Seurattu SDK 766/2022 saakka.

5.12.1985/967

Asetus ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 2 §:n 3 momentin ja 8 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 3 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (626/85):

1 §

Ammatillisten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain (498/83) 5 ja 7 §:n säännöksiä sovelletaan aikuiskoulutuksena järjestetyssä ammatillisessa perus- ja jatkolinjakoulutuksessa lukuun ottamatta ilta-, yksityis- ja etäopetusta. (30.12.1993/1665)

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lain 4, 5 ja 7 §:n säännöksiä sovelletaan metsä- ja puutalousoppilaitoksessa järjestettävässä metsätyöntekijäin lyhytkestoisessa lisäkoulutuksessa ja metsänomistajille tarkoitetussa metsätaloustuottajakoulutuksessa, ellei oppilas saa vastaavaa etua muualta. (10.7.1987/648)

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lain 4, 5, 7 ja 7 a §:n säännöksiä sovelletaan ammatillisen erityisoppilaitoksen järjestämään kurssitoimintaan, jollei oppilas saa näitä etuja muun lain nojalla tai muulla perusteella. (14.7.1989/678)

2–3 §

2–3 § on kumottu A:lla 29.1.1993/114.

3 a § (10.7.1987/648)

Metsä- ja puutalousoppilaitoksen on järjestettävä yleisjakson sekä koulu- ja opistoasteen koulutuksessa olevalle oppilaalle jokaisena työpäivänä riittävä maksuton ruokailu, johon kuuluu päivittäisen kouluaterian lisäksi aamiainen ja päivällinen.

Maatalousalan oppilaitoksen on järjestettävä 1 momentissa tarkoitettu ruokailu maatilatalouden ja puutarhatalouden yleisjakson ja kouluasteen koulutuksessa olevalle oppilaalle.

Mikäli 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa samoin kuin koti- ja laitostalousoppilaitoksessa sekä hotelli- ja ravintolaoppilaitoksessa yleisjakson ja kouluasteen koulutuksessa oleva oppilas joutuu opetussuunnitelman mukaisen työnopetuksen tai työharjoittelun taikka muun hyväksyttävän syyn vuoksi olemaan oppilaitoksessa myös viikonlopun aikana, on oppilaitoksen järjestettävä hänelle tällöin riittävä ruokailu.

3 b § (28.6.1993/650)

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen on järjestettävä muille kuin kurssiopiskelijoille jokaisena työpäivänä riittävä maksuton ruokailu, johon kuuluu päivittäisen kouluaterian lisäksi aamiainen ja päivällinen.

Mikäli opiskelija joutuu opetussuunnitelman mukaisen työnopetuksen tai työharjoittelun taikka muun hyväksyttävän syyn vuoksi olemaan koulutuskeskuksessa myös viikonlopun aikana, on koulutuskeskuksen järjestettävä hänelle tällöin riittävä ruokailu.

4 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.7.1987/648:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

26.5.1989/509:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Poiketen siitä mitä 1 §: n 1 momentissa on säädetty, niissä oppilaitoksissa, joissa myös iltaopetuksessa oleville oppilaille on ennen vuotta 1986 valtion varoin tai valtionapuun oikeuttavana järjestetty tai annettu lain 5–7 §:ssä mainitut edut, sovelletaan edelleen vuoden 1992 loppuun lain 5–7 §:n säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

14.7.1989/678:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

29.1.1993/114:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

28.6.1993/650:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

30.12.1993/1665:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.