Seurattu SDK 834/2023 saakka.

28.4.1989/383

Asetus valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön 28 päivänä huhtikuuta 1989 annetun lain (382/89) 5 ja 7 §:n nojalla:

1 § (30.5.1997/506)

1 § on kumottu A:lla 30.5.1997/506.

2 §

Ulkoasiainministeriön toimeksiannosta suoritettaviin kehitysyhteistyötehtäviin virasto tai laitos voi käyttää palveluksessaan olevaa henkilökuntaa ja palkata tarkoitusta varten lisähenkilökuntaa valtion tulo- ja menoarviossa kansainväliseen kehitysyhteistyöhön osoitettujen ja ulkoasiainministeriön kunkin toimeksiannon yhteydessä vahvistamien määrärahojen rajoissa.

3 §

Mikäli ulkoasiainministeriö tai kehitysyhteistyötehtävää suorittava virasto tai laitos katsoo, että joku viraston tai laitoksen henkilökuntaan kuuluva ulkomaanpalvelua suorittava henkilö ei kykene asianmukaisesti suorittamaan hänelle kuuluvia tehtäviä tai mikäli asianomainen muuten katsotaan sopimattomaksi, viraston tai laitoksen tulee ensi tilassa korvata tällainen henkilö toisella.

Ulkoasiainministeriö voi edellyttää edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön korvaamista toisella henkilöllä erityisesti seuraavissa tapauksissa:

1) kun henkilön työsopimus voitaisiin työsopimuslain (320/70) mukaan joko purkaa tai irtisanoa;

2) kun avunsaaja on pyytänyt henkilön palauttamista kotimaahan; tai

3) kun henkilön työkyky tehtävässä on sairastumisen, onnettomuuten joutumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi oleellisesti alentunut.

Mikäli tässä pykälässä tarkoitettua henkilöä ei voida korvata toisella, viraston tai laitoksen tulee viipymättä neuvotella ulkoasiainministeriön kanssa niistä toimenpiteistä, joihin asian johdosta on ryhdyttävä.

4 §

Kehitysyhteistyötehtäväää suoritettaessa ulkoasiainministeriö edustaa Suomen hallitusta.

Ulkoasiainministeriö voi valtuuttaa kehitysyhteistyötehtäviä suorittavan viraston tai laitoksen puolestaan neuvottelemaan ja sopimaan vastaanottajaviranomaisen kanssa tehtävän sisältöön ja toteuttamiseen liittyvistä yksityiskohdista.

Ulkoasiainministeriön tulee ohjata ja valvoa toimeksiannon suorittamista.

5 §

Kehitysyhteistyötehtävien suorittamiseen osallistuvan viraston tai laitoksen ulkoasiainministeriön toimeksiannosta järjestämiin opinto-ohjelmiin osallistuville kehitysmaista saapuville opiskelijoille tulee kyseisen viraston tai laitoksen hankkia valtion kustannuksella ulkoasiainministeriön vahvistamien stipendiaattiohjeiden mukainen tapaturma- ja sairausvakuutus.

6 §

Tarkemmat määräykset valtion viraston tai laitoksen osallistumisesta kehitysyhteistyöhön sekä muut mahdolliset määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.5.1997/506:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.