Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

24.1.1986/64

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (5.12.1996/1013)
Soveltamisala

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta ja viranomaistehtävien hoidosta säädetään tässä laissa. Kuntien ympäristönsuojelun tehtävistä ja niiden hoidosta on lisäksi voimassa, mitä niistä muualla laissa erikseen säädetään.

2 § (22.12.2009/1580)
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää ja tukee kuntien ympäristönsuojelua toimialueellaan siten kuin ympäristönsuojelun erityislainsäädännössä ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetussa laissa (897/2009) säädetään.

3 § (5.12.1996/1013)
Kunnan tehtävät

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

4 §
Kunnanhallituksen tehtävät

Ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimia ympäristönsuojelun huomioon ottamiseksi kunnan toiminnassa johtaa kunnanhallitus.

2 luku

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (5.12.1996/1013)

5 § (5.12.1996/1013)
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoitaa kunnan määräämä toimielin (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus.

Tehtävien hoito voidaan järjestää myös kuntien yhteistoimintana siten kuin kuntalain (365/1995) 2 §:ssä ja 10 luvussa säädetään. (4.2.2000/105)

Muilta osin ympäristönsuojelun hallinnon järjestämisessä noudatetaan kuntalain säännöksiä.

KuntaL 365/1995 on kumottu L:lla 410/2015, ks. KuntaL 410/2015 7 § ja 8 luku.

6 §
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävä (5.12.1996/1013)

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa: (5.12.1996/1013)

1) huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä; (5.12.1996/1013)

2) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä;

3) huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista;

4) osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen;

5) antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille; (4.2.2000/105)

6) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa;

7) edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä

8) suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

7 § (5.12.1996/1013)
Toimivallan siirtäminen

Kunnanvaltuusto voi antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä.

Viranhaltijalla, jolle siirretään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa, tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys. (4.2.2000/105)

Viranhaltijaan, jonka hoidettavaksi on 1 momentin nojalla annettu tehtäviä, sovelletaan, mitä näitä tehtäviä muutoin hoitavasta viranomaisesta ja muutoksenhausta sen päätöksiin säädetään.

3 luku

Valtionosuus ja suunnittelu

8 § (29.12.2009/1725)
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Kunnan tämän lain nojalla järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (733/1992) sekä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia (1704/2009), jollei lailla toisin säädetä.

L sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 733/1992 on kumottu L:lla sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021. L kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 on kumottu L:lla kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 618/2021.

9 § (19.4.1991/729)

9 § on kumottu L:lla 19.4.1991/729.

4 luku

Erinäiset säännökset

10 § (5.12.1996/1013)
Yhteistyövelvoite

Kunnan viranomaisten on ympäristönsuojelua koskevissa asioissa oltava keskenään yhteistyössä.

Jos kunnan viranomaisen käsiteltävänä olevalla asialla on olennainen merkitys ympäristönsuojelun kannalta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

11 § (5.12.1996/1013)
Oikeus saada tietoja

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus saada kunnan ja valtion viranomaisilta tehtäviensä hoidon kannalta tarpeellisia tietoja, jollei salassapitovelvollisuutta koskevista säännöksistä muuta johdu.

12 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

5 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

14 §
Siirtymäsäännökset

Ympäristönsuojelulautakunnalle ilmansuojelulain ja jätehuoltolain nojalla kuuluvat tehtävät voidaan hoitaa tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti vuoden 1988 loppuun.

Henkilö, joka on ennen tämän lain voimaantuloa valittu kunnan ympäristönsuojeluhallinnon virkaan, on edelleen kelpoinen vastaavaan virkaan.

Tämän lain 9 §:n ja suunnittelu- ja valtionosuuslain 2 luvun säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuosia 1987–1991 koskevaa ympäristönsuojelun valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä sekä toteuttamissuunnitelmia laadittaessa ja vahvistettaessa.

15 §
Vuotta 1986 koskevat järjestelyt

Siitä poiketen, mitä suunnittelu- ja valtionosuuslain 17 §:n 10 kohdassa on säädetty, tässä laissa tarkoitettuun toimintaan suoritetaan valtionosuuden ennakko vuodelle 1986 hakemuksen perusteella siten kuin kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain (35/73) 18 §:n 3 momentissa on säädetty.

Siitä poiketen, mitä suunnittelu- ja valtionosuuslain 17 §:n 9 kohdassa on säädetty, tässä laissa tarkoitettuun toimintaan suoritettava valtionosuus vuodelle 1986 määräytyy kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaisesti.

Valtionosuus uusista viroista aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan vuonna 1986 valtion tulo- ja menoarviossa määrätyissä rajoissa.

HE 196/85, l-tvk.miet. 14/85, svk.miet. 211/85, svk.miet. 211a/85

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.6.1989/512:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivän tammikuuta 1990.

Suunnittelu- ja valtionosuuslain 2 luvun ja 28 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran jo vuonna 1989 vuosia 1990–1994 koskevaa valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä sekä vuosia 1990–1994 koskevia toteuttamissuunnitelmia laadittaessa ja vahvistettaessa.

Aikaisempien vuosien suunnitelmia vahvistettaessa tai muutettaessa noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

HE 248/88, l-tvk.miet. 3/88, svk.miet. 35/88

19.4.1991/729:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Jos kunnan toimielimen kaikki tehtävät päätetään tämän lain nojalla siirtää muulle toimielimelle, ensin mainittuun toimielimeen valittujen luottamushenkilöiden toimikausi päättyy, kun tehtävien siirtämistä koskevat järjestelyt kunnassa tulevat voimaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

HE 295/90, l-tvk.miet. 46/90, svk.miet. 347/90

3.8.1992/763:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 216/91, HaVM 7/92

24.1.1995/58:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 241/94, YmVM 14/94

5.12.1996/1013:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Mitä muutoin on säädetty ympäristönsuojelulautakunnan tehtävistä, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti kunnan ympäristönsuojeluviranomaista, jollei tästä laista muuta johdu taikka erikseen toisin säädetä.

HE 212/1996, YmVM 7/1996, EV 169/1996

23.12.1998/1124:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 246/1998, StVM 33/1998, EV 222/1998

4.2.2000/105:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

HE 84/1999, YmVM 4/1999, LaVL 15/1999, PeVL 11/1999, MmVL 18/1999, EV 100/1999

22.12.2009/1580:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

29.12.2009/1725:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HE 174/2009, HaVM 19/2009, EV 223/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.