Seurattu SDK 826/2023 saakka.

11.12.1992/1282

Asetus eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Organisaatio
1 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tulee eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta annetun lain (1202/92) 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi:

1) tehdä eläinlääkintään ja eläintautitilanteen selvittämiseksi sekä eläinten terveydentilan edistämiseen ja sairauksien ehkäisemiseen, määrittämiseen ja hoitamiseen tarvittavia laboratorio- ja kenttätutkimuksia sekä neuvontatyötä;

2) valmistaa ja hankkia eläinlääkinnässä tarvittavia rokotteita, seerumeita ja diagnostisia aineita sekä suorittaa näiden valmisteiden laadun tarkkailua ja jakelua;

3) tehdä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja elintarvikerasvojen tutkimuksia ja valvoa niiden tuotantoa, tehdä laitoksen toimialaan kuuluvia vienti- ja tuontitarkastuksia sekä hoitaa valtion tehtävänä oleva lihantarkastuksen järjestäminen samoin kuin teurastamoiden ja lihavalmiste- ja lihankäsittelylaitosten sekä lihanjalostustehtaiden hyväksyminen ja valvonta siten kuin siitä erikseen säädetään; (25.3.1994/233)

3 a) johtaa lihantarkastusta koskevien säännösten ja määräysten sekä teurastamoiden ja lihavalmiste- ja lihankäsittelylaitoksien sekä lihanjalostustehtaiden toiminnalle asetettujen elintarvikehygieenisten vaatimusten noudattamisen valvontaa siten kuin siitä erikseen säädetään; (25.3.1994/233)

4) tehdä ja seurata eläintauteihin, eläinlääkintään ja eläimistä saataviin elintarvikkeisiin liittyvää tieteellistä tutkimusta; sekä (25.3.1994/233)

5) suorittaa muut tutkimukset ja tehtävät, jotka sille on erikseen säädetty tai jotka asianomainen ministeriö laitoksen tehtäväksi määrää. (24.10.1997/953)

2 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen toimintaorganisaatiosta määrätään työjärjestyksessä. (25.3.1994/233)

Laitoksen aluelaboratorioiden toimipaikat ja tarvittaessa toimialueet määrää asianomainen ministeriö. (24.10.1997/953)

Laitoksen eräiden sisäiseen hallintoon kuuluvien tehtävien hoitamisesta maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

3 § (25.3.1994/233)

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen toimintayksiköt suorittavat 1 §:ssä mainittuja tehtäviä sen mukaan kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Henkilöstö ja sen tehtävät
4 § (25.3.1994/233)

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen päällikkönä on ylijohtaja.

Toimintayksiköiden päällikköinä ovat johtaja, tutkimusyksiköiden johtajat ja muut yksikönjohtajat.

5 §

Ylijohtaja johtaa laitosta ja vastaa siitä, että laitoksen tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti. Ylijohtajan tulee seurata alan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Ylijohtajan apuna on johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

6 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen esimiesasemassa olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle tai toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Lisäksi esimiesasemassa olevan tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää alansa toimintaa;

2) vastata yksikkönsä toiminnan ja sen talouden suunnittelusta;

3) vastata yksikkönsä henkilöstön ja muiden voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä;

4) vastata tehtäviensä edellyttämästä yhteydenpidosta ja tiedotustoiminnasta;

5) vastata yksikkönsä henkilöstön kehittämisestä ja työoloista; sekä

6) edistää henkilöstönsä yhteistyötä.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
7 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee ylijohtaja tai muu virkamies sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. (25.3.1994/233)

Asiat ratkaistaan esittelystä tai ilman esittelyä sen mukaan kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

8 §

Ylijohtaja ratkaisee ne asiat, joita ei ole annettu työjärjestyksessä tai sen nojalla muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Johtaja, tutkimusyksikön johtaja tai muu yksikönjohtaja voi siirtää hänen ratkaistavikseen määrätyt asiat alaisensa virkamiehen ratkaistaviksi, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. (25.3.1994/233)

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. Vastaava oikeus on 2 momentissa tarkoitetulla virkamiehellä asioissa, jotka hän on siirtänyt alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen
9 § (24.10.1997/953)

Kelpoisuusvaatimuksena eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkoihin on:

1) ylijohtajalla tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys laitoksen alaan kuuluviin tehtäviin, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus; sekä

2) johtajalla ja tutkimusyksikön johtajalla tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys viran edustamalla toimialalla ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

10 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. (24.10.1997/953)

Johtajan, tutkimusyksikön johtajan ja muun yksikönjohtajan nimittää ylijohtaja johtoryhmää kuultuaan. (25.3.1994/233)

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä tai sen nojalla toisin määrätä.

Sivutoimilupa
11 § (24.10.1997/953)

Sivutoimiluvan myöntää ylijohtajalle asianomainen ministeriö. Muulle virkamiehelle sivutoimiluvan myöntää nimittävä viranomainen, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Virkavapaus ja sijaisuudet
12 § (24.10.1997/953)

Ylijohtajalle myöntää virkavapautta asianomainen ministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntää kuitenkin ylijohtajalle valtioneuvosto. Muulle virkamiehelle virkavapauden myöntää ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä tai sen nojalla toisin määrätä.

13 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoinna päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää siitä virkavapautta, jollei työjärjestyksessä tai sen nojalla toisin määrätä.

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapauden.

14 § (24.10.1997/953)

Ylijohtajan sijaisen määrää asianomainen ministeriö. Muiden virkamiesten sijaiset määrää ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Erinäiset säännökset
15 §

Ylijohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa. Muuta eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkamiestä syytetään virkavirheestä asianomaisessa alioikeudessa.

16 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkamies ei saa olla laitoksen toimialaan kuuluvien tuotteiden kauppaa käyvän tai niitä valmistavan liikkeen omistajana, vaikutusvaltaisena osakkaana tai jäsenenä eikä kuulua tällaisen liikkeen johtoelimeen. Hän ei myöskään saa olla tällaisen liikkeen palveluksessa eikä avustaa sitä palkattuna asiantuntijana.

17 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokseen voidaan ottaa ulkopuolisia tutkijoita ja harjoittelijoita, jotka laitokselta palkkiota saamatta tekevät tutkimustyötä tai ovat työharjoittelussa ja saavat siinä käyttää laitoksen laitteita ja tarvikkeita.

18 § (21.5.1999/694)

18 § on kumottu A:lla 21.5.1999/694.

19 § (25.3.1994/233)

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkamies on velvollinen ylijohtajan sekä johtajan, tutkimusyksikön johtajan tai muun yksikönjohtajan määräyksestä suorittamaan sellaisenkin yksikön tehtäviä, johon hän ei kuulu.

20 § (25.3.1994/233)

Ylijohtajalla, johtajalla ja tutkimusyksikön johtajalla, jolla on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, on professorin arvonimi.

21 §

Tarkemmat määräykset eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen organisaatiosta sekä toimintayksiköiden henkilöstön tehtävistä, toimivallasta ja asioiden käsittelystä laitoksessa annetaan työjärjestyksessä ja sen nojalla tarvittaessa annettavissa toimintayksiköiden työjärjestyksissä.

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja. Muun toimintayksikön työjärjestyksen vahvistaa asianomaisen yksikön päällikkö.

Voimaantulo
22 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen ja maatilahallituksen lakkautettavan viran haltija voidaan siirtää tai nimittää hänelle soveltuvaan virkaan eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksessa sen estämättä, mitä tässä asetuksessa on säädetty kelpoisuusvaatimuksista, sekä virat täyttää niitä haettavaksi julistamatta ja johtoryhmää kuulematta.

Ne valtion eläinlääketieteellisen laitoksen ja maatilahallituksen virkamiehet, joilla on tämän asetuksen voimaan tullessa professorin arvonimi ja jotka siirretään tämän asetuksen mukaiseen virkaan, säilyttävät sanotun arvonimen niin kauan kuin ovat tässä virassa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.3.1994/233:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään tai sen nojalla annettavalla työjärjestyksellä määrätään, tämän asetuksen voimaan tullessa johtaja, joka on valvontaosaston päällikkönä, toimii edelleen valvontaosaston tai sitä vastaavan, työjärjestyksellä määrättävän toimintayksikön johtajana.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

24.10.1997/953:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

21.5.1999/694:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.