Seurattu SDK 968/2022 saakka.

9.2.1990/107

Laki kansanedustajan perhe-eläkkeestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain (329/1967) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön kuoltua suoritetaan hänen jälkeensä valtion varoista perhe-eläkettä soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin valtion palveluksessa olleen työntekijän osalta säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä. (18.2.2011/151)

Perhe-eläkkeen suorittamisen edellytyksenä on, että 1 momentissa tarkoitetulla henkilöllä, edunjättäjällä, oli oikeus kansanedustajain oikeudesta eläkkeeseen 20 päivänä elokuuta 1948 annetun lain (618/48) tai 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun kansanedustajain eläkelain (329/67) mukaiseen eläkkeeseen tai että hän sai sitä.

2 § (18.2.2011/151)

Tämän lain mukaista perhe-eläkettä yhteensovitettaessa on yhteensovitusperusteesta voimassa, mitä kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain 8 §:ssä säädetään.

3 §

Kansanedustajana toimineen leskelle ja lapsille voidaan erityisestä syystä myöntää valtion varoista ylimääräinen eläke. Ylimääräinen eläke ja tämän lain mukainen perhe-eläke saavat yhteensä olla enintään tämän lain mukaisen eläkkeen enimmäismäärän suuruiset.

Ylimääräisen eläkkeen myöntää hakemuksesta eduskunnan kansliatoimikunta.

Ylimääräisen eläkkeen osalta on muutoin soveltuvin osin noudatettava, mitä valtion ylimääräisistä eläkkeistä on voimassa.

4 § (4.6.2010/472)

Perhe-eläketurvasta huolehtii kunnallinen eläkelaitos.

5 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain soveltamisesta voidaan antaa asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990. Tällä lailla kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annettu kansanedustajain perhe-eläkelaki (791/68) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Jos edunjättäjä on kuollut ennen tämän lain voimaantuloa, on sovellettava aikaisempaa lakia. Aikaisempaa lakia on niin ikään sovellettava tapauksissa, joista on säädetty 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun kansanedustajain perhe-eläkelain 18 ja 19 §:ssä. Perhe-eläke, jota maksetaan ennen lain voimaantuloa kuolleen edunjättäjän jälkeen, ei kuitenkaan lakkaa, vaikka leski solmii uuden avioliiton 50 vuotta täytettyään.

Valtion perhe-eläkelain (774/68) mukainen eläkesovitus tehdään myös määrättäessä perhe-eläkettä 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun kansanedustajain perhe-eläkelain (330/67) mukaisesti sellaisen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut tämän lain tultua voimaan.

HE 173/89, sovk.miet. 36/89, suvk.miet. 224/89

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.9.2004/833:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Jos entisellä edustajalla on tämän lain voimaan tullessa oikeus ennen 1 päivää tammikuuta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaiseen eläkkeeseen kansanedustajan tai valtioneuvoston jäsenen tehtävästä, hänen jälkeensä suoritettavaan perhe-eläkkeeseen sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

LA 46/2004, StVM 9/2004, EK 8/2004

4.6.2010/472:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 4/2010, StVM 4/2010, EV 34/2010

18.2.2011/151:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011. Lakia sovelletaan kansanedustajiin, joiden edustajantoimi on alkanut ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeen.

LA 115/2010, StVM 47/2010, EK 39/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.