Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

5.12.1991/1419

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/91) 47 §:n nojalla:

Hyödyllisyysmallihakemus ja päiväkirja
1 §

Hyödyllisyysmallihakemuksen muodostaa kirjelmä (hakemuskirja) liitteineen.

Tämän asetuksen hyödyllisyysmallihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain:

1) suomalaiseen hyödyllisyysmallihakemukseen;

2) kansainväliseen hakemukseen, jota on jatkettu Suomen osalta hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti tai joka on otettu käsiteltäväksi patenttilain (550/67) 38 §:n mukaisesti; ja

3) eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, joka on muunnettu kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) 8 tai 8 a §:n mukaisesti. (6.11.2008/701)

(26.2.1996/119)
2 §

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja siinä tulee olla:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

2) keksijän nimi ja osoite;

3) hyödyllisyysmallihakemuksessa tarkoitetun keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys;

4) ilmoitus siitä, pyydetäänkö hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 5 §:n mukaista etuoikeutta; (6.11.2008/701)

5) jos useat yhdessä hakevat hyödyllisyysmallin rekisteröintiä, ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu tai, jos hakijat käyttävät asiamiestä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta vastaanottamaan rekisteriviranomaisen ilmoitukset; (6.11.2008/701)

6) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukaista tutkimusta; (22.12.1995/1701)

7 kohta on kumottu A:lla 6.11.2008/701.

8) biologisen materiaalin talletuksesta patenttiasetuksen (669/1980) 17 b §:ssä tarkoitettua ilmoitusta vastaava ilmoitus; ja (6.11.2008/701)

9) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä. (22.12.1995/1701)

3 § (22.12.1995/1701)

Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) keksinnön selitys ja keksinnön havainnollistamiseksi tarpeelliset kuvat sekä yksi tai useampi suojavaatimus;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, osoitus valtuutuksesta; (6.11.2008/701)

3) jos joku muu kuin hakija on tehnyt keksinnön, lausunto, jossa näytetään toteen hakijan oikeus keksintöön; sekä (6.11.2008/701)

4 kohta on kumottu A:lla 6.11.2008/701.

5) jos hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukaista tutkimusta on pyydetty, todistus tutkimusmaksun suorittamisesta.

4 §

Jollei asiakirjaa ole laadittu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaisella kielellä, on hakijan annettava rekisteriviranomaiselle myös sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Kun on kysymys muusta asiakirjasta kuin selityksestä tai suojavaatimuksesta, rekisteriviranomainen voi kuitenkin olla vaatimatta käännöstä tai hyväksyä käännöksen muulle kielelle kuin suomeksi tai ruotsiksi.

5 § (6.11.2008/701)

Kun hyödyllisyysmallihakemus tehdään hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta tai eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta, hakemuksen yhteydessä tulee ilmoittaa, milloin hakemuksen perustana oleva patenttihakemus tai eurooppapatenttia koskeva hakemus on tehty tai katsotaan tehdyksi ja mikä on sen hakemusnumero. Tällaiseen muuntamalla tehtyyn hyödyllisyysmallihakemukseen liitetään viran puolesta patenttihakemuksesta tarpeellisten asiakirjojen jäljennökset selityksen, suojavaatimusten ja kuvien jäljennöksiä lukuun ottamatta. Kun eurooppapatenttia koskeva hakemus muunnetaan hyödyllisyysmallihakemukseksi, hakijan tulee toimittaa kaikki hakemukseen liittyvät asiakirjat.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 18 §:n mukaista rekisteröinnin lykkäämistä on pyydettävä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisen yhteydessä tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa tekemispäivästä.

5 a § (6.11.2008/701)

Muunnettaessa eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 a §:n mukaisesti kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä patenttiasetuksen 52 r ja 52 s §:ssä säädetään. Hakemusmaksun osalta noudatetaan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 7 §:n 2 momenttia.

6 § (6.11.2008/701)

Rekisteriviranomainen merkitsee hyödyllisyysmallihakemuksen hakemusnumeron ja tekemispäivän.

7 § (27.10.2011/1099)

7 § on kumottu A:lla 27.10.2011/1099.

8 §

Jos rekisteriviranomaiselle tehdään ilmoitus, että keksintö, johon on haettu hyödyllisyysmallioikeutta, on siirtynyt toiselle, tämä on merkittävä hakijaksi päiväkirjaan ainoastaan, jos siirto on näytetty toteen.

Etuoikeus
9 § (6.11.2008/701)

Saadakseen hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 5 §:ssä mainitun etuoikeuden on hakijan pyydettävä sitä Suomessa tehdyssä hakemuksessa ja siinä ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä niin pian kuin mahdollista sen numero. Jos hakemus tehdään muuntamalla hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti, on etuoikeuspyyntö voimassa ilman erillistä pyyntöä myös uuden, muuntamalla tehdyn hakemuksen osalta.

10 § (6.11.2008/701)

Rekisteriviranomainen voi välipäätöksellä kehottaa hakijaa näyttämään toteen pyydetyn etuoikeuden toimittamalla määräajassa viranomaiselle etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antaman todistuksen hakemuksen tekemispäivästä ja hakijan nimestä sekä saman viranomaisen oikeaksi todistaman jäljennöksen hakemuksesta. Jäljennös on annettava rekisteriviranomaisen määräämässä muodossa.

11 §

Etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen hakemukseen, jossa keksintö on esitetty.

Jos ensimmäisen hakemuksen tekijä tai hänen oikeudenomistajansa on samalle viranomaiselle myöhemmin tehnyt samaa keksintöä tarkoittavan hakemuksen, voidaan myöhempi hakemus esittää etuoikeuden perustaksi edellytyksellä, että sitä tehtäessä aikaisempi hakemus oli peruutettu, jätetty sillensä tai hylätty sen tulematta julkiseksi ja ettei siitä ollut jäänyt voimaan mitään oikeutta eikä se ollut ollut etuoikeuden perustana. Jos etuoikeus on saavutettu myöhemmän hakemuksen perustella, ei aikaisempaan hakemukseen enää voida vedota etuoikeuden saavuttamiseksi.

12 §

Samalle hakemukselle voidaan pyytää etuoikeutta useiden, myös eri maissa tehtyjen hakemusten perusteella.

Suojavaatimus
13 §

Suojavaatimuksen tulee sisältää:

1) keksinnön nimitys;

2) ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintö on uusi (tekniikan taso), jos tällainen ilmoitus on tarpeen; sekä

3) ilmoitus siitä, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista.

Hyödyllisyysmallihakemus voi käsittää useita suojavaatimuksia. Jos hakemuksessa on useita suojavaatimuksia, ne on esitettävä peräkkäin ja numeroitava juoksunumeroilla. (22.12.1995/1701)

Kukin suojavaatimus saa sisältää ainoastaan yhden keksinnön. (22.12.1995/1701)

Jos hyödyllisyysmallihakemus kohdistuu useaan keksintöön, on niiden oltava toisistaan riippuvaisia. Tällöin kaikkien keksintöjen välillä on oltava tekninen yhteys siten, että niille on yhteistä yksi tai useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre. Teknisellä erityispiirteellä tarkoitetaan sellaista teknistä ominaisuutta, joka kussakin keksinnössä, keksintöä kokonaisuutena tarkasteltaessa, merkitsee muutosta tekniikan tasoon verrattuna. (22.12.1995/1701)

Arvioitaessa, onko keksintöjen välillä tekninen yhteys, merkitystä ei ole sillä, onko keksinnöt määritelty erillisissä suojavaatimuksissa vai vaihtoehtoina yhdessä suojavaatimuksessa. (22.12.1995/1701)

Suojavaatimus ei saa sisältää siinä esitettyyn keksintöön nähden asiaan kuulumatonta tai hakijan pyytämään yksinoikeuteen nähden epäolennaista.

Selitys
14 §

Keksinnön selitys saa sisältää ainoastaan sellaista, mikä on tarpeen keksinnön selventämiseksi. Jos on tarpeen käyttää uutta tai sellaista ammattisanaa, joka ei ole yleisesti hyväksytty, se on selitettävä. Merkit ja mittayksiköt eivät saa poiketa niistä, joita Suomessa yleensä käytetään.

Jos keksintö koskee biologista materiaalia tai keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia ja näyte tästä biologisesta materiaalista on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan talletettava, hakijan tulee hakemusasiakirjoissa esittää kaikki ne tiedot materiaalin tunnusmerkeistä, jotka ovat oleellisia ja jotka ovat hakijan tiedossa. Talletuksesta on ilmoitettava rekisteriviranomaiselle. Mitä patenttiasetuksen 17 a §:ssä, 17 b §:n 3 ja 4 momentissa, 17 c §:ssä sekä 25 a, 25 c ja 25 d §:ssä säädetään biologisen materiaalin talletuksesta, koskee soveltuvin osin hyödyllisyysmallihakemukseen liittyvän biologisen materiaalin talletusta. (6.11.2008/701)

Kuvat
15 §

Kuvalla tarkoitetaan piirustusta, valokuvaa tai muuta vastaavaa. Kuvien tulee olla niin tarkat, että niistä selvästi käy ilmi se, mitä halutaan suojata. Kuvien tulee olla mustavalkoisia ja toisintamiskelpoisia. Ne eivät saa olla A4 -kokoa isompia.

Hyödyllisyysmallihakemuksen muutokset
16 §

Suojavaatimusta ei saa muuttaa siten, että se tulee sisältämään sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta. Jos vaatimusta muutetaan siten, että se tulee sisältämään uusia määritteitä, hakijan tulee samanaikaisesti ilmoittaa, mistä vastaava seikka on löydettävissä alkuperäisestä hakemuksesta.

Jos alkuperäisissä hakemusasiakirjoissa on esitetty useita keksintöjä, hakija voi jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Jakamalla aikaansaatu uusi hakemus ei voi käsittää mitään sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. (22.12.1995/1701)

Jos hakemus jaetaan sen vuoksi, että se käsittää yhtä useamman toisistaan riippumattoman keksinnön, ja keksintöjen välillä ei ole teknistä yhteyttä, uusi hakemus on katsottava tehdyksi samanaikaisesti kuin alkuperäinen hakemus vain, jos uusi hakemus on tehty viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun alkuperäinen hakemus oli supistettu. (22.12.1995/1701)

Hyödyllisyysmallirekisteri
17 §

Hyödyllisyysmalli merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin, jos se täyttää hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 1 §:n 2–4 momentin sekä 6–12 §:n vaatimukset. (6.11.2008/701)

Rekisteriin merkitään:

1) hyödyllisyysmallihakemuksen päiväkirjanumero sekä hyödyllisyysmallin rekisterinumero ja kansainvälisen patenttiluokituksen mukaiset luokat; (22.12.1995/1701)

2) hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite;

3) jos hyödyllisyysmallioikeuden haltijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi ja osoite;

5) seuraavat päivämäärät:

a) hakemuksen tekemispäivä;

b) jos hyödyllisyysmallihakemus on saatu hyödyllisuusmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta, patenttihakemuksen tekemispäivä;

c) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero; (6.11.2008/701)

d) jos hakemus on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten rekisteriviranomaiselle sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero; (6.11.2008/701)

e) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

f) hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivä;

6) pyydetty etuoikeus sekä ilmoitus siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero; (22.12.1995/1701)

7) jos hakemus on tehty jakamalla, alkuperäisen hakemuksen numero; (22.12.1995/1701)

8) onko hakemukselle tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukainen tutkimus; (22.12.1995/1701)

9) jos keksintö koskee biologista materiaalia tai keksintöä toteutettaessa on käytettävä biologista materiaalia, onko näyte biologisesta materiaalista talletettu; sekä (6.11.2008/701)

10) keksinnön nimitys ja kuva. (22.12.1995/1701)

17 a § (6.11.2008/701)

Rekisteriviranomainen julkaisee hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 17 §:n 2 momentin mukaisen suojavaatimusjulkaisun, kun hyödyllisyysmalli on tullut julkiseksi.

Suojavaatimusjulkaisu sisältää ensimmäisen suojavaatimuksen ja mahdollisen kuvan. Lisäksi siinä on seuraavat tiedot:

1) hakemuksen päiväkirjanumero, rekisterinumero ja luokat;

2) hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi ja osoite;

3) mahdollisen asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi;

5) keksinnön nimitys;

6) hakemuksen saapumispäivä ja tekemispäivä;

7) jos hakemus on tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta, tällaisen hakemuksen tekemispäivä;

8) jos hakemus on tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 tai 8 a §:n mukaisesti muuntamalla eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten rekisteriviranomaiselle sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

9) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

10) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

11) hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivä;

12) pyydetty etuoikeus, sekä ilmoitus siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero;

13) jos hakemus on tehty jakamalla, alkuperäisen hakemuksen numero;

14) onko hakemukselle tehty hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n mukainen tutkimus; sekä

15) jos hakemukseen kuuluu biologisen materiaalin talletus, ilmoitus siitä laitoksesta, jossa talletus on, sekä numero, jonka laitos on talletukselle antanut.

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suojavaatimusjulkaisussa on oltava 2 momentissa mainittujen tietojen lisäksi tieto siitä, milloin rekisteriviranomainen on tehnyt lainvoimaisen päätöksen osamitätöinnistä.

18 § (22.12.1995/1701)

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun hyödyllisyysmallin rekisteröintiä koskevan kuulutuksen tulee sisältää hyödyllisyysmallin rekisterinumero ja kansainvälisen patenttiluokituksen mukaiset luokat, keksinnön nimitys ja tarpeelliset kuvat, hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi sekä hakemuksen päiväkirjanumero ja merkintä siitä, onko hakemuksesta tehty mainitun lain 12 §:n mukainen tutkimus.

19 § (18.7.2013/581)

Kun rekisteriviranomaiselle on tehty rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus taikka ilmoitettu hyödyllisyysmallioikeuden siirtämistä tai pakkoluvan myöntämistä koskevan kanteen nostamisesta, siitä tehdään merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin.

Kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu jäljennös asian ratkaisusta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 23 §:n tai hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 44 c §:n mukaisesti tai kun rekisteriviranomainen on 1 momentissa tarkoitetussa asiassa ratkaissut rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, siitä tehdään merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin. Ratkaisun saatua lainvoiman, sen pääasiallisesta sisällöstä on lisäksi tehtävä merkintä rekisteriin.

20 §

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 28 ja 29 §:ssä tarkoitetun merkinnän tulee sisältää oikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä hyödyllisyysmallioikeuden siirtymisen, käyttöluvan luovutuksen tai panttauksen päivämäärä. Käyttöluvan osalta on pyynnöstä merkittävä, onko hyödyllisyysmallioikeuden haltijan oikeutta myöntää muita käyttölupia rajoitettu.

Jollei kysymystä merkinnän tekemisestä välittömästi voida ratkaista, on rekisteriin kuitenkin merkittävä, että merkintää on pyydetty.

Edellä olevia 1 momentin säännöksiä on vastaavasti sovellettava pakkoluvan ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden merkitsemiseen.

21 §

Milloin hyödyllisyysmallioikeus on ulosmitattu, tehdään siitä ilmoituksen perusteella merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin.

Rekisteriin merkitään myös ilmoitus asiamiestä koskevasta muutoksesta.

22 §

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija ilmoittaa hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 33 §:n 1 momentin mukaan luopuvansa hyödyllisyysmallinsa rekisteröinnistä ja jos tätä mallia koskeva käyttölupa on merkitty rekisteriin, on käyttöluvan haltijalle ilmoitettava siitä ja varattava hänelle kohtuullinen aika oikeutensa valvomiseksi asiassa ennen kuin hyödyllisyysmalli poistetaan rekisteristä.

23 §

Rekisteröinnin uudistamisesta tehdään merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin.

Uudistamista koskevassa kuulutuksessa on ilmoitettava hyödyllisyysmallin rekisterinumero, uudistetun suoja-ajan alkamispäivä sekä hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi ja osoite.

24 §

Kun rekisteröinti on lakannut, on rekisteriviranomaisen poistettava hyödyllisyysmalli rekisteristä.

Kun hyödyllisyysmalli on poistettu rekisteristä tai kun hyödyllisyysmallioikeus on lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä siirretty toiselle, on rekisteriviranomaisen kuulutettava siitä.

Rekisteriviranomaisen tutkimus (22.12.1995/1701)
24 a § (22.12.1995/1701)

Rekisteriviranomainen ottaa huomioon kaikki seikat, jotka se saa tietoonsa tutkiessaan keksinnön hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 12 §:n 3 momentin mukaisesti. Rekisteriviranomaisen tutkimus suoritetaan Suomen julkisten hyödyllisyysmalli- ja mallihakemusten sekä Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Amerikan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Ranskan, Saksan ja Euroopan patenttiviraston patentti- ja kuulutusjulkaisujen sekä kansainvälisten julkisten patenttihakemusten perusteella. Lisäksi voidaan tutkia muitakin saatavissa olevia julkaisuja, jos se katsotaan aiheelliseksi. Rekisteriviranomainen ilmoittaa tutkimustuloksesta ja antaa siitä lausunnon, jos lausuntoa on erikseen pyydetty.

Kansainvälisiä hakemuksia vastaanottava viranomainen (22.12.1995/1701)
24 b § (22.12.1995/1701)

Patentti- ja rekisterihallitus on hyödyllisyysmallia koskevia kansainvälisiä hakemuksia vastaanottava viranomainen, kun hakija tai joku hakijoista on Suomen kansalainen, luonnollinen henkilö, jolla on kotipaikka Suomessa, Suomen lain mukaan muodostettu oikeushenkilö tai joku, joka harjoittaa liikettä Suomessa.

Hyödyllisyysmallia koskevan kansainvälisen hakemuksen vastaanottamisessa viranomaisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä patenttiasetuksen 46–51 ja 51 a §:ssä säädetään. Suomen käsittävän hyödyllisyysmallia koskevan kansainvälisen hakemuksen jatkamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä patenttiasetuksen 52 ja 52 a–52 c §:ssä säädetään.

Erinäisiä säännöksiä
25 §

Hyödyllisyysmallihakemus luokitellaan kansainvälisen patenttiluokitusjärjestelmän mukaisesti.

26 §

Kuulutukset hyödyllisyysmalliasioissa julkaistaan rekisteriviranomaisen toimittamassa julkaisussa.

Voimaantulosäännös
27 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.1995/1701:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

26.2.1996/119:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

6.11.2008/701:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

27.10.2011/1099:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011.

18.7.2013/581:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.