Seurattu SDK 761/2022 saakka.

25.1.1993/55

Asetus yrityksen saneerauksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään yrityksen saneerauksesta 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (47/93) 69 §:n 3 momentin ja 80 §:n nojalla:

1 § (8.3.2007/249)
Velallisen hakemus

Velallisen hakemukseen saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee liittää:

1) kaupparekisterin ote tai, jos kysymyksessä on velallinen, jota ei ole merkittävä kaupparekisteriin, ote yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä;

2) jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopimuksesta sekä, jos velallisen toiminta edellyttää viranomaisen myöntämää toimilupaa, selvitys asianomaisen luvan olemassaolosta;

3) velallisen ollessa yhteisö selvitys sen omistussuhteista;

4) jäljennös tilinpäätösasiakirjoista kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta sekä, jos viimeisimmän tilikauden päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta, välitilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi;

5) selvitys, josta ilmenee toiminnan tosiasiallinen ala sekä toimipaikkojen määrä, sijainti ja niissä olevien työntekijöiden määrä samoin kuin velallisen liikevaihto, varojen arvo sekä velkojen määrä kokonaisuudessaan ja vakuuksien mukaan eriteltynä;

6) velkojaluettelo, johon on merkitty ainakin ne velkojat, joiden saatava ylittää 1 000 euroa ja kunkin velkojan nimi ja osoite, saatavan määrä ja siitä mahdollisesti annettu vakuus sekä takaajien ja vakuuden asettajien nimet ja osoitteet;

7) luettelo merkittävistä varoista;

8) Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan tai, jos velallisella lain mukaan ei tarvitse olla tällaista tilintarkastajaa, kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan 1 a §:ssä tarkoitettu selvitys;

9) ilmoitus siitä, onko velallista koskeva konkurssihakemus vireillä muussa tuomioistuimessa;

10) muu tarpeellinen selvitys.

Jos velallinen on maatila- tai porotalouden tai kalastuksen harjoittaja:

1) hakemukseen on, jollei velallinen ole toiminnastaan kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain (1336/1997) mukaan, 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun selvityksen sijasta liitettävä selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta sekä viimeisestä veroilmoituksesta liitteineen;

2) hakemukseen liitettävän 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun selvityksen voi antaa maaseutukeskuksen talousneuvontaan perehtynyt suunnittelija, paitsi milloin kysymyksessä on yhteisö, jossa lain mukaan on oltava tilintarkastaja.

1 a § (8.3.2007/249)
Tilintarkastajan selvitys

Edellä 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun selvityksen tulee sisältää:

1) lausunto hakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja välitilinpäätöksestä;

2) lausunto seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa tilinpäätösten perusteella;

3) lausunto yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 69 §:n 2 momentissa tarkoitetusta selvityksestä, joka koskee velallisen taloudellisten vaikeuksien keskeisiä syitä, toiminnan jatkamista tulevaisuudessa, saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamista ja sitä, miten velallinen kykenee maksamaan saneerausvelkoihin kuulumattomat velkansa;

4) tiedot muista kuin 1–3 kohdassa tarkoitetuista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa yrityksen saneerauksesta annetun lain 4 b ja 4 c §:ssä tarkoitettuja varhaisen saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä taikka 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja perusmuotoisen saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä. (9.6.2022/414)

2 §
Velkojan tai todennäköisen velkojan hakemus

Velkojan tai todennäköisen velkojan hakemukseen saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee liittää:

1) velallista koskeva kaupparekisterin ote;

2) velallisen ollessa yhteisö, joka on velvollinen toimittamaan tilinpäätöstiedot patentti- ja rekisterihallitukselle, jäljennös viimeisistä velkojan saatavilla olevista tilinpäätösasiakirjoista;

3) selvitys 1 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuista seikoista, mikäli ne ovat hakijan tiedossa;

4) selvitys velkojan saatavasta ja hakijan suhteesta velalliseen; ja

5) selvitys hakemuksen perusteista.

3 § (8.3.2007/249)
Velallisen ja velkojien yhteinen tai velkojien puoltama hakemus

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun velallisen ja velkojien yhteiseen tai velkojien puoltamaan hakemukseen tulee liittää:

1) 1 §:ssä tarkoitettu selvitys velallisesta, lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua selvitystä;

2) selvitys hakijoina olevien velkojien saatavista ja velkojien suhteesta velalliseen.

3 a § (13.6.2018/450)
Ilmoitukset hakemuksen johdosta

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava saneeraushakemuksesta sille tuomioistuimelle, jossa hakemuksen vireille tullessa on vireillä hakemus velallisen konkurssiin asettamisesta.

4 § (13.6.2018/450)
Kuulutus menettelyn alkamisesta

Jos saneerausmenettelyn alkamisesta julkaistaan kuulutus virallisessa lehdessä, kuulutuksessa on mainittava:

1) velallisen toiminimi ja aikaisemmat toiminimet, velallisen kotipaikka ja osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) saneeraushakemuksen vireilletulon päivämäärä sekä yrityksen saneerauksesta annetun lain 71 §:n 1 momentin 1–6 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetut seikat;

3) selvittäjän täydellinen nimi, kotipaikka ja osoite sekä muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;

4) tuomioistuin ja asian tunnistetiedot.

4 a § (9.6.2022/414)
Ilmoitukset Ulosottolaitokselle

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava Ulosottolaitokselle:

1) perusmuotoisen saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta;

2) varhaisessa saneerausmenettelyssä ulosmittauksen sekä muiden täytäntöönpanotoimenpiteiden kiellon sekä turvaamistoimenpiteiden kiellon määräämisestä, voimassaoloajasta ja lakkaamisesta, siirtymisestä varhaisesta saneerausmenettelystä perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn sekä menettelyn lakkaamisesta.

Ilmoituksessa on 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi mainittava:

1) velallisen toiminimi, kotipaikka ja osoite, sekä henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) asian tunnistetiedot;

3) selvittäjän nimi, kotipaikka, osoite ja muut käytettävissä olevat yhteystiedot;

4) saneerausmenettelyn lakkaamisen osalta se, onko lakkaamisen perusteena saneerausohjelman vahvistaminen, velallisen asettaminen konkurssiin vai muu seikka.

5 § (9.6.2022/414)
Ilmoitukset kaupparekisteriin

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkitsemistä varten.

Ilmoituksessa on mainittava:

1) velallisen toiminimi, kotipaikka ja osoite, sekä henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) saneerausmenettelyn alkamisen tai lakkaamisen ajankohta sekä asian tunnistetiedot;

3) selvittäjän nimi, kotipaikka, osoite ja muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;

4) saneerausmenettelyn aikana voimassa olevat velallisen määräysvallan rajoitukset, jotka koskevat oikeustointen tekemistä;

5) saneerausmenettelyn lakkaamisen osalta se, onko lakkaamisen perusteena saneerausohjelman vahvistaminen, velallisen asettaminen konkurssiin vai muu seikka.

Patentti- ja rekisterihallitukselle on ilmoitettava myös saneerausmenettelyn aikana tehdystä päätöksestä, joka merkitsee muutosta 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin velallisen määräysvallan rajoituksiin tai koskee selvittäjän määräämistä tai vapauttamista tehtävästään taikka tehtävien jakamista selvittäjien kesken.

5 a § (9.6.2022/414)
Ilmoitustapa

Edellä 3 a, 4 a ja 5 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan tehdä sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä tai postitse.

Kaupparekisteriin tehtävät ilmoitukset voidaan toimittaa konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin välityksellä.

6 §
Merkintä kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallituksen on viipymättä tehtävä kaupparekisteriin merkintä saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta. Merkinnästä tulee ilmetä päätöksen tehnyt tuomioistuin, menettelyn alkamisen tai lakkaamisen ajankohta sekä selvittäjän nimi, kotipaikka, osoite ja muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken. (4.11.1994/961)

Kaupparekisteriin on tehtävä merkintä myös saneerausmenettelyn aikana voimassa olevista velallisen määräysvallan rajoituksista, jotka koskevat oikeustointen tekemistä. Merkintä tehdään yrityksen saneerauksesta annetun lain 29 §:n mukaisten rajoitusten osalta viittauksin mainittuun säännökseen ja lain 30 §:n nojalla määrättyjen rajoitusten osalta tuomioistuimen päätöksestä ilmenevän yksilöinnin mukaisesti.

7 § (9.6.2022/414)
Ilmoitusten uskominen selvittäjän tehtäväksi

Tuomioistuin voi antaa 4 a ja 5 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten tekemisen selvittäjän tehtäväksi. Ilmoitukseen on tällöin liitettävä jäljennös asiakirjasta, joka osoittaa tuomioistuimen määränneen kyseisen henkilön selvittäjäksi.

8 §
Muut ilmoitukset ja kirjaamistoimet

Jos velallisella on omaisuutta, jota varten on olemassa erityinen kirjaamisjärjestelmä, saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta on tehtävä merkintä:

1) kiinteistön sekä kiinteistöön kohdistuvan vuokraoikeuden tai muun kirjatun oikeuden osalta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin;

1 a) huoneistotietojärjestelmästä annetun lain (1328/2018) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun osakehuoneistorekisteriin siihen kuuluvasta osakkeesta; (28.12.2018/1376)

2) sellaisen irtaimen omaisuuden osalta, joka on kiinnityskelpoista muun lain kuin yrityskiinnityslain (634/84) nojalla, asianomaiseen kiinnityksistä pidettävään rekisteriin; (28.12.2018/1376)

3) arvo-osuuksien osalta arvo-osuustilille; ja (28.12.2018/1376)

4) patentin, rekisteröidyn tavaramerkin, mallioikeuden, hyödyllisyysmallin ja integroidun piirin piirimallin osalta asianomaiseen rekisteriin. (28.12.2018/1376)

Selvittäjän on viipymättä tehtävä ilmoitus saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta asianomaiselle rekisterinpitäjälle, jonka on viipymättä huolehdittava asiaa koskevan merkinnän tekemisestä rekisteriin.

Jos velallinen harjoittaa arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa, selvittäjän on viipymättä ilmoitettava selvitysyhteisölle saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta sekä siitä, jatkaako velallinen arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa. Selvittäjällä on samanlainen ilmoitusvelvollisuus selvitysyhteisölle, jos velallinen toimii sen maksujärjestelmän osapuolena. (18.12.1998/1006)

Jollei selvittäjää ole määrätty, tuomioistuimen on huolehdittava tässä pykälässä tarkoitettujen merkintöjen edellyttämistä ilmoituksista tai muista toimenpiteistä.

9 § (9.6.2022/414)
Väliaikaisesta kiellosta ilmoittaminen

Mitä 4 a, 5, 5 a ja 6 §:ssä säädetään saneerausmenettelystä ilmoittamisesta ja kaupparekisteriin merkitsemisestä sekä 7 §:ssä ilmoitusten antamisesta selvittäjän tehtäväksi, sovelletaan myös yrityksen saneerauksesta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettuun väliaikaiseen kieltoon ja 83 a §:ssä tarkoitettuun väliaikaiseen selvittäjään.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1993.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.11.1993/1031:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

4.11.1994/961:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

19.6.1997/592:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

18.12.1998/1006:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

8.3.2007/249:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

13.6.2018/450:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2018.

28.12.2018/1376:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

9.6.2022/414:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.