Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

9.10.1992/912

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/92) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (24.11.2022/957)
Soveltamisala

Hyvinvointialueen järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista saa periä tässä asetuksessa säädetyt maksut, jollei erikseen toisin säädetä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään hyvinvointialueesta, sovelletaan Helsingin kaupunkiin ja HUS-yhtymään siltä osin kuin ne järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) palvelun käyttäjällä yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua tai johon palvelu kohdistuu; sosiaalihuoltolain (1301/2014) 18 a §:ssä tarkoitetussa lapsiperheen kotipalvelussa, lapselle annettavassa mainitun lain 19 a §:ssä tarkoitetussa kotihoidossa ja lapselle annettavassa terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitetussa kotisairaanhoidossa palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat tai muut huoltajat; (24.11.2022/957)

2) perheellä yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia; (30.12.1992/1648)

3) hoitopäivällä henkilön laitoshoitoon tulopäivää, sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia ja laitoksesta lähtöpäivää; sekä (23.10.1998/772)

4) kotona annettavalla palvelulla sosiaalihuoltolain 18 a §:ssä tarkoitettua lapsiperheen kotipalvelua, 19 §:ssä tarkoitettuja tukipalveluja ja 19 a §:ssä tarkoitettua kotihoitoa sekä terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitettua kotisairaanhoitoa. (24.11.2022/957)

2 luku

Avopalvelujen maksut

3 §
Kotona annettava palvelu (30.12.1992/1648)

1–3 momentit on kumottu A:lla 20.5.2021/417.

4 momentti on kumottu A:lla 24.11.2022/957.

Tilapäisestä kotona annettavasta palvelusta voidaan periä hyvinvointialueen päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä kuitenkin enintään 19,20 euroa lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 12,20 euroa muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa jatkuvaa kotisairaanhoitoa. (24.11.2022/957)

Palvelun käyttäjän kotona annetusta erikoissairaanhoidosta voidaan periä 8 §:n mukainen maksu. Sarjassa annettavasta hoidosta saa kuitenkin periä enintään 11 §:n mukaisen maksun. (23.12.1999/1309)

7 momentti on kumottu A:lla 24.11.2022/957.

4 § (18.4.1997/343)

4 § on kumottu A:lla 18.4.1997/343.

5 § (4.5.2023/815)

5 § on kumottu A:lla 4.5.2023/815, joka tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

5 §
Asumispalvelut

Milloin henkilö saa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/87) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun palveluasumisen erityiskustannuksiin korvausta muun lain nojalla, voidaan palvelusta periä enintään saatua korvausta vastaava maksu. Maksu ei saa kuitenkaan ylittää palveluasumisen aiheuttamia kustannuksia.

6 § (4.5.2023/815)

6 § on kumottu A:lla 4.5.2023/815, joka tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

6 §
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.

7 § (11.11.2021/931)
Terveyskeskuksen avohoidon maksut

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä terveyskeskuksen ylläpitäjän päätöksen mukainen maksu, joka voi olla:

1) enintään 41,80 euron vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu; jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä 20,90 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta; tai

2) enintään 20,90 euron käyntimaksu; maksun saa kuitenkin periä ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana.

Terveyskeskuksen päivystyksessä voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä arkisin kello 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 1 momentissa säädetyn maksun sijasta enintään 28,70 euroa käynniltä. Päivystyskäynnistä perittyä maksua ei oteta huomioon laskettaessa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja käyntejä.

Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta voidaan periä enintään 11,60 euroa hoitokerralta.

8 §
Sairaalan poliklinikkamaksu

Terveydenhuoltolain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettua erikoissairaanhoitoa toteuttavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voidaan periä enintään 41,80 euroa käynniltä. Sama maksu voidaan periä kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin kello 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. (24.11.2022/957)

Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta hoidosta.

Jos potilas poliklinikalla suoritetun tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi sairaalaan hoidettavaksi, peritään häneltä 1 momentissa säädetyn maksun sijasta 12 §:ssä säädetty maksu.

8 a § (5.12.2001/1168)
Päiväkirurgia

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleis-anestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä, voidaan periä 8 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 136,90 euroa. (11.11.2021/931)

Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, voidaan häneltä periä 1 momentissa säädetyn maksun lisäksi 12 §:ssä säädetty hoitopäivämaksu.

8 b § (23.12.1999/1309)
Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset

Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, joihin ei liity muita tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä, voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu.

9 §
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan periä perusmaksuna enintään 10,30 euroa käynniltä, kun hoidon antaa suuhygienisti. Hammaslääkärin antamasta hoidosta voidaan perusmaksuna periä enintään 13,30 euroa ja erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta enintään 19,50 euroa käynniltä. (11.11.2021/931)

Edellä 1 momentissa säädetyn perusmaksun lisäksi voidaan kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä periä enintään seuraavat maksut:

1) kuvantamistutkimukset:

a) hammaskuva 8,50 euroa;

b) leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 19,20 euroa;

2) ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 8,50 euroa käyntikerralta;

3) tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, seuraavasti:

a) 8,50 euroa vaativuusluokkaan 0–2 kuuluvasta toimenpiteestä;

b) 19,20 euroa vaativuusluokkaan 3 ja 4 kuuluvasta toimenpiteestä;

c) 38 euroa vaativuusluokkaan 5–7 kuuluvasta toimenpiteestä;

d) 55,60 euroa vaativuusluokkaan 8–10 kuuluvasta toimenpiteestä;

e) 78 euroa vaativuusluokkaan 11 tai sitä suurempaan vaativuusluokkaan kuuluvasta toimenpiteestä;

4) proteettiset toimenpiteet:

a) proteesin pohjaus 55,60 euroa;

b) proteesin korjaus 38 euroa;

c) akryyliosa- ja kokoproteesi 186 euroa;

d) kruunut ja sillat 186 euroa hampaalta;

e) rankaproteesi 225,70 euroa.

(11.11.2021/931)

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjen maksujen lisäksi voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle.

Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina.

Edellä 1–4 momentissa säädettyjä maksuja ei saa periä alle 18-vuotiailta. Siltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus mainitun lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. (24.11.2022/957)

9 a § (13.6.2001/506)
Suun ja leukojen erikoissairaanhoito

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta voidaan periä 9 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 8 §:n 1 momentissa tai 8 a §:ssä säädetty maksu silloin kun tutkimuksen ja hoidon perusteena on:

a) hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö,

b) vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö,

c) pään ja leukojen alueen kiputila,

d) kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito taikka

e) muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito.

10 § (26.11.2009/951)
Sairaankuljetus

Sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta voidaan periä enintään valtioneuvoston asetuksella vahvistetun taksan mukainen maksu. Tämä maksu voidaan periä myös silloin, kun annetun ensihoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa.

Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä lääkärin määräämästä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta terveyskeskuksen tai sairaalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon.

Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaan vakuutetulla on oikeus saada sairaankuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista korvausta siten kuin mainitussa laissa säädetään.

11 §
Sarjassa annettava hoito

Sarjassa annettavasta hoidosta, kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta sekä muusta vastaavasta hoidosta voidaan periä enintään 11,60 euroa hoitokerralta. Maksu saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. (11.11.2021/931)

Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta eikä terveyskeskuksessa annetusta hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta.

3 luku

Laitoshoidon maksut

12 § (19.6.2008/464)
Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 22,80 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 49,60 euroa hoitopäivältä. Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa eikä sairaalassa tai sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksuja ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/1990) 9 c §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. (24.11.2022/957)

Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy.

13 §
Päivä- ja yöhoidon maksu

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), voidaan häneltä periä 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 22,80 euroa vuorokaudessa. (11.11.2021/931)

2 momentti on kumottu A:lla 4.5.2023/815, joka tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu: (4.5.2023/815)

Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta hoidosta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta erityishuollosta, polikliinisesta päihdehuollosta eikä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetusta suojatyöstä. Maksua ei saa periä myöskään alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

14 §
Kuntoutushoidon maksut

Vammaispalvelulain (675/2023) 2 §:ssä tarkoitetulle vammaiselle henkilölle ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitetussa erityishuollossa olevalle henkilölle terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta saadaan periä enintään 18,80 euroa hoitopäivältä. (29.9.2023/950)

A:lla 950/2023 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Vammaiselle henkilölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 29 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 17,10 euroa hoitopäivältä. (11.11.2021/931)

Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

15 § (27.3.2003/251)
Pitkäaikainen laitoshoito

Ennen pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämistä maksun määräämisestä päättävän viranomaisen tulee selvittää, onko palvelun käyttäjä ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa tai onko hänellä alaikäisiä lapsia, joiden elatus on ollut kokonaan tai osittain riippuvainen palvelun käyttäjän tuloista. Selvityksessä tulee myös ottaa huomioon, mitä lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) 3 §:n 2 momentissa säädetään vanhempien vastuusta 18 vuotta täyttäneen lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. Selvityksen perusteella maksu tulee määrätä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 7 c §:n 2 momentin ja 10 c §:n säännös huomioon ottaen siten, että hoidettavan kanssa yhteistaloudessa eläneen henkilön ja alaikäisten lasten elatus sekä 18 vuotta täyttäneen oikeus saada vanhemmiltaan avustusta koulutuskustannuksiinsa tulevat asianmukaisesti turvatuiksi.

4 luku

Työterveyshuollon maksut

16 § (22.12.1994/1335)
Työterveyshuollon maksut

Hyvinvointialueen järjestämistä tai tuottamista terveydenhuoltolain 18 §:n 1 momentissa ja 19 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista työterveyshuoltopalveluista ja mainitun lain 18 §:n 3 momentissa tarkoitetuista sairaanhoito- ja muista terveydenhuoltopalveluista työnantaja on velvollinen suorittamaan maksut tai korvaukset, joiden suuruuden hyvinvointialue päättää. (24.11.2022/957)

Maksujen perusteina käytetään hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamisesta aiheutuvia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia. Tällaisia kustannuksia ovat henkilöstön palkkakustannukset, niistä maksetut pakolliset palkkasivukustannukset, muut työterveyshuollon toteuttamisesta aiheutuneet käyttökustannukset sekä työterveyshuollon järjestämiseksi välttämättömän laitteiston ja kaluston hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään työnantajan velvollisuudesta, koskee myös yrittäjää hänen ostaessaan hyvinvointialueelta terveydenhuoltolain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua työterveyshuoltoa. Yrittäjältä perittävistä maksuista vähennetään korvaukset, jotka kansaneläkelaitos suorittaa hyvinvointialueelle sairausvakuutuslain 13 luvun 8 §:n nojalla. (24.11.2022/957)

17–18 §

17–18 § on kumottu L:lla 22.12.1994/1335.

5 luku

Muut maksut

19 § (20.5.2021/417)

19 § on kumottu A:lla 20.5.2021/417.

20 § (17.11.2011/1147)
Lastensuojelun maksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 7 §:n 1 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän keskensä maksukyvyn mukaan.

Lapsen tai nuoren tuloista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 §:n 2 ja 3 momentin perusteella perittävä maksu lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista voi olla enintään 1 860,20 euroa kuukaudessa. Perittävä maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. (11.11.2021/931)

21 § (4.5.2023/815)
Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvä ylläpito

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitetussa erityishuollossa olevan henkilön täydestä ylläpidosta lyhytaikaisessa laitoshoidossa saadaan periä 12 §:ssä tarkoitettu maksu ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:ssä tarkoitettu maksu.

A:lla 815/2023 muutettu 21 § tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

21 § (27.3.2003/251)
Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvä ylläpito

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin 12 §:ssä säädetään ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:ssä säädetään.

22 § (4.5.2023/815)

22 § on kumottu A:lla 4.5.2023/815, joka tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

22 §
Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito

Hyvinvointialueen hengityshalvauspotilaalle järjestämä hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia. Hoito tulee järjestää sairaalassa tai sairaalan kirjoista poistamatta kotihoidossa. (24.11.2022/957)

Hengityshalvauspotilaaksi katsotaan henkilö, joka tarvitsee hengityshalvauksen johdosta pitkäaikaista hoitoa hengityshalvauslaitteessa tai lyhytaikaisempaakin hoitoa hengityshalvauslaitteessa edellyttävä hengityshalvaus, milloin se on aiheutunut poliosta tai sellaisesta muusta tartuntataudista, jonka sosiaali- ja terveysministeriö katsoo polioon verrattavaksi.

23 § (24.11.2022/957)
Maksu lääkärintodistuksesta

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 51,50 euroa, jollei kyse ole sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta maksuttomasta perusterveydenhuollon todistuksesta tai lausunnosta. Ajokorttilaissa (386/2011) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan kuitenkin periä enintään 61,80 euroa.

24–25 §

24–25 § on kumottu A:lla 20.5.2021/417.

26 § (19.6.2008/464)

26 § on kumottu A:lla 19.6.2008/464.

5 a luku (23.12.1999/1309)

Terveydenhuollon maksukatto

26 a–26 b §

26 a–26 b § on kumottu A:lla 20.5.2021/417.

6 luku

Maksukyvyn mukaan määräytyviin maksuihin vaikuttavat tekijät

27 § (20.5.2021/417)

27 § on kumottu A:lla 20.5.2021/417.

28 § (27.3.2003/251)

28 § on kumottu A:lla 27.3.2003/251.

28 a–31 §

28 a–31 § on kumottu A:lla 20.5.2021/417.

7 luku

Erinäiset säännökset

32 §
Maksun periminen poissaolon ajalta

1–4 momentit on kumottu A:lla 20.5.2021/417.

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta ei saa periä 12 §:ssä tarkoitettua maksua niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin palvelun käyttäjä on hoitojakson aikana poissa laitoksesta. (22.12.1993/1386)

33 § (20.5.2021/417)

33 § on kumottu A:lla 20.5.2021/417.

33 a § (19.6.2008/464)
Indeksitarkistukset

Tämän asetuksen 3 §:n 5 momentissa, 7 §:ssä, 8 §:n 1 momentissa, 8 a §:n 1 momentissa, 9 §:n 1 ja 2 momentissa, 11 §:n 1 momentissa, 12 §:n 1 momentissa, 13 §:n 1 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 §:n 2 momentissa ja 23 §:ssä säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. (4.5.2023/815)

A:lla 815/2023 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.1.2025. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Tämän asetuksen 3 §:n 5 momentissa, 7 §:ssä, 8 §:n 1 momentissa, 8 a §:n 1 momentissa, 9 §:n 1 ja 2 momentissa, 11 §:n 1 momentissa, 12 §:n 1 momentissa, 13 §:n 1 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 §:n 2 momentissa, 23 §:ssä, 25 §:n 1 momentissa ja 26 a §:n 3 momentissa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon.

2 momentti on kumottu A:lla 20.5.2021/417.

Indeksitarkistukset tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä.

Sosiaali- ja terveysministeriön on julkaistava indeksillä tarkistetut euromäärät Suomen säädöskokoelmassa tarkistusvuoden marraskuun aikana.

34 §
Ohjeet

Tarkemmat ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

35 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) sosiaalipalveluista perittävistä maksuista 2 päivänä joulukuuta 1983 annettu asetus (887/83);

2) terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä maaliskuuta 1972 annettu asetus (206/72);

3) terveyskeskukselle työterveyshuollosta perittävistä maksuista ja korvauksista 15 päivänä joulukuuta 1978 annettu asetus (984/78); sekä

4) erikoissairaanhoidosta perittävistä maksuista ja korvauksista 21 päivänä joulukuuta 1990 annettu asetus (1248/90).

Edellä 3, 4 ja 9 §:ssä säädettyjen maksujen sijasta voidaan kotona annettavasta palvelusta, lasten päivähoidosta sekä suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta periä maksut joulukuun 31 päivään 1993 sen suuruisena kuin 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa asetuksissa on vastaavista palveluista säädetty. (30.12.1992/1648)

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, kotona annettavasta palvelusta voidaan edelleen periä maksuja joulukuun 31 päivään 1993 noudattaen kotipalveluista perittäviä maksuja koskevasta kokeilusta annettua asetusta (1090/90). (30.12.1992/1648)

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. (30.12.1992/1648)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1992/1648:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

22.12.1993/1386:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

22.12.1994/1335:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

17.2.1995/200:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 1997.

12.12.1996/1089:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.3.1997/290:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

18.4.1997/343:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

23.10.1998/772:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1998.

17.9.1999/904:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

23.12.1999/1309:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13.6.2001/506:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, terveyskeskusta ylläpitävä kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevaa 9 §:n 2 momenttia voidaan soveltaa 31 päivään joulukuuta 2001 saakka. Maksujen perusteena käytetään tällöin kansaneläkelaitoksen 8 päivänä huhtikuuta 1998 vahvistamaa sairasvakuutuskorvaustaksaa.

5.12.2001/1168:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämän asetuksen voimaantullessa kotona annettavia palveluja saavien ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien maksut tulee tarkistaa tämän asetuksen mukaisiksi 31 päivään maaliskuuta 2002 mennessä.

Vuonna 2001 maksettu 7 §:n 1 momentin mukainen terveyskeskuksen vuosimaksu on voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 12 kuukautta maksupäivästä lukien.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

27.12.2001/1482:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

27.3.2003/251:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003.

24.4.2003/328:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Maksut, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 §:ssä tarkoitettuja, huhtikuussa 2003 annettuja palveluja, on muutettava viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2003 ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen asetuksen 29 §:n mukaisiksi.

Maksut 2 momentissa tarkoitetuista palveluista, jotka annetaan tämän asetuksen voimaan tultua, on määrättävä viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2003 tämän asetuksen mukaisiksi.

28.6.2007/745:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

20.12.2007/1366:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

19.6.2008/464:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Asetuksen 3 §:n 5 momentissa, 7 §:ssä, 8 §:n 1 momentissa, 8 a §:n 1 momentissa, 9 §:n 1 ja 2 momentissa, 11 §:n 1 momentissa, 12 §:n 1 momentissa, 13 §:n 1 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 §:n 2 momentissa, 23 §:ssä, 25 §:n 1 momentissa ja 26 a §:n 3 momentissa säädetyt euromäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 2007 tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Asetuksen 3 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 33 §:ssä säädetyt euromäärät vastaavat sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu vuodelle 2007 työntekijän eläkelain 98 §:n soveltamista varten.

26.11.2009/951:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2009.

26.11.2009/958:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

17.12.2009/1099:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

17.11.2011/1147:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

27.12.2012/1064:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

21.11.2013/825:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

23.10.2014/842:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

19.11.2015/1350:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

23.11.2017/773:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

7.11.2019/1056:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

20.5.2021/417:

Tämän asetuksen 1 §:n 1 kohta tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 ja 1 §:n 2 kohta 1 päivänä tammikuuta 2022.

11.11.2021/931:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

24.11.2022/957:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

4.5.2023/815:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025. (29.9.2023/950)

29.9.2023/950:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.