Seurattu SDK 761/2022 saakka.

30.12.1992/1551

Tuloveroasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) nojalla:

1 §

Tuloverolain 57 §:ssä tarkoitetun rahalahjoituksen vähentämistä varten verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa asianmukainen selvitys verovuonna annetusta lahjoituksesta.

2 § (17.6.2010/564)

Verohallinto nimeää hakemuksesta tuloverolain 57 §:ssä tarkoitetut lahjoituksensaajat enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Nimeämispäätöksessä voidaan asettaa ilmoittamisvelvollisuutta koskevia ehtoja.

Ennen nimeämispäätöksen tekemistä Verohallinnon on hankittava lausunto 4 §:ssä tarkoitetulta lahjoitusten verovapauslautakunnalta.

3 § (17.6.2010/564)

Verohallinto voi peruuttaa 2 §:ssä tarkoitetun päätöksensä, jos nimetty lahjoituksensaaja ei täytä sille nimeämispäätöksessä asetettuja ehtoja tai jos sen varsinaisena tarkoituksena ei enää ole suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen.

Ennen päätöksen peruuttamista Verohallinnon on hankittava lausunto lahjoitusten verovapauslautakunnalta. Lahjoituksensaajalle on varattava tilaisuus tulla peruuttamisasiassa kuulluksi.

4 §

Valtiovarainministeriön asettamassa lahjoitusten verovapauslautakunnassa on puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Lautakunnan puheenjohtaja on määrättävä valtiovarainministeriön virkamiehistä. Jäsenistä yksi määrätään opetusministeriön virkamiehistä ja yksi Suomen Akatemian, yksi taiteen keskustoimikunnan sekä yksi museoviraston ehdottamista henkilöistä. Yksi lautakunnan jäsenistä voi toimia varapuheenjohtajana.

Valtiovarainministeriön asettamassa kulukorvausasiain neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on määrättävä valtiovarainministeriön virkamiehistä. Jäsenet määrätään valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopijaosapuolten sekä Verohallinnon ehdottamista henkilöistä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta. (17.6.2010/564)

5 §

Saadakseen invalidivähennyksen verovelvollisen on annettava verotusta varten sairaudesta, viasta tai vammasta lääkärintodistus, jossa verovelvollisen pysyvä haitta-aste on määritelty. Jos pysyvä haitta-aste on määritelty tapaturmaviraston käyttämien arviointiperusteiden mukaan, voidaan invalidivähennys myöntää tapaturmaviraston päätöksen perusteella.

6 §

Tuloverolain 80 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna julkisoikeudellisena yhteisönä pidetään valtion ja sen laitosten sekä kunnan ohella kuntayhtymää, maakuntaa, evankelisluterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa sekä niiden seurakuntaa, seurakuntainliittoa ja muuta seurakuntain yhtymää sekä kirkon keskusrahastoa, Suomen Pankkia ja kansaneläkelaitosta. Edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna eläkelaitoksena pidetään kunnallista eläkelaitosta ja ortodoksisen kirkkokunnan eläkekassaa.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

6.9.1996/672:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä syyskuuta 1996.

21.12.2004/1242:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

17.6.2010/564:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.