Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

20.5.1988/451

Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (27.5.2011/590)

Jos vesilain (587/2011) mukaisesta vesitaloushankkeesta aiheutuu tilusten pirstoutumisen tai supistumisen, kulkuyhteyden katkeamisen tai vaikeutumisen tai muun vastaavanlaisen vaikutuksen vuoksi huomattavaa haittaa kiinteistön tai sen osan käyttämiselle, taikka maatilusten muuttumista pysyvästi vesitiluksiksi, voidaan suorittaa tilusjärjestely sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöstä ja kiinteistön omistajasta, koskee myös määräalaa ja yhteistä aluetta sekä niiden omistajia, jollei jäljempänä toisin säädetä.

2 § (27.5.2011/590)

Tämän lain mukaisessa tilusjärjestelyssä voidaan:

1) suorittaa kiinteistöjen kesken tilusvaihto;

2) siirtää alue kiinteistöstä toiseen;

2 a) suorittaa vesilain 17 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu alueen liittäminen yhteiseen vesialueeseen;

3) yhteinen alue tai sen osa lunastaa ja siirtää kiinteistöön;

4) suorittaa vesijätön jako, erillisen vesijätön tilaksimuodostaminen sekä vesijätön lunastaminen;

5) perustaa, siirtää ja poistaa kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukainen rasite; ja

6) suorittaa yksityisten teiden järjestely.

Tilusjärjestelyssä saadaan lisäksi suorittaa sellaisia kiinteistönmuodostamislain mukaisia toimenpiteitä, joita kiinteistöjärjestelmän selvyys edellyttää.

3 § (27.5.2011/590)

Tilusjärjestely suoritetaan tilusjärjestelytoimituksessa, jossa noudatettavaan menettelyyn sovelletaan, mitä kiinteistönmuodostamislaissa hankeuusjaosta säädetään, jollei tästä laista muuta johdu. Toimitusinsinööri voi suorittaa tilusjärjestelyn ilman uskottuja miehiä, jos uskottujen miesten käyttäminen ei ole tarpeellista eikä kukaan asianosainen uskottujen miesten käyttämistä vaadi.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan 2 §:n 1 momentin 1, 2, 2 a ja 3–5 kohdassa mainittuihin toimenpiteisiin, mitä kiinteistönmuodostamislaissa niistä säädetään, sekä yksityisten teiden järjestelyyn, mitä yksityistietoimituksesta yksityistielaissa (560/2018) säädetään. (13.7.2018/565)

4 § (27.5.2011/590)

Oikeus hakea tilusjärjestelytoimitusta on 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiinteistön omistajalla ja 1 §:ssä tarkoitetun hankkeen toteuttajalla.

Saatuaan vesilain 17 luvun 11 §:ssä tarkoitetun lupapäätöksen Maanmittauslaitoksen on, jos tilusjärjestely on tarpeen, annettava tilusjärjestelytoimitusta koskeva toimitusmääräys. Vesilain 5 luvun 38 §:ssä tarkoitetun ojitussuunnitelman tultua Maanmittauslaitokselle on sen annettava toimitusmääräys tilusjärjestelytoimituksesta, jollei ilmeistä estettä toimituksen suorittamiselle ole. (13.12.2013/911)

Jollei kukaan kiinteistön omistajista vaadi 2 momentin mukaisesti vireille tulleen toimituksen alkukokouksessa toimitusta suoritettavaksi eikä kysymys ole vesilain 17 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilusjärjestelystä, toimitus on jätettävä sikseen. Tällöin saadaan kuitenkin suorittaa tämän lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut toimenpiteet.

5 § (27.5.2011/590)

Tilusjärjestely saadaan suorittaa, jos sillä voidaan poistaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu haitta tai vähentää sitä merkittävästi. Tilusjärjestely on suoritettava siten, ettei se aiheuta kenellekään sanottavaa vahinkoa tai haittaa ja ettei se vaikeuta asemakaavan toteuttamista.

6 § (12.4.1995/567)

6 § on kumottu L:lla 12.4.1995/567.

7 § (12.4.1995/567)

Alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen saadaan suorittaa, jollei vastaavaa parannusta tilussijoitukseen saada aikaan tilusvaihdolla. Jos luovuttavan ja vastaanottavan kiinteistön omistajat sopivat, saadaan alueen siirtäminen kuitenkin toteuttaa tilusvaihdon sijasta. Mikäli kiinteistöt kuuluvat eri omistajille, siirrettävästä alueesta on vastaanottavan kiinteistön omistajan maksettava luovuttavan kiinteistön omistajalle täysi korvaus.

8 § (12.4.1995/567)

8 § on kumottu L:lla 12.4.1995/567.

9 §

Rasitteen perustamisen, siirtämisen ja poistamisen edellytyksistä on voimassa, mitä niistä kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. Rasite voidaan kuitenkin perustaa, vaikka asianosaiset eivät siitä sovi. (12.4.1995/567)

Rasite saadaan poistaa, jos se on tullut tarpeettomaksi tilusjärjestelyn tai vesistöhankkeen toteuttamisen vuoksi taikka jos rasitteesta aiheutuva haitta on olosuhteiden muuttumisen vuoksi kohtuuton siitä saatavaan hyötyyn verrattuna.

10 § (27.5.2011/590)

Jollei 7 ja 9 §:ssä toisin säädetä, 2 §:n 1 momentin 1, 2, 2 a ja 3–5 kohdassa mainittujen toimenpiteiden suorittamisen edellytyksiin sovelletaan, mitä niistä kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. Toimenpiteiden suorittaminen ei kuitenkaan edellytä kiinteistöjen omistajien sopimusta tai suostumusta.

11 § (13.7.2018/565)

Tieoikeuden perustamisesta sekä ennestään olevan yksityistien siirtämisen ja lakkauttamisen edellytyksistä säädetään yksityistielaissa.

12 § (27.5.2011/590)

Tilusjärjestelyn yhteydessä voidaan suorittaa määräalan lohkominen ja kiinteistönmääritys ilman eri määräystä noudattaen, mitä niiden suorittamisesta kiinteistönmuodostamislaissa säädetään. Lohkomisen suorittaminen ei kuitenkaan saa sanottavasti viivästyttää tilusjärjestelyn toimittamista.

Luovutettu määräala lohotaan tilusjärjestelyn alaisella alueella ulottuvuudeltaan sellaisena kuin se on vahvistetussa järjestelyehdotuksessa. Lohkomisen lopputoimenpiteet voidaan kuitenkin käsitellä yhdessä tilusjärjestelyn lopputoimenpiteiden kanssa, jolleivät erityiset syyt vaadi lohkomisen saattamista päätökseen aikaisemmin.

13 §

Tilusjärjestelyn toimeenpanemista varten toimitusmiesten on laadittava järjestelyehdotus, jossa esitetään, mitä toimenpiteitä toimituksessa suoritetaan. Järjestelyehdotuksen laatimista varten on asianosaisia kuultava.

14 § (27.5.2011/590)

Tilusjärjestelyä koskeva järjestelyehdotus on laadittava siten, että tilussijoitus suunnitellaan ojituksen tai muun 1 §:ssä tarkoitetun hankkeen toteuttamisen jälkeen vallitsevien olosuhteiden mukaisesti.

Jos järjestelyehdotusta laadittaessa ilmenee, että vahvistetusta ojitussuunnitelmasta on tarpeen poiketa tarkoituksenmukaisen tilussijoituksen saamiseksi, poikkeamisen edellytyksistä on voimassa, mitä vesilain 5 luvun 16 §:n 3 momentissa säädetään. Poikkeamisesta päätetään tällöin järjestelysuunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

Tässä pykälässä tarkoitetun järjestelyehdotuksen laatimista varten on kuultava ojitusasian asianosaisia.

15 §

Toimitusmiesten on esitettävä asianosaisille järjestelyehdotus muutoksineen sekä varattava näille mahdollisuus tehdä sen johdosta muistutuksia.

16 §

Jos asianosaisten järjestelyehdotuksesta tekemissä muistutuksissa tai muutoin tulee esille sellaisia seikkoja, joiden johdosta on tarpeen tehdä muutoksia järjestelyehdotukseen, ehdotusta on tarkistettava tarpeellisilta osin, minkä jälkeen toimitusmiesten on päätettävä järjestelysuunnitelman vahvistamisesta.

Jos vahvistettu järjestelysuunnitelma koskee ojituksen yhteydessä suoritettavaa tilusjärjestelyä, toimitusinsinöörin on toimitettava järjestelysuunnitelma ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut ehdotukset ojitussuunnitelman muutoksiksi ojitustoimituksen toimitusmiehelle tai aluehallintovirastolle. (27.5.2011/590)

17 §

Alue, joka järjestelytoimituksessa siirretään kiinteistöstä toiseen, vapautuu siihen kohdistuvista panttioikeuksista. Vastaanottavaa kiinteistöä rasittavat panttioikeudet kohdistuvat tilusjärjestelyn saatua lainvoiman myös kiinteistöön siirrettyyn alueeseen. (12.4.1995/567)

Järjestelytoimituksessa määrättyihin korvauksiin sovelletaan, mitä kiinteistönmuodostamislain 199–206 §:ssä korvauksista säädetään. (27.5.2011/590)

3 momentti on kumottu L:lla 27.5.2011/590.

18 § (27.5.2011/590)

Tilusjärjestelyn suorittaminen ei edellytä rasiteoikeuden eikä vuokra- tai muun erityisen oikeuden haltijan suostumusta. Jos järjestelytoimenpiteen johdosta alueen omistaja vaihtuu, järjestetään alueen edellä tarkoitetun oikeuden haltijan asema noudattaen, mitä kiinteistönmuodostamislaissa säädetään.

19 § (27.5.2011/590)

Tilusjärjestelytoimitus saadaan lopettaa vasta sen jälkeen kun hanke, jonka johdosta tilusjärjestely suoritetaan, on valmistunut.

20 §

Tilusjärjestelyn toimituskustannukset on asianosaisten suoritettava sen mukaan kuin he siitä sopivat. Jolleivät asianosaiset sovi toimituskustannusten suorittamisesta, toimituskustannukset on määrättävä asianosaisten maksettavaksi kunkin tilusjärjestelystä saaman hyödyn mukaan. Ojituksen johdosta suoritetusta tilusjärjestelystä aiheutuvia toimituskustannuksia siltä osin kuin ne tulevat asianosaisten maksettaviksi pidetään vesilain 5 luvun 19 §:n 1 momentin mukaisina hankkeesta aiheutuvina kustannuksina. Vesilain 17 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilusjärjestelystä aiheutuvien toimituskustannusten jakamiseen asianosaisten kesken siltä osin kuin ne tulevat asianosaisten maksettaviksi sovelletaan samaa jakoperustetta kuin vesilain 6 luvun mukaisen keskivedenkorkeuden nostamishankkeen kustannuksiin. Muutoin toimituskustannuksiin ja niiden maksamiseen on sovellettava, mitä kiinteistönmuodostamislaissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. (27.5.2011/590)

Milloin tilusjärjestelytoimituksessa tehdään sellaisia 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen kiinteistöjärjestelmän selvyyden vuoksi, maksetaan näistä aiheutuvat toimituskustannukset kokonaan valtion varoista. Jos toimitus jätetään 4 §:n 3 momentin nojalla sikseen, toimituskustannukset maksetaan valtion varoista. (27.5.2011/590)

Tilusjärjestelyn toimituskustannuksiin eivät kuulu tilusjärjestelyn yhteydessä suoritettavan lohkomisen toimituskustannukset.

21 §

Tilusjärjestelyssä suoritettavaksi päätettyä rakennuksen siirtämistä sekä tilusjärjestelyn vaatimien sellaisten uusien teiden tekemistä, joiden tekeminen on tarpeellista tarkoituksenmukaisen tilussijoituksen aikaansaamiseksi, tuetaan valtion varoin noudattaen soveltuvin osin, mitä uusjakojen tukemisesta annetussa laissa (24/81) on säädetty tilan siirrosta ja tien tekemisestä.

Toimitusmiesten on tehtävä kustannusarvio 1 momentissa tarkoitettujen teiden tekemisestä sekä määrättävä aika, jonka kuluessa nämä tiet on rakennettava valmiiksi. Erityisestä syystä Maanmittauslaitos voi tiekunnan tai, jollei tiekuntaa ole perustettu, tieosakkaiden yhteisestä hakemuksesta myöntää pidennystä toimitusmiesten asettamaan määräaikaan. (13.12.2013/911)

22 § (12.4.1995/567)

Tilusjärjestelyn johdosta asianosaisten maksettavaksi tulevaa kiinteistötoimitusmaksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää kokonaan perimättä noudattaen soveltuvin osin, mitä uusjakojen tukemisesta annetussa laissa säädetään.

23 § (27.5.2011/590)

23 § on kumottu L:lla 27.5.2011/590.

24 § (12.4.1995/567)

Muutoksenhausta tilusjärjestelytoimitukseen on soveltuvin kohdin voimassa, mitä kiinteistönmuodostamislaissa säädetään muutoksenhausta kiinteistötoimitukseen.

Toimituksen kestäessä saa hakea erikseen muutosta kuitenkin vain ratkaisuun, jolla on hylätty vaatimus oikeudesta olla asianosaisena toimituksessa, estemuistutus, vaatimus toimituksen keskeyttämisestä tai vaatimus toimituksen jättämisestä sikseen. Lisäksi toimituksen kestäessä saa hakea erikseen muutosta ratkaisuun, joka koskee toimituksen yhteydessä suoritettua kiinteistönmääritystä tai sen suorittamista koskevan vaatimuksen hylkäämistä taikka järjestelysuunnitelman vahvistamista, jos toimitusinsinööri katsoo muutoksenhaun sallimisen kesken toimituksen tarkoituksenmukaiseksi. (27.5.2011/590)

25 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

26 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

HE 208/87, l-tvk.miet. 1/88, svk.miet. 12/88

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.4.1995/567:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 227/94, MmVM 45/94

1.11.1996/796:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996. Siirtymäsäännökset annetaan erikseen lailla.

HE 92/1996, LaVM 10/1996, EV 123/1996

22.12.2009/1464:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

27.5.2011/590:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 277/2009, YmVM 22/2010, EV 355/2010

13.12.2013/911:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 68/2013, MmVM 7/2013, EV 102/2013

13.7.2018/565:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 147/2017, HE 11/2018, LiVM 13/2018, EV 58/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.