Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

24.8.1990/744

Asetus yksityisestä terveydenhuollosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään yksityisestä terveydenhuollosta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain (152/90) 5, 8 ja 29 §: n nojalla:

1 § (22.12.2005/1106)

Yksityisten palvelunantajien rekisteriin merkitään sen lisäksi, mitä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 a §:n 2 ja 3 momentissa säädetään:

1) tieto annettavista terveydenhuollon palveluista ja niiden laajuudesta siitä riippumatta, annetaanko palvelu terveyden- ja sairaanhoidon toimintayksikössä, toimipaikassa, potilaan kotona tai muualla; ja

2) tieto terveydenhuollon palvelujen antamisen keskeytymisestä.

2 § (22.12.2005/1106)

2 § on kumottu A:lla 22.12.2005/1106.

3 § (30.9.1994/857)

Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) 2 §:ssä tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla, ottaen huomioon toiminnan laajuus ja siinä tarjottavat palvelut, on tehtävän menestykselliseen hoitamiseen soveltuva koulutus ja riittävä käytännön kokemus.

4 § (22.12.2005/1106)

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetussa palvelujen tuottajan aloitusilmoituksessa on oltava selvitys palvelujen aloittamispäivämäärästä.

Toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä:

1) terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai vastaavan hammaslääkärin allekirjoittama tilojen ja laitteiden sekä sairaankuljetusajoneuvon ja sen varustuksen tarkastusta koskeva tarkastuskertomus; ja (29.12.2009/1647)

2) korjattu toimintasuunnitelma, jos hakemuksen yhteydessä jätettyyn toimintasuunnitelmaan on tehty muutoksia.

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tarkastuskertomusta ei kuitenkaan tarvitse esittää silloin, kun palveluja annetaan toisen terveydenhuollon toimintayksikön tai toimipaikan tiloissa taikka muualla kuin toimintayksikössä tai toimipaikassa, ja annettavat palvelut eivät ole palvelun tuottajan esittämän selvityksen mukaan riippuvaisia erityisestä laitteesta.

Aloitusilmoituksen varmentaa terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.

5 § (29.12.2009/1647)

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetun luvan myöntää kahden tai useamman aluehallintoviraston toimialueella toimivalle tai asemapaikan omaavalle palvelun tuottajalle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Yhden aluehallintoviraston toimialueella toimivalle tai asemapaikan omaavalle palvelun tuottajalle luvan myöntää aluehallintovirasto.

6 § (20.12.2022/1249)

Lupaviranomaisen tulee lähettää perustamislupapäätökset, vastaavan johtajan hyväksymispäätökset sekä ilmoitukset luvanalaisessa toiminnassa tapahtuneista muutoksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, Kansaneläkelaitokselle sekä sille hyvinvointialueelle, jonka alueella terveydenhuollon palveluja annetaan tai jonka alueella liikenteen asemapaikka on.

Lupaviranomaisen tulee lisäksi ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle ja hyvinvointialueelle palvelutoiminnan alkamisesta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulee lisäksi ilmoittaa myöntämistään luvista niille aluehallintovirastoille, joiden toimialueella toimintaa harjoitetaan tai jonka toimialueella liikenteen asemapaikka on sekä toiminnan aloittamisesta asianomaisille aluehallintovirastoille ja hyvinvointialueille.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen 2 §:ssä tarkoitettuja lupia voidaan hakea jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa luvanvaraiseksi säädettyä terveyden huollon palvelujen antamista, johon ei ole aikaisemmin tarvittu lupaa, voidaan jatkaa yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain voimaantulon jälkeen lupahakemuksen ratkaisemiseen asti.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.2.1991/314:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

27.11.1992/1136:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

30.9.1994/857:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1994.

22.12.2005/1106:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

20.8.2009/662:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

29.12.2009/1647:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

20.12.2022/1249:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.