Seurattu SDK 940/2023 saakka.

21.11.1986/825

Laki konserniavustuksesta verotuksessa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (29.12.1988/1249)

Konserniavustuksen vähentämisestä antajan tulosta ja sen lukemisesta saajan tuloksi verotuksessa säädetään tässä laissa.

2 § (15.3.2019/310)

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi antaa toiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle konserniavustuksen, jos sekä konserniavustuksen antajan että saajan verotuksessa sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia (360/1968). Konserniavustuksella tarkoitetaan muuna kuin pääomansijoituksena suoritettua avustusta, jota ei elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan saa vähentää tulosta.

Mitä 1 momentissa säädetään osakeyhtiöstä ja osuuskunnasta, sovelletaan myös sellaiseen tuloverolain (1535/1992) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun yleisesti verovelvolliseen ulkomaiseen yhteisöön, joka rinnastuu mainitun lain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettuun osakeyhtiöön tai osuuskuntaan. (30.12.2020/1190)

3 §

Jos kotimainen osakeyhtiö tai osuuskunta (emoyhteisö) omistaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa toisen kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan (tytäryhteisö) osakepääomasta tai osuuksista, emoyhteisö saa vähentää tytäryhteisölleen suorittamansa konserniavustuksen veronalaisesta elinkeinotulosta. Suoritetun konserniavustuksen määrä luetaan tytäryhteisön veronalaiseksi elinkeinotuloksi. (30.12.1992/1540)

Tytäryhteisönä pidetään myös sellaista osakeyhtiötä tai osuuskuntaa, jonka osakepääomasta tai osuuksista emoyhteisö yhden tai useamman tytäryhteisönsä kanssa omistaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa.

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan vastaavasti myös konserniavustukseen, jonka tytäryhteisö on suorittanut emoyhteisölleen tai emoyhteisön toiselle tytäryhteisölle.

4 §

Konserniavustus luetaan antajansa verotuksessa kuluksi ja saajan verotuksessa tuotoksi sinä verovuonna, jona se on suoritettu.

5 §

Verovelvollisella on oikeus vähentää antamansa konserniavustus kuluna vain, mikäli vastaavat meno- ja tulokirjaukset on tehty antajan ja saajan kirjanpidossa.

6 § (30.12.1992/1540)

Konserniavustus ei saa ylittää elinkeinotoiminnan tulosta ennen konserniavustuksen vähentämistä.

6 a § (30.12.1992/1540)

6 a § on kumottu L:lla 30.12.1992/1540.

7 §

Edellytyksenä avustuksen käsittelemiselle konserniavustuksena on lisäksi:

1) että 3 §:ssä tarkoitettu konsernisuhde antajan ja saajan kesken on kestänyt koko verovuoden;

2) että sekä antajan että saajan tilikaudet päättyvät samanaikaisesti, mikäli kirjanpitolautakunta ei ole myöntänyt osakeyhtiölain (734/78) 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettua poikkeusta; ja

3) ettei antaja eikä saaja ole elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettu talletuspankki eikä luotto-, vakuutus- tai eläkelaitos. (30.12.1992/1540)

Sovellettaessa 1 momentin 1 kohtaa 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa konsernisuhteen katsotaan olleen olemassa vain sen ajan, jona ulkomainen yhteisö oli Suomessa yleisesti verovelvollinen. (30.12.2020/1190)

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa.

HE 92/86, vvvk.miet. 50/86, svk.miet. 111/86

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.1988/1234:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

HE 112/88, svk.miet 206/88, vvvk.miet 84/88, vvvk.miet. 84a/88

29.12.1988/1249:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa.

HE 110/88, svk.miet 204/88, vvvk.miet 82/88, vvvk.miet. 82a/88

30.12.1992/1540:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa.

HE 203/92, VaVM 76/92

15.3.2019/310:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. (7.6.2019/728)

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

HE 257/2018, VaVM 29/2018, EV 222/2018

7.6.2019/728:

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä kesäkuuta 2019.

HE 1/2019, VaVM 1/2019, EV 1/2019

30.12.2020/1190:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

HE 136/2020, VaVM 33/2020, EV 217/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.