Seurattu SDK 272/2021 saakka.

8.3.1991/512

Asetus kanavien ja avattavien siltojen liikennesäännöstä (voimassa 31.5.2020 saakka)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 19.6.2019/782, joka on voimassa 1.6.2020 alkaen.

Liikenneministerin esittelystä säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Sen lisäksi mitä vesiliikenteestä muualla säädetään, sovelletaan tätä asetusta valtion sulku- ja avokanavilla sekä avattavien siltojen kautta tapahtuvassa vesiliikenteessä.

Avattavien rautatiesiltojen kautta tapahtuvasta vesiliikenteestä on lisäksi voimassa, mitä valtionrautateiden antamissa avattavien siltojen turvalaitoksia koskevissa käyttösäännöissä määrätään.

Myös yleisellä kulkuväylällä olevien muiden siltojen kautta tapahtuvaan vesiliikenteeseen on soveltuvin osin sovellettava tämän asetuksen säännöksiä.

Tätä asetusta noudatetaan myös vesiliikenteessä Saimaan kanavan Neuvostoliiton puoleisella osalla Neuvostoliitolta vuokratulla alueella Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kesken Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 allekirjoitetun sopimuksen (SopS 40/63) 8 artiklan 2 kappaleen perusteella.

2 §

Tämän asetuksen 1 §:n 4 momentissa mainitun sopimuksen määräysten täyttämisestä Saimaan kanavan vuokra-alueilla ja Suomen viranomaisille kuuluvista tehtävistä niillä huolehtii Saimaan kanavan hoitokunta.

3 §

Sulku- ja avokanavilla sekä avattavien siltojen kautta saavat kulkea sellaiset alukset ja puutavaralautat, jotka täyttävät merenkulkuhallituksen asettamat vaatimukset.

Merenkulkuviranomainen voi kieltää aluksen tai lautan kulkemisen kanavassa tai avattavan sillan kautta:

1) jos jokin aluksen tai puutavaralautan ulottuvuuksista on kanavassa tai avattavan sillan kohdalla sallittua suurempi eikä aluksella ole merenkulkupiirin antamaa lupakirjaa tai erityislupaa;

2) jos alus on siten miehitetty tai lastattu taikka sen koneisto, lasti tai varusteet ovat niin puutteelliset tai muutoin sellaisessa kunnossa, että alus ei pysty turvallisesti kulkemaan tai että se saattaa muutoin häiritä liikennettä taikka aiheuttaa vaurioita kanavan tai avattavan sillan rakenteille tai laitteille;

3) jos puutavaralautta on niin huonosti koottu tai niin vahingoittunut, että se saattaa häiritä muuta liikennettä taikka aiheuttaa vaurioita kanavan tai avattavan sillan rakenteille tai laitteille; tai

4) jos päällikön tai muun ohjaamisesta vastuussa olevan henkilön todetaan olevan sellaisessa tilassa tai jos päällystö muutoin osoittaa ohjaamisessa sellaista huolimattomuutta tai kykenemättömyyttä, että kanavalla tai avattavan sillan kautta kulkemisesta saattaa aiheutua vaaraa kanavan tai avattavan sillan rakenteille tai laitteille taikka muulle liikenteelle.

Kulkemista koskeva kielto tulee voimaan heti. Kieltoa koskeva päätös on kuitenkin alistettava merenkulkupiirille, jonka on käsiteltävä asia kiireellisenä.

4 §

Saimaan kanavan Neuvostoliiton puoleisella osalla saavat kulkea neuvostoliittolaiset alukset, suomalaiset alukset sota-aluksia lukuunottamatta sekä muiden maiden kaupallisia tavarankuljetuksia tai hinauksia suorittavat kauppa-alukset ja huvialukset. Matkustajia saavat kanavan Neuvostoliiton puoleisella osalla kuljettaa vain suomalaiset ja neuvostoliittolaiset alukset ja muiden maiden huvialukset. Sotaväen, aseiden, ampumatarvikkeiden ja muun sotamateriaalin kuljetus kanavan Neuvostoliiton puoleisella osalla muilla kuin Neuvostoliiton aluksilla on kielletty.

5 §

Merenkulkuhallitus määrää päätöksellään liikennekauden pituuden. Liikennekauden pituudesta Saimaan kanavalla sovitaan kuitenkin kunakin vuonna jääolosuhteet huomioon ottaen Saimaan kanavan Suomen ja Neuvostoliiton valtuutettujen kesken.

Merenkulkupiiri voi välttämättömiksi katsomiensa korjaustöiden ajaksi tai muusta erityisestä syystä kuultuaan mahdollisuuksien mukaan liikennöitsijöitä ja uittajia keskeyttää vesiliikenteen. Muutoksista on asianmukaisesti kuulutettava tai muulla tavoin ilmoitettava.

Merenkulkupiiri voi keskeyttää vesiliikenteen vesistön säännöstelyjuoksutuksen ajaksi Taipaleen, Konnuksen, Ahkiolahden, Nerkoon, Lempäälän sekä Kalkkisten kanavilla. Juoksutuksesta aiheutuvista rajoituksista on asianmukaisesti kuulutettava tai muulla tavoin ilmoitettava.

6 §

Aluksen päällikön on ilmoitettava merenkulkuviranomaisille alusta, sen kulkureittiä ja lastia tai aluksen vastuulla olevaa puutavaralauttaa koskevat tiedot.

Ilmoituksen paikkansapitävyys on vaadittaessa todistettava.

7 §

Merenkulkuhallituksella on oikeus antaa soutu-, moottori- ja purjeveneliikennettä sekä muuta vapaa-ajan viettoon liittyvää liikennettä rajoittavia määräyksiä.

Purjeveneiden kulkeminen Saimaan kanavassa on sallittu vain konevoimalla tai hinauksessa purjeet koottuina.

8 §

Sulkuporttia, avattavaa siltaa, opastinta, säännöstelypatoa tai muuta niihin verrattavaa laitetta eivät saa käyttää tai ohjata muut kuin asianomaisen viranomaisen tähän tehtävään hyväksymät henkilöt.

Mitä edellä on sanottu ei kuitenkaan koske itsepalveluperiaatteella toimivaa sulkua tai avattavaa siltaa, joiden käytöstä merenkulkuhallitus antaa tarkemmat ohjeet.

9 §

Kanavilla ja avattavien siltojen kautta kulkevilla ei ole oikeutta saada Suomen valtiolta korvausta sen johdosta, että liikenne pysähtyy tai hidastuu ruuhkautumisen, onnettomuustapauksen, kanavan tai avattavan sillan vaurioitumisen, välttämättömän korjaustyön, juoksutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

2 luku

Liikenne avokanavien ja avattavien siltojen kautta

10 §

Yleinen nopeusrajoitus on yhdeksän kilometriä tunnissa, jollei merenkulkupiiri toisin määrää.

Nopeusrajoituksen alkamis- ja päättymiskohdat merkitään kulkusuuntaan nähden oikealle puolelle asetetulla nopeusrajoitusmerkillä.

Nopeusrajoitus ei koske pelastustyöhön osallistuvaa alusta eikä myöskään kiireellisessä virkatehtävässä olevaa viranomaisen käytössä olevaa alusta, jonka kuitenkin on sovitettava nopeutensa vesiliikenteen turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi.

11 §

Ahtaissa kanavaosissa tai silta-aukoissa, joissa alukset eivät voi vaaratta kohdata taikka kanavaosissa, missä kohtaaminen on liikennemerkillä kielletty, tulee kanavaa ylöspäin kulkevan odottaa alaspäin kulkevaa.

12 §

Ohittaminen on sallittu ainoastaan silloin, kun edellä kulkevan aluksen tai puutavaralautan nopeus on huomattavasti takana kulkevan aluksen suurinta sallittua nopeutta pienempi.

Ohittaminen on kielletty sellaisilla kanavaosilla, jotka on merkitty ohituksen tai kohtaamisen kieltävällä liikennemerkillä. Ohittaminen on kiellettyä myös lähestyttäessä sulkua tai avattavaa siltaa, jollei ohittamista ehditä ennen sulun odotussataman tai sillan kohdalle tuloa varmuudella täydellisesti suorittaa.

13 §

Avattavat sillat voivat olla:

1) käyttöhenkilökunnan jatkuvasti miehittämiä tai käyttämiä;

2) miehittämättömiä, mutta erityisen henkilökunnan käyttämiä; tai

3) itsepalveluperiaatteella toimivia.

Käyttöhenkilökunnan jatkuvasti miehittämää tai käyttämää siltaa lähestyessään aluksen tulee ottaa yhteys sillalle radiopuhelimella tai sen puuttuessa antamalla yhden pitkän äänimerkin, mikäli valo-opasteilla ei ole ilmoitettu, että alus on havaittu.

Ennen saapumista miehittämättömälle sillalle aluksen tulee ottaa yhteys sillan käyttöhenkilökuntaan puhelimitse paikallisen merenkulkupiirin antamien ohjeiden mukaan.

Itsepalvelusilloilla on sillan molemmilla puolilla ohjetaulu, jossa olevia ohjeita noudattamalla silta-aukon kautta kulkeminen on mahdollista.

14 §

Aluksen tai puutavaralautan saapuessa kanavan varrella sijaitsevaan satamaan tai laituriin tai lähtiessä sieltä sen on tarvittaessa ilmoitettava ohjailutoimenpiteistään lähellä kulkeville seuraavin äänimerkein:

1) kolme pitkää ja yksi lyhyt äänimerkki, kun se haluaa suunnata oikealle; ja

2) kolme pitkää ja kaksi lyhyttä äänimerkkiä, kun se haluaa suunnata vasemmalle.

15 §

Avokanavat ja avattavat sillat pidetään avoinna vesiliikenteelle merenkulkuhallituksen päätöksen mukaisesti.

3 luku

Liikenne sulkukanavien kautta

16 §

Sulkukanavien kautta kuljettaessa on tämän luvun säännösten ohella soveltuvin kohdin noudatettava, mitä 2 luvussa säädetään.

17 §

Sulkukanavat voivat olla:

1) käyttöhenkilökunnan miehittämiä tai käyttämiä; tai

2) itsepalveluperiaatteella toimivia.

Miehitettyä tai käyttöhenkilökunnan käyttämää sulkua lähestyessään aluksen tulee ottaa yhteys sululle radiopuhelimella tai sen puuttuessa antamalla yksi pitkä äänimerkki, mikäli valo-opasteilla ei ole ilmoitettu, että alus on havaittu.

Itsepalveluperiaatteella toimivien sulkujen molemmilla puolilla on ohjetaulu, jossa olevia ohjeita noudattamalla sulun kautta kulkeminen on mahdollista.

18 §

Alus on ohjailtava sulkuun varovasti ja sellaisella nopeudella, että se voidaan pysäyttää sulkutasolla oleviin pollareihin tai sulun seinämissä oleviin koukkuihin kiinnitettävillä köysillä. Sulkuun tultaessa ja siitä poistuttaessa alus ei saa koskettaa sulkuportteihin tai avattavaan siltaan.

19 §

Sulun täytön ja tyhjennyksen aikana on aluksen tai puutavaralautan oltava kiinnitettynä tai sitä on ohjailtava siten, ettei se kosketa sulkuportteja tai kynnysrakenteita.

20 §

Kauppa-alukset ja puutavaralautat sulutetaan saapumisjärjestyksessä vuorosulutuksina, mikäli siitä ei aiheudu sulun toiminnalle viivytyksiä. Samalta suunnalta saapuva kauppa-alus sulutetaan kuitenkin ennen puutavaralauttaa.

Seuraavat säännöt ovat kuitenkin voimassa 1 momentista poiketen:

1) pelastustyöhön osallistuvalla ja kiireellisessä virkatehtävässä olevalla aluksella on etuajo-oikeus muun liikenteen suhteen;

2) matkustaja-alus, joka kulkee merenkulkupiirille etukäteen ilmoitetun ja piirin hyväksymän aikataulun mukaan on etuoikeutettu muun samaan suuntaan kulkevan liikenteen suhteen; sekä

3) hitaat erikoiskuljetukset sekä huvialukset sulutetaan silloin, kun muuta liikennettä ei tällä kohtuuttomasti viivytetä, lisäksi huvialukset voidaan suluttaa ryhmissä.

21 §

Sulkukanavat pidetään avoinna liikenteelle merenkulkuhallituksen päätöksen mukaisesti.

Saimaan kanava on liikennekauden aikana avoinna kaikkina vuorokauden aikoina.

4 luku

Kiinnittyminen, ankkurointi sekä lastaus ja purkaus

22 §

Alusten ja puutavaralauttojen ankkurointi tai kiinnittyminen rantaan tai laituriin on sallittu merkityillä paikoilla sekä tilapäisesti muuallakin, mikäli siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa liikenteelle tai kanavan rakenteille.

Kiinnittyminen ja ankkurointi on kuitenkin kielletty:

1) johtoylitysten ja siltojen alla;

2) vedenalaisten kaapelien sekä putkijohtojen ja muiden vastaavien kohdalla;

3) sulkuporttien ja siltojen välittömässä läheisyydessä;

4) kohtaamis- tai ohittamiskiellon vaikutusalueella; sekä

5) käyttöhenkilökunnan niin määrätessä.

23 §

Alus tai puutavaralautta on kiinnitettävä tai ankkuroitava niin lähelle kanavan reunaa kuin syväys ja paikalliset olosuhteet sallivat ja siten, ettei liikennettä tarpeettomasti häiritä eikä kanavan rakenteita ja laitteita vahingoiteta. Mikäli paikalla on kiinnittymistä varten pollareita, renkaita, paaluja tai muita laitteita, on niitä käytettävä. Kiinnittyminen puihin, valaisin- tai liikennemerkkipylväisiin tai muihin kanavan rakenteisiin ja laitteisiin, joita ei ole kiinnittymiseen tarkoitettu, on kielletty.

Merenkulkuviranomainen voi määrätä kanava-alueella tai avattavan sillan läheisyydessä kiinnitettynä tai ankkuroituna olevan aluksen tai puutavaralautan siirtymään pois ankkurointi- tai kiinnittymispaikaltaan, milloin siihen on erityistä syytä.

Kanava-alueella kiinnitetyssä tai ankkuroidussa aluksessa tai puutavaralautassa tulee jatkuvasti olla aluksen tai lautan vartiointiin tai mahdolliseen siirtoon tarvittava miehistö, jollei käyttöhenkilökunnan kanssa ole toisin sovittu. Tämä määräys ei koske puutavaralauttaa, joka sijaitsee erityisellä puutavaralauttojen käsittelyalueella.

24 §

Alus saa purkaa tai lastata kanavassa ainoastaan tarkoitukseen osoitetussa paikassa.

Matkustaja-alus voi kuitenkin sulussa ollessaan jättää ja ottaa matkustajia paikallisen merenkulkupiirin antamien ohjeiden mukaisesti. Sulkujen odotussatamissa saa purkausta ja lastausta suorittaa vain merenkulkupiirin luvalla.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

25 §

Mikäli alus tai puutavaralautta uppoaa tai tarttuu kiinni taikka muutoin ei pysty jatkamaan matkaansa, on päällikön heti ilmoitettava asiasta käyttöhenkilökunnalle ja ryhdyttävä viipymättä viranomaisen määräämiin toimenpiteisiin aluksen tai puutavaralautan poistamiseksi tai siirtämiseksi. Sama koskee aluksesta tai puutavaralautasta peräisin olevia osia, esineitä tai puutavaraa.

Mikäli 1 momentissa tarkoitetusta tapahtumasta saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa muille vesillä liikkuville, on aluksen päällikön huolehdittava siitä, että muu liikenne saa riittävän tiedon tapahtuneesta. Mikäli alusta, puutavaralauttaa tai niistä lähtöisin olevaa esinettä ei voida nopeasti poistaa tai siirtää, on päällikön huolehdittava sen näkyvästä merkitsemisestä.

Velvollisuudesta korvata vahinko, joka aiheutuu tässä pykälässä tarkoitetun toimenpiteen laiminlyömisestä on voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) säädetään. Merenkulkuviranomaiset ovat oikeutettuja laiminlyöjän kustannuksella ryhtymään vaaran torjumiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin tai poistamaan esteen.

26 §

Milloin alus tai puutavaralautta on aiheuttanut vahinkoa kanavan tai avattavan sillan rakenteille, laitteille, valaistukselle tai viitoitukselle, on sen päällikön viipymättä ilmoitettava vahingosta merenkulkupiirille tai sen edustajalle.

Merenkulkupiiri voi pidättää vahingon aiheuttaneen rekisteröidyn aluksen, johon on merilain (167/39) nojalla meripanttioikeus, vahingon selvityksen ajaksi, jollei tästä aiheudu kohtuutonta haittaa. Merenkulkupiiri voi pidättää muun aluksen tai puutavaralautan vahingon selvityksen ajaksi, jollei vahingosta vastuunalainen aseta merenkulkupiirille hyväksyttävää vakuutta.

27 §

Joka rikkoo tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava, jollei teosta ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, kanavaliikennerikkomuksesta sakkoon.

28 §

Mitä 25–27 §:ssä säädetään, on voimassa Saimaan kanavan Neuvostoliiton puoleisella osalla vain 1 luvun 1 §:n 4 momentissa mainitun sopimuksen (SopS 40/63) 13 artiklan mukaisessa laajuudessa.

29 §

Liikenteen ohjaamiseksi ja turvaamiseksi käytetään tarvittaessa vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun asetuksen (846/79) mukaisia merenkulun turvalaitteita.

30 §

Merenkulkupiiri voi määräämillään ehdoilla sallia alusten talvehtimisen sulussa, kanavasatamassa tai muualla kanavan vesialueella.

Merenkulkupiiri voi määräämillään ehdoilla sallia sulun käyttämisen aluksen korjaamiseen tai muuhun tarkoitukseen.

31 §

Tupakointi ja avotulen käsittely on kielletty räjähdysaineita, palavia nesteitä tai muita tulenarkoja aineita kuljettavan aluksen läheisyydessä.

32 §

Kalastaminen kanavassa muulla kuin ongella tai pilkkiongella on kielletty.

Merenkulkupiirillä on kuitenkin oikeus sallia kanavassa muutakin kuin 1 momentissa mainittua kalastamista silloin, kun se kanavan kautta kulkevaa vesiliikennettä haittaamatta on mahdollista.

33 §

Merenkulkuviranomaisella on oikeus virka-asioissa matkustaa aluksessa maksutta sen kulkiessa kanavassa tai kanavalta toiselle.

34 §

Saimaan kanavan lupamaksuista sekä kanavien ja avattavien siltojen avaamisesta muuna kuin ilmoitettuna aukioloaikana perittävistä palkkioista säädetään erikseen.

35 §

Valtakunnanrajan ylittävän vesiliikenten terveys-, tulli- ja rajatarkastukset suoritetaan kanavan Suomen puoleisella osalla Suomessa ja kanavan Neuvostoliiton puoleisella osalla Neuvostoliitossa kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti.

36 §

Liikenneministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita sekä määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

Merenkulkuhallitus antaa tarkemmat ohjeet ja määräykset sulutuksesta, veden juoksutuksen toimittamisesta, siltojen avaamisesta sekä niistä asioista, jotka tässä asetuksessa on merenkulkuhallituksen päätettäväksi määrätty.

Valtionrautatiet antaa tarkemmat määräykset rautatiesiltojen avaamisesta vesiliikenteelle rautatiesillan turvalaitoksen käyttösäännössä.

37 §

Tässä asetuksessa merenkulkuhallitukselle ja merenkulkupiireille säädetyt tehtävät ja oikeudet kuuluvat Lemströmin kanavan ja kääntösillan osalta Ahvenanmaan maakuntahallitukselle.

38 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan Saimaan kanavan liikennesäännöstä 10 päivänä maaliskuuta 1972 annettu asetus (204/72) sekä kanavien liikennesäännöstä 26 päivänä maaliskuuta 1976 annettu asetus (278/76) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.