Seurattu SDK 829/2022 saakka.

16.11.1990/988

Asetus saamelaisvaltuuskunnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Yleiset säännökset
1 §

Saamelaisen väestön oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oloja sekä saamelaisten erityisoloja muutoin koskevien asioiden valmistelua ja niiden käsittelyn yhtenäistämistä varten on saamelaisvaltuuskunta, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. (29.12.1994/1534)

Saamelaisella tarkoitetaan tässä asetuksessa henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen, että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään.

Saamelaisten kotiseutualueella tarkoitetaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueita sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan aluetta.

2 §

Saamelaisvaltuuskunnan tehtävänä on valvoa saamelaisten oikeuksia ja edistää saamelaisten taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oloja sekä tehdä aloitteita ja esityksiä ja antaa viranomaisille lausuntoja 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa.

Erityisesti saamelaisvaltuuskunnan tulee tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa, jotka koskevat:

1) ympäristönsuojelua ja luonnonsuojelualueiden perustamista saamelaisten kotiseutualueella;

2) kaivostoimintaan ryhtymistä, matkailu- ja retkeilykeskuksen perustamista, vesivoimalaitosten ja säännöstelyaltaiden rakentamista, metsien hakkuita sekä aurauksen, vaotuksen tai suomaiden ojituksen ja muun niihin verrattavan maapinnan käsittelyn suorittamista saamelaisten kotiseutualueella;

3) vesien käyttöä ja hoitoa, urheilukalastusalueiden perustamista sekä kalastus- ja metsästysolojen järjestämistä saamelaisten kotiseutualueella;

4) porotaloutta;

5) saamelaisten esi-, perus-, keskiasteen- sekä aikuiskoulutuksen toimeenpanemista.

Saamelaisvaltuuskunnan jäsenet ja toimihenkilöt
3 §

Saamelaisvaltuuskuntaan kuuluu 20 jäsentä. Valtuuskunnan toimikausi on neljä vuotta.

Saamelaisvaltuuskunnassa tulee olla vähintään kaksi jäsentä saamelaisten kotiseutualueen jokaisesta neljästä kunnasta.

Valtioneuvosto määrää valtuuskunnan jäseniksi ne 20 henkilöä, jotka ovat saaneet eniten ääniä saamelaisten kesken toimeenpantavissa vaaleissa, ottaen kuitenkin huomioon, mitä 2 momentissa säädetään valtuuskunnan kokoonpanosta.

4 §

Eron valtuuskunnan jäsenyydestä myöntää asianomaisen pyynnöstä valtioneuvosto.

Jos joku jäsenistä toimikauden aikana lakkaa olemasta saamelaisvaltuuskunnan jäsen, määrää valtioneuvosto hänen tilalleen valtuuskunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaaleissa seuraavaksi eniten ääniä saaneen mutta valitsematta jääneen ehdokkaan, ottaen huomioon, mitä 3 §:n 2 momentissa säädetään valtuuskunnan kokoonpanosta.

5 § (29.12.1994/1534)

Saamelaisvaltuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajien vaalista on välittömästi ilmoitettava oikeusministeriölle.

6 § (29.12.1994/1534)

Saamelaisvaltuuskunnalla on oikeus ottaa itselleen pääsihteeri, lakimiessihteeri ja toimistosihteeri sekä oikeusministeriön luvalla muuta tarvittavaa henkilökuntaa.

Asiain käsittely ja palkkiot
7 §

Saamelaisvaltuuskunta kokoontuu saamelaisten kotiseutualueella.

Saamelaisvaltuuskunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja vähintään kymmenen muuta jäsentä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksellä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 §

Saamelaisvaltuuskunta asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja määrää, missä laajuudessa työvaliokunta voi käyttää valtuuskunnalle kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Työvaliokunnan päätökset on annettava valtuuskunnalle tiedoksi sen seuraavassa kokouksessa.

Valtuuskunta voi myös asettaa jaostoja ja oikeusministeriön luvan saatuaan kutsua niihin jäseniksi myös saamelaisvaltuuskuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaostojäsenillä on jaostojen kokouksissa sama asema kuin valtuuskunnan jäsenillä. (29.12.1994/1534)

Saamelaisvaltuuskunnan asettamat valmistelevat elimet voivat kokoontua myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.

9 § (29.12.1994/1534)

Saamelaisvaltuuskuntaan tai sen alaisuuteen kuuluvalle luottamushenkilölle ja asiantuntijalle suoritetaan oikeusministeriön vahvistama korvaus siltä kuukaudelta, jona hän on osallistunut kokoukseen.

Vaaleja koskevat säännökset
10 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitetut valtuuskunnan vaalit toimeenpanee saamelaisvaltuuskunnan asettama vaalilautakunta tämän asetuksen ja 17 §:ssä tarkoitetun vaaliohjesäännön mukaisesti.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnassa tulee olla jäsen ja vastaavasti varajäsen jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen neljästä kunnasta. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Vaalilautakunnalla on oikeus ottaa itselleen sihteeri ja oikeusministeriön luvalla muuta tarvittavaa henkilökuntaa. (29.12.1994/1534)

11 §

Äänioikeutettu on jokainen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö, joka on Suomen kansalainen ja joka ennen vaalivuotta on täyttänyt 18 vuotta.

Vaalilautakunta laatii vaalivuonna äänioikeutetuista henkilöistä vaaliluettelon postiosoitteineen sekä jokaisesta luetteloon otetusta henkilöstä ilmoituskortin osoitteineen.

Vaalilautakunnan on lähetettävä ilmoituskortti kullekin äänioikeutetulle hyvissä ajoin ennen vaaliluettelon asettamista nähtäville. Vaalilautakunta asettaa vaaliluettelon nähtäville vaaliohjesäännössä mainittuihin paikkoihin 14 päivän ajaksi siten, että nähtävilläoloajan päättymisestä on aikaa vaalien toimittamiseen vähintään neljä kuukautta.

12 §

Vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu, joka on antanut suostumuksensa ehdokkaaksi ja joka ei ole holhouksenalainen.

Ehdokkaan voi asettaa vähintään kolme äänioikeutettua jättämällä vaalilautakunnalle asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen vähintään kolme kuukautta ennen vaalien alkamista. Kukin äänioikeutettu saa osallistua vain yhden ehdokkaan asettamiseen.

Vaalilautakunta laatii vaalikelpoisista ehdokkaista ehdokasluettelon, joka on pidettävä nähtävänä vaaliohjesäännön mukaisissa paikoissa 14 päivän ajan siten, että nähtävilläoloajan päättymisestä on aikaa vaalien toimittamiseen vähintään kaksi kuukautta.

13 §

Saamelaisvaltuuskunnan vaalit toimitetaan syyskuun ensimmäisen täyden viikon maanantaista alkavana neljän viikon aikana. Vaalien toimittamisesta on julkisesti kuulutettava.

Lopulliset vaaliluettelot ja ehdokasluettelot on asetettava vaalien ajaksi nähtäville vaalilautakunnan toimesta kuten vaaliohjesäännössä määrätään.

Vaalit toimitetaan postitse. Vaalilautakunta toimittaa äänioikeutetuille äänestyslipun sekä äänestämistä varten tarpeelliset ohjeet kirjattuna lähetyksenä.

14 §

Vaalien tuloksen vahvistaa vaalilautakunta. Tuloksesta on ilmoitettava oikeusministeriölle saamelaisvaltuuskunnan asettamiseksi tehtäväänsä seuraavaksi toimikaudeksi. (29.12.1994/1534)

Uuden valtuuskunnan toimikausi alkaa vuoden ensimmäisenä päivänä. Edellisen valtuuskunnan jaostot, työvaliokunta ja puheenjohtajisto jatkavat kuitenkin tehtävissään kunnes uusi valtuuskunta on kokoontunut.

15 §

Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois 11 §:ssä tarkoitetusta vaaliluettelosta tai että häntä koskeva merkintä on vaaliluettelossa virheellinen, samoin kuin se, joka katsoo, että 12 §:ssä tarkoitettu ehdokasluettelo on virheellinen, voi kirjallisesti vaatia oikaisua vaalilautakunnalta 14 päivän kuluessa nähtävilläoloajan päätyttyä. Vaalilautakunnan on ratkaistava asia kiireellisesti.

Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi saattaa oikaisuvaatimuksen saamelaisvaltuuskunnan työvaliokunnan ratkaistavaksi.

16 §

Äänioikeutettu, joka katsoo, että vaalilautakunnan päätös vaalien tuloksen vahvistamisesta tai siihen liittyvä toimenpide on lain taikka tämän asetuksen tai vaaliohjesäännön vastainen, saa tehdä saamelaisvaltuuskunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen.

Valtuuskunnan on käsiteltävä oikaisuvaatimus kiireellisesti ja viimeistään ennen vaalivuoden loppua.

Jos vaalilautakunnan 1 momentissa tarkoitettu päätös tai toimenpide on ollut lain taikka tämän asetuksen tai vaaliohjesäännön vastainen ja tämä on vaikuttanut vaalien tulokseen, vaalien tulosta on oikaistava.

17 § (29.12.1994/1534)

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita vaalien toimittamisesta, vaalien ajankohdasta ja niiden tuloksen laskemistavasta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä yksityiskohtaisista seikoista annetaan saamelaisvaltuuskunnan hyväksymässä vaaliohjesäännössä, jonka oikeusministeriö vahvistaa.

Erinäisiä säännöksiä
18 §

Saamelaisvaltuuskunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

19 § (29.12.1994/1534)

Tarvittaessa oikeusministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita saamelaisvaltuuskunnasta ja sen toiminnasta.

Voimaantulo
20 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Tällä asetuksella kumotaan saamelaisvaltuuskunnasta 9 päivänä marraskuuta 1973 annettu asetus (824/73) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Nykyisen saamelaisvaltuuskunnan toimikausi jatkuu kuitenkin 31 päivään joulukuuta 1991, ja uusi valtuuskunta asetetaan tämän asetuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1992.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.1994/1534:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.