Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

27.11.1992/1121

Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain (1072/92) 9 §:n nojalla:

1 § (12.11.1999/1039)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päällikkönä on ylijohtaja. Lisäksi oikeusturvakeskuksessa on apulaisjohtajia sekä muuta toiminnan edellyttämää virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

2 § (12.11.1999/1039)

Ylijohtaja johtaa terveydenhuollon oikeusturvakeskusta ja vastaa siitä, että terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.

Apulaisjohtajan tulee avustaa ylijohtajaa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen johtamisessa työjärjestyksessä määrättävällä tavalla.

3 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa on terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta, raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunta, kastroimisasioiden lautakunta ja oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta.

4 § (12.11.1999/1039)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee lautakunta, ylijohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu. Asiat ratkaistaan esittelystä.

5 § (12.11.1999/1039)

Ylijohtaja ratkaisee ne asiat, joita ei ole säädetty lautakunnan päätettäviksi taikka anneta työjärjestyksessä muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen myös sellaisen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava.

6 §

Lautakunnassa ratkaistaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa, raskauden keskeyttämistä, steriloimista, kastroimista ja oikeuspsykiatriaa koskevat asiat siten kuin jäljempänä säädetään.

Lautakunnat ovat päätösvaltaisia täysilukuisina.

7 §

Sosiaali- ja terveysministeriö kutsuu terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen esityksestä lautakuntien jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan jäsenillä tulee olla yksi tai useampi henkilökohtainen varajäsen.

8 § (12.11.1999/1039)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lautakunnassa esittelee asian ylijohtajan määräämä virkamies. Lautakunnassa sihteerinä toimii ylijohtajan määräämä henkilö.

9 §

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa käsitellään ja ratkaistaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen valvottavaksi säädetyn terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista, menettämistä ja takaisinsaamista sekä kurinpitoa koskevat asiat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa lautakunnassa on puheenjohtaja, jonka tulee olla terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen virkamies, ja neljä muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee edustaa lääketieteellistä ja yhden oikeustieteellistä asiantuntemusta ja yhden sitä ammattialaa, minkä harjoittajaa koskeva asia kulloinkin on käsiteltävänä.

10 §

Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnassa käsitellään ja ratkaistaan raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevat hakemukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa lautakunnassa on puheenjohtaja, jonka tulee olla terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen virkamies, ja kolme muuta jäsentä. Yhden jäsenistä tulee edustaa oikeustieteellistä, yhden lääketieteellistä ja yhden sosiaalista asiantuntemusta. Lautakunnan on tarvittaessa kuultava psykiatrian, synnytysopin ja perinnöllisyyslääketieteen asiantuntijoita.

11 §

Kastroimisasioiden lautakunnassa käsitellään ja ratkaistaan kastroimista koskevat hakemukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa lautakunnassa on puheenjohtaja, jonka tulee olla terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen virkamies, ja neljä muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee edustaa oikeuslääketieteellistä, yhden oikeustieteellistä, yhden psykiatrista ja yhden endokrinologista asiantuntemusta.

12 § (7.5.1997/432)

Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnassa käsitellään ja ratkaistaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 45 §:ssä tarkoitetut henkilön mielentilaa tai vaarallisuutta koskevat lausuntoasiat, asiat, jotka koskevat rikoksesta syytetyn tai epäillyn taikka mielentilansa vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätetyn henkilön määräämistä psykiatriseen sairaalahoitoon tai hoidettavaksi erityishuoltolaitoksessa sekä asiat, jotka koskevat tällaisen hoidon lopettamista. (26.10.2006/930)

Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnassa on puheenjohtaja, jonka tulee olla terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen virkamies, ja kolme muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee edustaa oikeustieteellistä sekä kahden psykiatrista asiantuntemusta, joista toisen tulee edustaa samalla kunnallista terveydenhuoltoa. Käsiteltäessä henkilön määräämistä hoidettavaksi erityishuoltolaitoksessa osallistuu asian käsittelyyn lisäksi kehitysvammahuollon asiantuntemusta edustava jäsen.

13–13 c §

13–13 c § on kumottu A:lla 14.12.2000/1138.

14 § (12.11.1999/1039)

Ylijohtajalla on kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Apulaisjohtajalla on kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

15 § (12.11.1999/1039)

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Ylijohtaja nimittää tai ottaa muun henkilöstön.

16 § (12.11.1999/1039)

Ylijohtajalle myöntää virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriö. Apulaisjohtajalle virkavapauden myöntää ylijohtaja. Virkavapauden myöntämisestä muille virkamiehille määrätään työjärjestyksessä.

17 §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää siitä virkavapauden.

18 § (12.11.1999/1039)

Ylijohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii ylijohtajan määräämä apulaisjohtaja.

Apulaisjohtajan sijaisena toimii ylijohtajan määräämä virkamies, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

19 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi kutsua oikeusturvakeskuksen pysyviksi asiantuntijoiksi enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka edustavat oikeusturvakeskuksen kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyväksi asiantuntijaksi suostunut henkilö on velvollinen antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua oikeusturvakeskukselle ja lääninhallituksille.

20 §

Oikeusturvakeskuksen lautakuntien jäsenet sekä pysyvät asiantuntijat saavat suorittamistaan tehtävistä palkkiota ja matkakustannusten korvausta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.

21 §

Tarkemmat määräykset oikeusturvakeskuksen sisäisestä työnjaosta, asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta sekä toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja. (12.11.1999/1039)

22 § (15.3.2001/226)

22 § on kumottu A:lla 15.3.2001/226.

23 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö nimittää ja siirtää asetuksen voimaantulosta lukien terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen virkamiehet. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ottaa viraston perustamisen yhteydessä ensimmäisellä kerralla viran väliaikaisen hoitajan, myöntää virkavapauden ja ottaa viransijaisen.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen 1 päivänä joulukuuta 1992 perustettavat virat saadaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettavaksi julistamatta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.6.1995/950:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

7.5.1997/432:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

22.8.1997/806:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

12.11.1999/1039:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

14.12.2000/1138:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

15.3.2001/226:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2001.

26.10.2006/930:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.