 705/2007 13 luku 3 §. UlosottoA 37/1896 on kumottu VNa:lla ulosottoasetuksen kumoamisesta 1019/2006. A valtion perimiskuitista 468/1978 on kumottu VNa:lla valtion perimiskuitista annetun asetuksen kumoamisesta 1021/2006. A ulosottomaksuista 161/1985 on kumottu A:lla ulosottomaksuista 35/1995.

6 a § (9.6.2022/415)
Vähäisen jako-osuuden jättäminen huomiotta

Jos velkojia on useampi kuin yksi, maksuohjelmassa voidaan jättää ilman suoritusta velka, jolle kertyvä jako-osuus olisi pienempi kuin 50 euroa. Tällainen velka voidaan jättää ilman suoritusta myös, kun maksuohjelmaa muutetaan.

6 b § (22.11.2001/1029)
Tavoittamattoman velkojan jättäminen huomiotta

Jos velkajärjestelyn piiriin kuuluu yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 28 a §:ssä tarkoitettu velka elinkeinonharjoittajalle, jota ei ole voitu tavoittaa, velka voidaan jättää maksuohjelmassa huomioon ottamatta, jos velan määrä alittaa 1 700 euroa.

6 c § (9.6.2022/415)
Vähäisen lisäsuorituksen jättäminen tekemättä

Velallinen ei ole velvollinen tekemään velalle lisäsuoritusta, jonka määrä on alle 20 euroa.

7–10 §

7–10 § on kumottu L:lla 16.6.2017/366.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1993.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.1.1995/115:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1995.

24.1.1997/64:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

22.11.2001/1029:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

30.12.2002/1275:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

30.12.2014/1379:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

16.6.2017/366:

Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2017. Lain 87 ja 88 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 26 päivänä kesäkuuta 2018.

Tällä lailla kumotaan 26 päivästä kesäkuuta 2018 yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/1993) 7–10 §.

Tämän lain 1 §:n 4 momenttia ei sovelleta, jos päätös velkajärjestelyn aloittamisesta on tehty ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 12/2017, LaVM 6/2017, EV 40/2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848 (32015R0848); EUVL L 141, 5.6.2015, s. 19

9.6.2022/415:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Jos lisäsuoritusvelvollisuus on täytettävä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, 6 c §:n asemasta sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

30.3.2023/630:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.