Seurattu SDK 834/2023 saakka.

29.7.1988/726

Talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (16.10.1992/921)

Luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän veronalaisena tulona ei pidetä valtion- ja kunnallisverotuksissa korkoa talletuksesta, joka on tehty yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspankkiin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaan sivukonttoriin taikka vastaavalle tilille osuuskunnan säästökassaan, jos:

1) talletus tehdään edellä tarkoitetulle tilille 24 kuukaudeksi vuosina 1989–1995 ja talletuksen vuotuinen korko on enintään Suomen Pankin peruskorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä; tai (8.12.1994/1112)

2) talletus tehdään edellä tarkoitetulle tilille 36 kuukaudeksi 1 päivänä syyskuuta 1992 tai sen jälkeen ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993 sekä talletuksen vuotuinen korko on enintään Suomen Pankin peruskorko vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu talletus siirtyy toiselle muutoin kuin naimaosana, avio-oikeuden nojalla, perintönä, perintökaaren 8 luvussa tarkoitettuna avustuksena tai hyvityksenä taikka testamentilla, talletuksesta luovutusta edeltäneeltä ajalta ja luovutuksen jälkeiseltä ajalta kertynyt korko on verovelvollisen verotuslain mukaisessa järjestyksessä verotettavaa veronalaista tuloa.

2 § (28.12.1990/1342)

Luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän veronalaista tuloa valtion- ja kunnallisverotuksessa ei ole valtion tai kiinnitysluottopankin maksama, vuosina 1989-1992 liikkeeseen laskemansa obligaatiolainan korko, jos

1) obligaatiolainan laina-aika on 10 vuotta; ja

2) obligaatiolainan vuotuinen korko on enintään Suomen Pankin peruskoron suuruinen.

3 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettu talletus ei ole luonnollisen henkilön eikä kotimaisen kuolinpesän veronalaisia varoja. (16.10.1992/921)

Vuosina 1989-1992 liikkeeseen lasketun 2 §:ssä tarkoitetun obligaation arvo ei ole luonnollisen henkilön eikä kotimaisen kuolinpesän veronalaisia varoja. (28.12.1990/1342)

Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut talletukset, joista saatu korko on 1 §:n 2 momentin mukaan veronalaista tuloa, ovat luovuttajan ja luovutuksensaajan veronalaisia varoja. (16.10.1992/921)

4 § (16.10.1992/921)

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun rahalaitoksen on antamaansa talletuksen vastaanottamista koskevaan asiakirjaan sisällytettävä selvitys siitä, mikä vaikutus talletuksen siirtämisellä on sekä tallettajan että siirronsaajan verotukseen.

5 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6 § (8.12.1994/1112)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lakia sovelletaan myös sellaisiin vuosina 1989–1995 24 kuukauden määräajaksi tehtyihin talletuksiin, jotka ovat nostettavissa vasta vuoden 1995 jälkeen, ja sellaisiin 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin vuosina 1992 ja 1993 36 kuukauden määräajaksi tehtyihin talletuksiin, jotka ovat nostettavissa vasta vuoden 1993 jälkeen.

Hallituksen esitys 45/88, Valtiovarainvaliok. miet. 36/88, Suuren valiok. miet. 87/88

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

1.12.1989/1039:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1989.

Hallituksen esitys 200/89, Valtiovarainvaliok. miet. 63/89, Suuren valiok. miet. 155/89

28.12.1990/1342:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 123/90, Valtiovarainvaliok. miet. 66/90 ja 66 a/90, Suuren valiok. miet. 221/90

30.4.1992/377:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Lain 1 §:ää sovelletaan lain voimaantulopäivältä ja sen jälkeiseltä ajalta kertyvään korkoon.

Hallituksen esitys 29/92, Valtiovarainvaliok. miet. 13/92

16.10.1992/921:

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä lokakuuta 1992.

Lain 1 §:ää sovelletaan mainitun pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuille talletuksille 1 päivältä syyskuuta 1992 ja sen jälkeiseltä ajalta kertyvään korkoon.

HE 119/92, VaVM 38/92

8.12.1994/1112:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Lakia sovelletaan 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuille talletuksille 1 päivänä tammikuuta 1995 ja sen jälkeiseltä ajalta kertyvään korkoon.

HE 177/94, VaVM 55/94

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.